Hlavní navigace

Jak by měly vypadat obchodní podmínky e-shopu se spotřebním zbožím?

7. 11. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Všeobecné obchodní podmínky jsou dnes už téměř nepostradatelnou součástí každého e-shopu. Jak by tedy měly vypadat a jsou nějaké zákonné požadavky?

Odpověď na tuto otázku není zdaleka tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Obecně však lze říci, že obchodní podmínky každého e-shopu pro koncové zákazníky (tzv. spotřebitele) by měly obsahovat povinná ustanovení na ochranu spotřebitelů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

Nadto samozřejmě existují i určitá nepsaná pravidla, co vše by v ideálním případě mělo být v obchodních podmínkách obsaženo tak, aby byly pro provozovatele e-shopu použitelné.

Povinný obsah obchodních podmínek při obchodování se spotřebiteli 

Jakmile e-shop prodává zboží nebo poskytuje služby tzv. spotřebitelům a uzavírá s nimi smlouvu, musí jeho obchodní podmínky obsahovat veškeré informace vyžadované občanským zákoníkem, jejichž účelem je ochrana spotřebitelů, jakožto laiků a „nepodnikatelů“. 

Občanský zákoník spotřebitele charakterizuje jako každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Dá se předpokládat, že v takové pozici bude velká část fungujících internetových obchodů. 

Psali jsme: Vyplatí se internetovým obchodům dávat dárky k objednávce?

V takovém případě je nezbytné, aby obchodní podmínky splňovaly veškeré požadavky kladené ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku, jako např. zákaz vkládání do obchodních podmínek jakýchkoliv ujednání, která by zakládala nepřiměřenou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele, nebo povinné poskytnutí informací obsažených v § 1811 spotřebiteli. 

Mezi informace, které má provozovatel e-shopu (tj. podnikatel) povinnost spotřebiteli v obchodních podmínkách sdělit, patří např. informace o totožnosti a kontaktních údajích podnikatele, označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, informace o ceně zboží nebo služby (případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků), informace o nákladech na dodání zboží nebo služby, údaje o právech z vadného plnění, jakož i o případných právech ze záruky nebo informace o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 

Povinnosti při uzavírání tzv. distančních smluv

Při prodeji zboží nebo poskytování služeb dochází u e-shopů k uzavírání smlouvy se spotřebiteli tzv. distančním způsobem – tedy např. online při registraci na webovém rozhraní internetového obchodu nebo rovnou objednáním určitého zboží nebo služby, při současném vyslovení souhlasu s obchodními podmínkami daného e-shopu. 

U distančních smluv má podnikatel, nad rámec shora uvedených „obecných“ informačních povinností, povinnost splnit i další informační povinnosti, jenž občanský zákoník pojí přímo s distančními smlouvami a jsou obsaženy v ustanovení § 1820 občanského zákoníku. Jedná se například o povinnost podnikatele informovat spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy (vč. podmínek, lhůty a postupů pro jeho uplatnění), o nutnosti zaplatit zálohu nebo podobnou platbu (je-li vyžadována), o nákladech na prostředky komunikace na dálku nebo o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. 

Spotřebitelům by dále měly být rovněž poskytnuty informace o orgánu příslušném k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, a to jak v obchodních podmínkách, tak i přímo na webových stránkách podnikatele. 

Čtěte také: Telefonní číslo na e-shopu? Podle soudního dvora nejde o povinnost

Jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou by podnikatel neměl v obchodních podmínkách zapomenout, je informovat spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. 

Pokud by totiž podnikatel o tomto právu spotřebitele patřičně neinformoval, zůstalo by spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu spotřebiteli zachováno, a to až na dobu jednoho roku a čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, což by bylo pro podnikatele bezesporu značně nevýhodné. Pokud by však byl spotřebitel informován o právu na odstoupení od smlouvy sice později, ale stále před uplynutím prodloužené lhůty k dostoupení od smlouvy dle předchozí věty, začala by čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení běžet až ode dne obdržení takovéto dodatečné informace. 

Co dalšího do obchodních podmínek zahrnout? 

Samozřejmě neexistuje žádná jednoduchá poučka pro to, co by obchodní podmínky každého e-shopu měly obsahovat, a to především z toho důvodu, že každý internetový obchod je v něčem unikátní a má své individuální potřeby (např. s ohledem na typ prodávaného zboží nebo služeb, způsob doručování či poskytování služeb, úhrady ceny atp.). 

Vedle povinných zákonných náležitostí popsaných výše je však vhodné do obchodních podmínek zahrnout konkrétní úpravu postupu uzavření smlouvy, specifikaci platebních podmínek (vč. uvedení přípustných způsobů platby za zboží nebo služby), způsobu dodání zboží nebo poskytnutí služeb, podmínky reklamací dodávaného zboží nebo poskytovaných služeb nebo případných možností ukončení smlouvy (nad rámec zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů). 

Psali jsme: Nejčastější prohřešky e-shopů? Nepravdivé informace o zboží či reklamacích

BRAND23 Workshop

V neposlední řadě by obchodní podmínky měly myslet i na ochranu osobních údajů, která je momentálně velkým tématem a kontrolní orgány se na ni mnohdy zaměřují – tato by samozřejmě měla naplňovat všechny požadavky kladené novým evropským nařízením (Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).  

S ohledem na ochranu osobních údajů je už dnes u e-shopů téměř samozřejmostí, že součástí jejich obchodních podmínek bývá i tzv. ochrana soukromí, která většinou bývá obsažena v samostatném dokumentu (smluvně provázaném s obchodními podmínkami) a pokrývá veškeré požadavky kladené nařízením GDPR na ochranu osobních údajů. Zejména pak informace povinně sdělované zákazníkům, jakožto subjektům údajů, jejichž data budou zpracovávána.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).