Hlavní navigace

Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

18. 9. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Firemní péče o děti může být plusem zaměstnavatele, který chce přilákat kvalitní zaměstnance. Založit jesle či školku je však velmi komplikované. Situace se ale možná zlepší. Vláda má totiž na stole prorodinný balíček.

Jednou z možností, jak si udržet zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti, může být zřízení firemní školky či jeslí, případně domluva na hlídání dětí. Na první pohled to může vypadat jednoduše. Ve skutečnosti je ale v Česku legislativa v této oblasti poměrně složitá. Na tento krok, kromě babysittingu, se totiž vztahuje dlouhá řada zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, které často není jednoduché ani levné dodržet.

Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi,

říká pro server Podnikatel.cz Nina Bosničová, projektová manažerka obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která vedle dalších činností poskytuje také konzultace zaměstnavatelům, kteří uvažují o založení vlastního zařízení pro děti.

Co by si především měla firma uvědomit, než se vůbec pustí do seriózních úvah o založení školky?

Založení firemní školky určitě patří mezi programy, které může firma zavést na podporu slaďování soukromého a pracovního života. Je nutné si především uvědomit finanční náročnost takového kroku, jakým je založení firemní školky. Jde totiž o velmi drahou záležitost. Náklady jsou ale velmi individuální podle konkrétní firmy. Každá firma by si měla uvědomit, co by pro ni firemní školka finančně obnášela a je-li pro ni tento náklad finančně únosný nebo ne.

Lze alespoň řádově říci, s jakou investicí je nutné počítat?

Opravdu nelze. Zaměstnavatel si například může školku zřídit sám anebo si najmout dodavatelskou firmu – a už v tom je velký rozdíl.

V současné době je možné zřídit školku podle živnostenského nebo podle školského zákona. Co oba způsoby obnáší a v čem je rozdíl?

Mluvíme-li o školce, musíme si uvědomit, že jde o zařízení, které se stará o děti nad tři roky. Je tedy možné zřídit školku podle školského zákona, kde je nutné dodržovat didaktické a metodologické pokyny ministerstva školství, případně se poddat kontrolám z ministerstva školství. Při zřízení školky podle živnostenského zákona se dá využít volná živnost, činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Věci, o kterých jsem hovořila v rámci školského zákona, tu není třeba dodržovat. Každopádně ale hygienická vyhláška platí v obou případech. Pro jesle je pak vázaná živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Co by si dále měla firma zřizující školku uvědomit?

Základ je nastudovat si platnou legislativu. Firma se musí rozhodnout, pro jakou kategorii dětí chce zařízení zřídit, to je klíčové. Na to navazuje, na základě jaké živnosti nebo zákona školku zřídí. Důležité je také vědět, kolik času budou děti v tomto zařízení trávit. Pokud jde o to, čemu legislativa říká denní režim, je nutné uvažovat o činnosti Mimoškolní výchova nebo vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku. Pokud jde jen o babysitting, nějaké dětské koutky a podobně, tam postačí činnost volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. U této činnosti navíc neplatí hygienická vyhláška, takže to zdaleka není tak komplikované jako u firemních jeslí nebo školky. Také je nutné zvážit, jestli školku zřídí zaměstnavatel a veškerou zodpovědnost bude mít na svých bedrech, nebo si najme nějakou dodavatelskou firmu, na niž pak padne i zodpovědnost.

Co podle vašich zkušeností činí v současné době zaměstnavatelům největší problémy a odrazuje je od zakládaní firemních školek?

Někteří hovoří o tom, že by jim ulehčily život nějaké daňové úlevy za předpokladu, že by zřídily svoji firemní školku. Jiní zaměstnavatelé hovoří o tom, že je velmi složité, skoro nemožné, dodržet hygienické vyhlášky v takové podobě, v jaké teď jsou a že to je často odrazuje od zřízení takového firemního zařízení. Třetí věc je nákladnost. Je to nákladný krok a pokud by se nevydařil, je to pro firmu velké riziko.

