Hlavní navigace

Finanční správa již doměřuje chybné uplatnění školkovného. Na co si dát pozor?

7. 3. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ukazuje se, že ne všichni si slevu za umístění dítěte uplatnili v daňovém přiznání či u svého zaměstnavatele v souladu se zákonem.

Sleva za umístění dítěte je již téměř deset let součástí daňových slev. V průběhu času došlo k několika úpravám. Očividně ne všichni ji uplatňují v souladu se zákonem, patří mezi 5 nejčastějších chyb v daňovém přiznání. Navíc se aktuálně zvažuje její zrušení. Je nejvyšší čas na zopakování podmínek, kterých není zrovna málo.

Sleva za umístění dítěte a pojem předškolní zařízení

Slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2022 až do výše 16 200 Kč, za rok 2023 až 17 300 Kč).

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá v souladu s ustanovením § 35bb zákona o daních z příjmů výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. V odstavci 6 tohoto ustanovení je definováno, co se rozumí předškolním zařízením.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Podrobněji k jednotlivým zařízením

K bodu a): Mateřskou školou je myšlena škola státní, ale i soukromá podle školského zákona. Za mateřskou školu může být považována i lesní školka (ne lesní klub). Ovšem od okamžiku, kdy se stala mateřskou školou. Což umožnila novela školského zákona a její ustanovení § 34 a současně vyhláška č. 465/2016 Sb. Musí se jednat o zařízení registrované v rejstříku škol a školských zařízení u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K bodu b): Jde o pravidelnou péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné
školní docházky. Pro uznatelnost slevy v zařízení péče o dítě v dětské skupině je nutná registrace této skupiny u ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze registrované dětské skupiny splní podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte. Od roku 2022 je akceptována i dětská skupina provozovaná v zahraničí (novela č. 329/2021 Sb.).

K bodu c): Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, ovšem  „srovnatelného charakteru“ s péčí poskytovanou v zařízení péče o dítě v dětské skupině nebo mateřské školy podle školského zákona. Pro správnou aplikaci tohoto ustanovení je nutné vyjít z důvodové zprávy zákona o dětských skupinách. Aby péče poskytovaná v rámci živnosti mohla být posouzena jako péče poskytovaná předškolním zařízením, není rozhodující, zda je péče poskytována v domácnosti dítěte nebo ve zvláštních prostorách živnostníka. Rozhodující je charakter poskytované péče, tj. péče musí být z hlediska obsahu a intenzity alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám. Klíčovým zkoumaným hlediskem bude právě trvalost, soustavnost a pravidelnost této péče, a to vždy o dítě předškolního věku.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí zajistit službu alespoň v rozsahu 6 hodin denně (po-pá). Toto kritérium je jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti a vyloučí možnost uplatnit si slevu za nahodilé hlídání, jako jsou např. koutky v obchodních domech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah docházky nebo poskytovatele volnočasových aktivit pro děti. Dále je důležitá pravidelnost této péče, tj. nelze uplatnit např. na letní dětské tábory atd.

Je vhodné prověřit v příslušném rejstříku i živnostenské oprávnění. V rámci živnostenského zákona je totiž možné provozovat péči o děti předškolního věku:

  • jako živnost vázanou – „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ – zde se může jednat o péči o dítě do 1, resp. do 2 let věku (kupříkladu chůva, jesle atd.),
  • jako živnost volnou – obor č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ – jedná se o výchovu dětí výhradně nad 3 roky věku. Nedoporučuje se obor č. 79 „ Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – jedná se o poskytování příležitostného krátkodobého hlídání dětí (i do tří let věku). Sleva by nemusela být finančním úřadem akceptována.

Pozor na uplatnění zaplaceného školkovného na dětská centra nebo stacionáře. Zde se totiž v praxi často chybuje. Obvykle jde o zdravotnická zařízení, nikoli o předškolní zařízení.

Změna v období pro uplatnění výdajů

Od roku 2018 odpovídá výše slevy výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období (až do stanoveného limitu). Je rozhodující výše vynaložených výdajů, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník uplatní pouze výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy („spotřebovány“) za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Například platba za školkovné za měsíc prosinec 2022 zaplacená v měsíci lednu 2023 musí být součástí potvrzení pro uplatnění slevy za rok 2022. V roce 2023 již uplatněna být nemůže.

Uplatnění výdajů jedním, případně oběma rodiči

Výdaje za umístnění dítěte se dají přirovnat k pojmu „školkovné“. Nejedná se o výdaje na stravu, zájmové kroužky a jiné volnočasové aktivity (pomůcky apod.). Akceptovány nejsou výdaje na udržení místa pro dítě, které zatím do školky nebylo přijato. Jestliže ale jde o dítě již přijaté do předškolního zařízení, které momentálně do zařízení nedochází, například z důvodu nemoci, pak zaplacené výdaje v rámci slevy za umístnění dítěte uplatnit lze.

Pokud by bylo předškolní zařízení registrováno v příslušných rejstřících až v průběhu roku, lze uplatnit jen školkovné zaplacené od data registrace.

Vždy se však musí jednat o vyživované dítě a žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Na rozdíl od daňového zvýhodnění nelze slevu uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů (pouze v případě svěření do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí soudu). Pokud je dítě v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno oběma rodiči, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Uplatnění slevy za umístnění dítěte nesouvisí s uplatněním daňového zvýhodnění (nemusí být uplatněno stejným rodičem).

Výjimkou je svěření dítěte do střídavé péče. Zde se jedná o dvě společně hospodařící domácnosti. Pokud dítě v daném zdaňovacím období v obou domácnostech skutečně pobývá (tj. koresponduje s uplatněním daňového zvýhodnění, například společná domácnost pro daňové účely polovinu roku u matky a druhou polovinu roku u otce), je možné uplatnit slevu za umístění dítěte až do maximálního limitu pro daný rok (oba rodiče). 

Potvrzení o výši školkovného

Pokladník prokazuje nárok na slevu za umístění dítěte potvrzením předškolního zařízení o výši výdajů, které vynaložil za umístění dítěte v tomto zařízení. 
Potvrzení musí obsahovat:

školení červen - novinky

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  • datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo do evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Jestliže by na provoz školky nebo dětské skupiny přispíval zaměstnavatel, např. z FKSP, pak částky uhrazené zaměstnavatelem nemůže současně poplatník uplatnit jako slevu za umístění dítěte.

Uplatnění slevy na manželku za rok 2022 v daňovém přiznání i ročním zúčtování Přečtěte si také:

Uplatnění slevy na manželku za rok 2022 v daňovém přiznání i ročním zúčtování

Možné zrušení slevy za umístění dítěte

Obdobně jako u slevy na dani na manželku také v případě slevy za umístění dítěte se aktuálně uvažuje o zrušení. Jde o další z opatření navržených odborníky z NERV, která by měla pomoci v době prohlubujícího se deficitu veřejných financí.

Souhlasíte se zrušením slevy za umístění dítěte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).