Hlavní navigace

Jak na daň z nemovitostí na rok 2014? Připravili jsme last minute přehled

31. 1. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Daň z nemovitostí byste letos neměli podceňovat, je totiž klidně možné, že se daňové přiznání týká i vás. Připravili jsme proto last minute souhrn.

Dnešek je posledním dnem, dokdy by měli poplatníci odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (dani z nemovitostí) za rok 2014. Oproti předchozím rokům došlo v oblasti daně z nemovitostí k několika změnám. Řadě poplatníků se změnil způsob stanovení daně a někteří lidé dokonce musí podat přiznání k dani z nemovitostí, přestože nenabyli či nepozbyli žádnou nemovitost.

Letos podává přiznání více lidí

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Letos podává přiznání více lidí.

Stále platí, že přiznání k dani z nemovitostí podávají jen poplatníci, u nichž došlo k změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Novinkou však je, že se letos rozšířilo množství rozhodných okolností a tím i počet poplatníků, kteří musí podat přiznání. V roce 2014 tak nejde jen o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) novou nemovitost, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku, ale i o další věci. 

Jak upozorňuje Finanční správa ČR, daňové přiznání musíte podat, pokud nastaly tyto změny ovlivňující výši daně:

Snížení daňové povinnosti:

  • Stavby vleček se od letoška zařadily pod daň z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání a nepatří již pod daň ze staveb.
  • Některé stavby již od roku 2014 nepatří pod daň ze staveb a jednotek, protože již nejsou budovou nebo inženýrskou stavbou. Jde třeba o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.
  • Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných k podnikání se už nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Některým podnikatelům se tak snížil počet podlaží a tím i daň.

Zvýšení daňové povinnosti:

  • Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek se od ledna 2014 zdaňují po dobu, než bude stavba dokončena, jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu.
  • Pokud vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky nevlastní žádnou z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou.

Změna osoby poplatníka:

  • Od nového roku se též rozšířil výčet možných vlastníků nemovitostí. Nově se mohou stát poplatníkem daně podílové fondy a fondy, které spravují penzijní společnosti. I tito noví poplatníci musí podat daňové přiznání. Poplatníkem se nově stává i pachtýř, stavebník u pozemků zatížených právem stavby a svěřenský fond. Tyto subjekty ale neexistovaly k 1. lednu 2014, a tak budou řešit daň z nemovitostí až v roce 2015.

Čtěte, kdo podává přiznání k dani z nemovitostí, i když nic nekoupil či neprodal

Daňové přiznání se naopak nepodává při těchto změnách:

  • Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýšila. Je to v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci společného pozemku, který již nespadá pod daň z pozemků. Přepočet daně provede finanční úřad automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Jedná se tedy o stejný případ, jako když obec změní místní koeficient. Změní se sice výše daně, avšak nové přiznání poplatník nepodává.
  • Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

Daňové přiznání se rovněž nepodává, pokud obec změnila koeficienty, ze kterých se daň počítá nebo pokud se poplatníkovi zvýšil koeficient 1,20 na 1,22. Druhá jmenovaná možnost nastává pro poplatníky, kteří vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami.

Čtěte více: Kdy musíte daň z nemovitostí vynásobit koeficientem 1,22? Čtěte reálné příklady

Přiznání by se mělo podat do dneška

Pokud poplatník patří do skupiny, která musí podat přiznání, má na to dneska formálně poslední den. Kdo přiznání do dnešního dne podat nestihne, má ještě 5 “dní hájení”, kdy nenabíhají žádné sankce. Pokuta se počítá až od šestého pracovního dne ode dne podání a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč.

Přiznání lze samozřejmě vyplnit ručně v papírové podobě nebo jednodušeji v elektronické. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Následně pak formulář můžete poslat skrze svoji datovou schránku nebo vytisknout a podat buď osobně, nebo poštou. Přiznání se dá podat také přes Daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Velkou výhodu portálu tvoří skutečnost, že systém doplní i příslušné koeficienty daně z nemovitostí (najdete je jinak na stránkách Finanční správy ČR). Nevýhodou je fakt, že přiznání podané přes Daňový portál je třeba opatřit elektronickým podpisem. Kdo tak neudělá, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Vyplnění na papír alespoň částečně usnadnila před několika dny finanční správa, která zprovoznila na svých stránkách vyhledávač základních a místních koeficientů. Právě místní koeficienty daň často zvyšují. Jejich výši si stanovují samy obce. Zatímco okresní města se do zvyšování daně letos nehrnula, z malých obcí místní koeficient zvýšil větší počet než v loňském roce.

Daň se platí až na konci května

Daň se platí až na konci května. Lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí se letos nijak neměnily. V případě, když daň nepřesáhne limit 5000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do pondělí 2. června 2014. Pokud daň přesahuje částku 5000 korun, lze ji rozdělit do dvou stejně velkých splátek. Pro většinu poplatníků poté platí termíny splátek 2. června a 1. prosince 2014. Zemědělcům a podnikatelům živícím se chovem ryb se posouvají termíny na 1. září a 1. prosince 2014. Od konce dubna finanční úřady měly rozeslat složenky s uvedenou výší daně a vyúčtováním případných přeplatků a nedoplatků.

Daň se dá zaplatit pomocí této složenky, poplatníci ale musí uhradit poplatky dle platného tarifu České pošty, jelikož jde o klasickou složenku typu A. Další možnost je zaplatit daň převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně. Za den splatnosti se považuje den, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. V případě zpoždění začínají od pátého dne po splatnosti nabíhat úroky z prodlení.

Čtěte také: Čtěte, jaká čísla účtů finančních úřadů se změnila a jak správně platit daně

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,05 %. Jak ale uvádí § 253 daňového řádu, úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).