Hlavní navigace

Insolvenční řízení: Naděje pro věřitele?

16. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Podchytit insolvenční řízení dlužníka včas je základ úspěchu při vymáhání dluhu. Zadlužený podnik většinou nemá dostatek prostředků na uspokojení všech pohledávek. Odpis pohledávky je pak jediná šance, jak dostat část peněz zpět.

Dlužník v insolvenčním řízení je pro věřitele nepříjemná záležitost. Je jen malá pravděpodobnost, že se svých peněz domůžete. Majetek dlužníka většinou pokryje jen malou část z jeho závazků, a málokterý věřitel si přijde na své. Náplastí pro věřitele je daňové zvýhodnění ve formě tvorby opravné položky až ve výši 100 %.

Najděte si svého dlužníka

Dlužníky lze vyhledat v Insolvenčním rejstříku. V rejstříku najdete však pouze ty dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení až po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní řízení dříve, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je to veřejný seznam dlužníků včetně veškerých spisů o návrhu, zahájení a průběhu insolvenčního řízení.

Vyhledat firmu, která je v insolvenčním řízení nebo naopak prověřit si, že v rejstříku váš obchodní partner není, je snadné. Využijte internetových služeb a vyzkoušejte vyhledávání v insolvenčním rejstříku. Stačí vyplnit jen název firmy či jméno fyzické osoby nebo identifikační číslo podnikatelského subjektu a během několika vteřin máte informace jako na dlani.

V první fázi zjistíte, zda je vámi hledaný subjekt vedený v insolvenčním rejstříku či nikoli. Pokud byl dlužník nalezen, můžete se podívat na detail insolvenčního řízení. Zjistíte, jak probíhalo řízení do úpadku, kdo je určeným insolvenčním správcem a také, jaký je stav majetku dlužníka. Chcete-li vědět, jaké jsou vaše šance na uspokojení pohledávky, nahlédněte do seznamu přihlášených pohledávek. Čtěte více: AQ okna úspěšná budoucnost nebo dluhy?

Jak řešíte svoje nedobytné pohledávky?

Ohlásil váš dlužník bankrot? Přihlaste svou pohledávku.

Jestliže má firma více věřitelů a tyto závazky není schopna řádně plnit, je insolventní. Insolvenční zákon hovoří o úpadku v § 3. Dlužník – podnikatel je v úpadku i tehdy, pokud je předlužen, tj. pokud souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Úpadek lze podle zákona řešit:

 • konkurzem,
 • reorganizací,
 • oddlužněním,
 • jiným způsobem.

O způsobu řešení úpadku rozhoduje insolvenční soud. Vyvolat insolvenční řízení může kterýkoli věřitel nebo dlužník sám na sebe. Čtěte více: Úpadek firmy nově neznamená její definitivní zánik 

Konkurs je nejčastější způsob řešení insolvenčního řízení předluženého podniku. Šance na podíl z výtěžku konkurzní podstaty jsou nevelké. Pravděpodobně nebudete jediným věřitelem. Podnik v konkurzu většinou dluží, kam se podívá. Dluží státu na pojistném a na daních, zaměstnancům, bankám.

Abyste se mohli čehokoli dožadovat, je nutné přihlásit pohledávku ve stanovené lhůtě u insolvenčního soudu. Na pohledávky, které nebyly přihlášeny nebo byly přihlášeny pozdě, nebude přihlížet soud při rozdělování konkurzní podstaty a dokonce na tuto pohledávku nelze tvořit ani zákonnou opravnou položku a odepsat ji v plné výši.

Banner - Ekonomická recese

Pokud byl podán návrh v insolvenční věci dlužníka, o tomto návrhu rozhoduje soud. Zjišťuje se úpadek dlužníka, ustanoví se insolvenční správce a určí se přesně účinky rozhodnutí o úpadku. Účinky rozhodnutí nastávají v přesný datum a dokonce i čas.

Například je určeno, že účinky rozhodnutí nastávají dne 03.03.2009 14:33 hod.

Současně soud vyzývá věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, obvykle do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Veřejná výzva je realizována prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Lhůta je splněna podáním přihlášky pohledávky nikoli doručením. Stačí tedy, aby byla přihláška podána například prostřednictvím pošty do lhůty uvedené v rozhodnutí.

Přihlásit pohledávku musí i ti věřitelé, které již své pohledávky uplatňují u soudu, a dokonce i ti, kteří své pohledávky vymáhají výkonem rozhodnutí soudu nebo exekucí. K přihlášce je nutné doložit listiny, na které se přihláška dovolává. Například bylo-li rozhodnuto pravomocným rozsudkem o dluhu, je nutno doložit k přihlášce rozsudek, máte-li právního zástupce, dokládá se plná moc k zastupování apod. Přihlášky se podávají dvojmo.

Od chvíle, kdy bylo rozhodnuto o úpadku, nemůže dlužník nakládat se svým majetkem. Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přechází na správce. Soud také vyzývá osoby, které mají závazky vůči podniku, který je v úpadku, aby plnění již tomuto podniku neposkytovaly a plnění poskytly přímo insolvenčnímu správci.

Správce nařizuje přezkumné jednání, ve kterém se přezkoumají přihlášené pohledávky. Po skončení přezkumného jednání se svolá schůze věřitelů.

Tvorba opravných položek k pohledávkám u dlužníka, který je v insolvenčním ří­zení

Nástrojem daňového zvýhodnění nedobytné pohledávky u dlužníka v konkurzu je tvorba zákonné opravné položky na pohledávku. Podmínkou tvorby opravné položku je dodržení tří základních pravidel.

 1. Věřitel musí respektovat okruh pohledávek, ke kterým se opravná položka nesmí tvořit.
 2. Věřitel musí včas přihlásit pohledávky insolvenčnímu sou­du.
 3. Věřitel sleduje insolvenční řízení, sleduje případné popření pohledávky.
Kdy platí zákaz tvorby zákonných opravných položek?

Tvorbu opravných položek upravuje Zákon o rezervách. § 2 stanoví přesný výčet pohledávek, ke kterým nelze vytvářet žádné opravné položky.

skoleni_30_9

Mezi tyto pohledávky patří:

 • pohledávky, které vznikly z titulu úvěrů a půjček,
 • pohledávky, které vyplývají z ručení a záloh,
 • pohledávky ze smluvních sankcí například pokut, poplatků z prodlení, penále a dalších sankcí závazkových vztahů,
 • pohledávky, které vznikají z titulu cenných papírů a ostatních investičních instrumentů,
 • úhrady ztráty společnosti.

Opravné položky nelze tvořit k souboru pohledávek a pak k pohledávkám, o kterých nebylo účtováno při jejich vzniku ve výnosech nebo které byly osvobozeny od daně nebo k pohledávkám, které byly nabyty bezúplatně. Čtěte více: Neuhrazené pohledávky v účetnictví

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).