Hlavní navigace

Jak na podání přehledu ČSSZ při vedlejší činnosti

8. 4. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Vyplnění přehledu při vedlejší činnosti není vůbec složité. Čtěte, jak na to, kdy je nutné doplatit pojistné a kdy se nemusí platit zálohy na další období.

Velká část osob samostatně výdělečně činných vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. I ony podávají přehled o příjmech a výdajích. Způsob výpočtu doplatku pojistného i stanovení následných záloh se od činnosti hlavní podstatně liší. Zde je jednoduchý návod, ve kterém ale pro zjednodušení nepočítáme s variantou, kdy si OSVČ dobrovolně stanový vyšší vyměřovací základ.

Nejprve připomenutí důležitých termínů

Přehled o příjmech a výdajích podává osoba samostatně výdělečně činná, pokud alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehled se podává do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. V letošním roce nejpozději 2. května. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost ČSSZ řádně oznámily. Přehled mohou podat až do 1. srpna 2013.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Přehledem si můžete požádat o vrácení přeplatku na zálohách. 

Případný doplatek pojištění je nutné doplatit samostatnou platbou do 8 dnů ode dne, ve kterém byl, případně měl být přehled podán. O vrácení přeplatku na pojistném se žádá vyplněním příslušné části v přehledu. Nové zálohy vypočítané na základě podaného přehledu je nutné platit od měsíce následujícího po podání přehledu, respektive změnit zálohu tak, aby následující platba byla již v nově vypočtené výši (pokud změnu trvalého příkazu provádíte podáním nového příkazu, nezapomeňte ten původní zrušit).

Jak na přehled u vedlejší výdělečné činnosti

K vyplnění přehledu je nutné mít příslušný tiskopis. Můžeme použít originální papírový tiskopis, ale mnohem vhodnější je využití chytrého elektronického tiskopisu, který potřebné výpočty provede za nás. Důležité je jen správné vyplnění příslušných polí.

1. Nejdříve si tiskopis stáhneme a uložíme v počítači.

2. Vyplníme identifikační údaje (nezapomeneme na rodné číslo a přidělený variabilní symbol).

3. Pokračujeme údaji o podání daňového přiznání a nezbytnou informací, zda byla v roce 2012 činnost vykonávána pouze jako hlavní, vedlejší nebo postupně jako hlavní i vedlejší. 

4. Údaj o dobrovolném nemocenském pojištění je velmi důležitý. Pokud totiž OSVČ vyplní, že byla v průběhu roku účastna dobrovolného nemocenského pojištění, je povinna platit zálohy jako OSVČ hlavní. Chytrý elektronický tiskopis nepovolí variantu vedlejší výdělečné činnosti současně s účastí na nemocenském pojištění. Taková osoba z hlediska důchodového pojištění vykonává vždy samostatnou výdělečnou činnost hlavní, případně postupně hlavní i vedlejší. 

5. OSVČ vedlejší označí variantu důvodu (případně více variant) výkonu vedlejší výdělečné činnosti a křížkem označí počet měsíců, kdy byla považována za OSVČ vedlejší. Ve většině případů postačí důvod podaným přehledem o příjmech a výdajích oznámit. Není nutné fyzicky dokládat důvody, které sociální správa vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě (např. zaměstnání, pobírání peněžité pomoci v mateřství apod.). Ostatní musí nejpozději do jednoho měsíce po podání přehledu důvody k vedlejší činnosti doložit příslušnými potvrzeními. Zejména se jedná o studenty, osoby pečující o děti mladší 10 let závislé na péči jiné osoby, výkon vojenské služby apod. Podrobněji na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

6. V další části tiskopisu, která je důležitá pro samotný výpočet doplatku (případně přeplatku) pojistného a následného stanovení záloh, nejprve vyplníme z daňového přiznání daňový základ. Jedná se o údaj z řádku č. 37 daňového přiznání (případně z řádku č. 23 přílohy č. 1 daňového přiznání). O dalším postupu rozhoduje výše daňového základu

  • OSVČ vedlejší, jejichž daňový základ nedosáhl rozhodné částky, vyplní pouze počet měsíců vykonávané činnosti, průměrný měsíční daňový základ (chytrý formulář vypočítá sám), případně výši placených záloh a vyměřovací základ ze zaměstnání řádky č. 37 a 38 (na výši vypočteného pojistného nemají žádný vliv). U OSVČ vedlejší, která podnikala celý kalendářní rok, činí rozhodná částka 60 329 Kč. Rozhodná částka se ale sníží o částku 5028 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc výkonu činnosti měla tato OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.

  • OSVČ vedlejší s daňovým základem 60 329 Kč a vyšším platí pojistné dle skutečně dosaženého výdělku. Vychází se buď ze skutečného vyměřovacího základu nebo z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ vedlejší (částka, která je vyšší). Chytrý formulář provede výpočty automaticky. Postačí doplnit pouze daňový základ, počty měsíců činnosti, výši příjmů ze zaměstnání a případné placené zálohy. 

Příklady výpočtu pojistného: 

  • daňový základ 60 329 Kč, vedlejší činnost 12 měsíců – průměrný měsíční základ je 5027,42 Kč, minimální vyměřovací základ činí 60 336 Kč (12 měsíců x 5028 Kč). Vycházíme z minimálního vyměřovacího základu. Výpočet pojistného = 60 336×0,5×0,292 = 8810 Kč 
  • daňový základ 86 523 Kč, vedlejší činnost 12 měsíců – průměrný měsíční základ je 7210,25 Kč, minimální vyměřovací základ 60 336 Kč (12 měsíců x 5028 Kč). Vycházíme ze skutečného vyměřovacího základu. Výpočet pojistného = 86 523×0,5×0,292 = 12 633 Kč.

7. Druhou stranou tiskopisu si může OSVČ požádat o případný přeplatek na zaplacených zálohách. Správa sociálního zabezpečení je může zaslat na bankovní účet pojištěnce, uvedenou adresu nebo použít jako zálohy na další období.

CIF23

8. Nezapomeneme na stanovení záloh pro následující období. Pokud se jedná o vedlejší výdělečnou činnost (tuto variantu je nutné křížkem označit), odvíjí se opět od výše daňového základu. Jestliže daňový základ OSVČ v předchozím roce nedosáhl rozhodné částky 60 329 Kč a OSVČ se k důchodovému pojištění dobrovolně nepřihlásí, zálohy platit nemusí. Ovšem to platí pouze, pokud byla činnost vykonávána po celý kalendářní rok. Pokud tomu tak nebylo, odečte se od rozhodné částky za každý měsíc, ve kterém nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána 1/12. 

Jestliže se jedná o OSVČ vedlejší, která dosáhla alespoň rozhodné částky, vypočte se záloha následovně: vyměřovací základ z řádku 39 vydělíme 12, násobíme číslem 0,292 a výslednou částku zaokrouhlíme na celé koruny směrem nahoru. Minimální záloha přitom činí 756 Kč, maximální 30 233 Kč. Chytrý formulář samozřejmě vypočítá zálohy za nás. 

9. Následují údaje o případné spolupracující osobě, účasti na důchodovém spoření (týká se osob, které se v roce 2013 přihlásí do druhého důchodového pilíře) a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná nezapomene uvést v posledním poli formuláře název příslušné správy sociálního pojištění, datum vyplnění a vlastnoruční podpis.
 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).