Existují v souvislosti s firemními školkami nějaké dotace?

Ano, v současné době jsou dostupné evropské fondy, z nichž lze získat finance na různé záležitosti kolem zřízení a provozování firemních školek.

Kolik v Česku vlastně existuje firemních školek?

Víme pouze o jedné skutečné firemní školce, kterou založila realitní společnost Impact-Corti. Firma IBM pak například využívá školku ve svém areálu. Jedna jazyková agentura poskytuje svým lektorům možnost babysittingu v době trvání kurzů. Ale nevíme, kromě zmíněného jediného případu, že by skutečná školka tak, jak si ji představujeme (že ji zřídí zaměstnavatel a děti jsou tam v tzv. denním režimu), u nás existovala.

Máte nějaké srovnání jaká je situace firemních školek v jiných zemích Evropské unie?

Až tak podrobné informace v tuto chvíli nemám. Ale obecně je starost o děti kontextuálně podmíněná tím, jak je kulturně i jinak nastavený ten který stát. Dělali jsme třeba rozhovor se zástupci firmy Metro v Německu, kde si zřídili již druhou firemní školku. Padla otázka, jestli tam jsou nějaké daňové úlevy, odpověď byla, že příliš ne. Že je také velmi komplikované školku zřídit. Oni školku, jestli se nemýlím, zřizovali přes Červený kříž, v Německu je taková možnost, že se Červený kříž stane zřizovatelem. Ale přes všechny problémy zástupce Metra řekl, že zřízení školky je pro zaměstnavatele neocenitelná zkušenost, která má pozitivní dopad na produktivitu práce a podobně. Rozhodně oceňují, že ten krok udělali. Je také otázka, do jaké míry je péče o děti věcí státu, do jaké míry věc soukromá. Některé firmy se k tomu stavějí tak, že i kdyby třeba měly možnost zřídit firemní zařízení, péče o děti není jejich věc. Jejich věcí je business a péče o děti je záležitostí někoho jiného. Záleží tedy na tom, jak se k péči o děti firmy filozoficky stavějí.

Aktivity směřující k lepšímu sladění soukromého a pracovního života jsou již dlouhodobou záležitostí, nicméně se o nich hovoří čím dál víc. Na českém trhu práce je nedostatek kvalifikovaných lidí, může právě i to nahrávat zájmu o firemní školky? Zaměstnavatelé vidí, že odchod na rodičovskou dovolenou je pro ně stále větší komplikace, není lehké takovou odbornici nebo odborníka nahradit, nechtějí přijít o kvalifikova­né lidi.

Zájem o firemní školky má nyní podle mne dva aspekty. Jedním je současný babyboom. V rámci firemní populace je hodně žen, které odcházejí na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, případně se z nich vracejí. O dost méně mužů, ale nějací také jsou. Firmy jsou tedy díky aktuální situaci nucené tuto otázku nějak řešit, nějak se k ní postavit. Druhá věc je přesně ta, o které mluvíte – nastal boj o talentované lidi. A možnosti na lepší slaďování soukromého a pracovního života jsou atraktivní pro talentované lidi, které si firma takto přitáhne a podrží si je. Vidím to tedy jako kombinaci těchto dvou záležitostí.

Je zřizování firemních jeslí nebo školek na klíč podle vás do budoucna perspektivní oblast podnikání?

Asi ano. Ale musím zároveň říct, že by bylo strašně fajn, kdyby firmy, které se do tohoto businessu pustí, byly na velmi profesionální úrovni. Kdyby velmi dobře ovládaly legislativu a přistupovaly k tomu poctivě, protože jde o děti.


Živnostenský zákon

Při firemní péči o děti připadají tedy v úvahu dvě živnosti podle živnostenského zákona – volná (respektive dvě činnosti živnosti volné) nebo vázaná. Živnosti lze samozřejmě kombinovat.

Volná živnost

Činnost volné živnosti číslo 72 – Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Do této činnosti spadá výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních. Dále například výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance. Obsahem činnosti naopak není výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení.

