Hlavní navigace

Jak na správné uplatnění darů na Ukrajinu v daních?

16. 2. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Které dary lze uplatnit v ročním zúčtování u zaměstnavatele a kdy už musí zaměstnanec podat daňové přiznání? Jakou maximální částku lze odečíst?

V roce 2022 nejeden zaměstnanec poskytl dar za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Dary je třeba uplatnit v souladu se zákonem. Darovat mohli i sami Ukrajinci. I oni si mohou (za určitých podmínek) o tuto nezdanitelnou část snížit základ daně.

Zvýšil se maximální limit pro uplatnění darů

zákoně o daních z příjmů se píše, že od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Avšak zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (tzv. lex-Ukrajina) říká, že za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. Pro rok 20022 se tedy limit opět navýšil a je zřejmé, že toto opatření bude platit i v roce 2023 (novela aktuálně prochází legislativním procesem).

Rozšířily se možnosti daňově uplatnitelných darů

V souladu se zmíněným zákonem (lex-Ukrajina) mohou fyzické osoby mimo plnění uvedené v ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů daňově uplatnit rovněž bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022:

  • a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo
  • b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Může se tak jednat o dary poskytnuté přímo státu Ukrajina, územně samosprávným celkům státu Ukrajina, právnickým osobám se sídlem na Ukrajině a fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině. Avšak v případě fyzických osob pouze v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (osoby invalidní, provozovatelé zdravotnických služeb, školských zařízení, útulků pro zvířata atd.). Jedná se rovněž o dary za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (např. vojenský materiál, zbraně, munice).

Část darů na Ukrajinu si poplatníci uplatní jen v daňovém přiznání

Rozšíření možností uplatnění nezdanitelných částí základu daně o bezúplatná plnění poskytnutá přímo na Ukrajinu se však týká pouze daňového přiznání. Poplatníci si je u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daní a daňových záloh uplatnit nemohou. Výjimkou jsou dary poskytnuté na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace byl takzvaným daňovým balíčkem novelizován. Uvádí se zde, že poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky.

Zjednodušené prokazování

Ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů umožňuje, aby si poplatník daně z příjmů, za splnění zákonem stanovených podmínek, snížil základ daně z příjmů o hodnotu bezúplatného plnění. Poskytovatel je prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum poskytnutí daru. Dary poskytnuté na zveřejněný účet č. 304452700/0300 lze prokázat i jiným způsobem než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu, popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru.

Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Jsou na webových stránkách sbírek na podporu Ukrajiny, respektive také zde, a to včetně informace o příjemci daru a účelu daru.

Seznam dalších vybraných účtů (veřejné sbírky) s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (lze i prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele) jsou ke stažení zde: Seznam účtů humanitární pomoc Ukrajina

školení březen - text

Daně si mohou uplatnit i Ukrajinci

Pro rok 2022 (prozatím) byla možnost uplatnění daňového zvýhodnění umožněna i Ukrajincům. V souladu se zákonem o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů použijei v případě, kdy jde o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.

Rezidenti Ukrajiny (přestože jde o daňové nerezidenty ČR z tzv. třetího státu, tj. mimo EU/EHP), kteří jinak nemohou mimo základní slevy na poplatníka (eventuálně na studenta) uplatnit v České republice žádné daňové úlevy, si mohou bezúplatná plnění (dary) uplatnit. Avšak pouze v daňovém přiznání a pod podmínkou, že minimálně 90 % jejich příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).