Hlavní navigace

Jak založit živnost?

Redakce

Kdo smí a naopak nesmí provozovat živnost, jaké dokumenty při založení živnosti vyplnit a jaké úřady obeznámit? Čtěte odpovědi na tyto otázky.

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Živnost v Česku může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud splní podmínky dané živnostenským zákonem

Kdo může provozovat živnost 

Mezi právnické osoby, které mohou provozovat živnost, patří především obchodní společnosti a družstva. Dále za určitých podmínek např. obecně prospěšné společnosti nadace, sdružení občanů, zájmové sdružení právnických osob, jednotky územní samosprávy a příspěvkové organizace a další subjekty.

Živnostenský zákon rozlišuje podnikatele:

  • české osoby – kterými jsou fyzické osoby s bydlištěm (tj. trvalým pobytem) a právnické osoby se sídlem na území České republiky
  • zahraniční osoby – kterými jsou fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky, nebo právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky.

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami uvádí § 6 živnostenského zákona.

Kdo nemůže provozovat živnost 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba:

  • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno,
  • po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  • po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Pro určení správné činnost slouží samostatné nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Co je to jednotný registrační formulář 

Poté je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Content tip Javornický

Spolu s vyplněným formulářem je nutné také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Pro prokázání způsobilosti lez také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti).

Živnost pomocí datové schránky

Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek. Pokud však daná živnost vyžaduje také doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, musí tyto dokumenty občan nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi však provádějí pouze kontaktní místa Czech POINT.