Činnost volné živnosti číslo 79 – Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Sem spadá poskytování služeb pro rodinu a domácnost, mimo jiné zejména individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku). Obsahem činnosti naopak kromě jiného není péče o děti do tří let věku v denním režimu. O této činnosti je tedy možné uvažovat v případě firemního babysittingu.

Vázaná živnost

Uvažovat lze také – a to v případě firemních jeslí – o vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Pro získání živnostenského oprávnění je ale v tomto případě nutná odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle Zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění, nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle Zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Anketa

Řešíte jako zaměstnavatel/-ka nějak firemní péči o děti zaměstnanců?

Školský zákon

Další možností při založení firemní školky je postupovat přímo podle Zákona číslo 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Podle tohoto zákona mohou právnické nebo fyzické osoby založit školskou právnickou osobu, jejíž činností pak je poskytovat vzdělávání podle vzdělávacích programů a školských služeb definovaných zákonem. Školka zřízená podle tohoto zákona se zapisuje do rejstříku škol a školských zařízení. O zápis je nutné žádat a škola nemusí být do rejstříku zapsána, pokud:

  • žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a současně příslušného kraje,
  • nejsou dány předpoklady pro řádnou činnost školy nebo školského zařízení po stránce personální, materiální a finanční,
  • žádost obsahuje nepravdivé údaje nebo činnost školy nebo školského zařízení by nebyla v souladu s právními předpisy.

Hygiena

Při zakládání školky či jeslí je také nutné vzít v úvahu Vyhlášku číslo 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí. Ta zahrnuje požadavky na vnitřní prostory a uspořádání školky, vybavení nábytkem, osvětlení, větrání, zásobování vodou, provozní podmínky, úklid, výměnu lůžkovin, požadavky na hygienická zařízení a šatny či požadavky na velikost školní jídelny. Například školním stravováním se více zabývá Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jejíž přílohy stanoví výživové normy pro školní stravování a finanční limity na nákup potravin. Atd.

Poradenství

Jednoduše, krok za krokem, popsat, jak založit firemní školku, tedy v podstatě díky rozsáhlosti problematiky nelze. Existují neziskové organizace, které v této oblasti poskytují poradenství. Ať už je to právě Gender Studies nebo Firemní školky (ty nabízejí školku na klíč).

školení-leden22-molín

Vláda chystá změny

Zdá se však, že aktuálně není pro zaměstnavatele nejlepší čas pro řešení péče o děti svých zaměstnanců. Jak připomíná i Nina Bosničová, vláda chystá prorodinné změny. Pokud se podaří je prosadit, mělo by být pro zaměstnavatele výhodnější a snad i jednodušší zřizovat zařízení pro péči o děti svých zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) totiž připravilo Soubor prorodinných opatření – tzv. Prorodinný balíček -, který ministr Petr Nečas koncem srpna předložil k připomínkám vládě. Jedním z jeho okruhů je slučitelnost rodinného a pracovního života. Ministerstvo navrhuje zavedení institutu vzájemné rodičovské výpomoci, podporu služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání a zavedení institutu nekomerčních miniškoliček. Navrhuje také daňové výhody pro zaměstnavatele, kteří poskytují nebo zajišťují svým zaměstnancům péči o děti, nebo zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Součástí balíčku je také podpora aktivního otcovství a otcovské dovolené. Ministerstvo na vládním webu připomíná, že se vláda zavázala prosadit větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a zvýšit motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Čtěte více: Flexibilní formy zaměstnání jsou stále oblíbenější

Jak se k případným daňovým úlevám a podobným opatřením staví Ministerstvo financí ČR (MF) zatím není jasné. Momentálně se jedná o pracovních návrzích, které připravilo MPSV, zatím nelze předjímat, jak se budou další jednání vyvíjet, a z toho důvodu se k tomu zatím MF nebude vyjadřovat, sdělila serveru Podnikatel.cz Zuzana Chocholová z oddělení Komunikace MF ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).