Hlavní navigace

Jak na uzavření smlouvy o výkonu funkce v roce 2014

2. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nejzazší termín smluvní úpravy výkonu funkce se blíží. Do července 2014 musí být smlouva přizpůsobena novým podmínkám, včetně nových náležitostí.

Blíží se okamžik, kdy budou muset obchodní korporace změnit dosavadní smlouvy o výkonu funkce, respektive je přizpůsobit nové legislativě. Čtěte, jaké náležitosti má mít nová smlouva o výkonu funkce.

Výkon funkce dle obchodního zákoníku

Obchodní zákoník uváděl v ustanovení § 66, že vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud není uzavřena samostatná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu. Smlouva o výkonu funkce nebyla v obchodním zákoníku podrobněji popsána, vyžadovala se pouze písemná forma a schválení valnou hromadou společnosti (s.r.o. nebo a.s.), anebo všemi společníky, ručícími za závazky společnosti neomezeně (společník v.o.s. nebo komplementář komanditní společnosti).

Existovaly tedy dvě možnosti. Buďto žádná smlouva o výkonu funkce uzavřena nebyla, a podpůrně se pro vymezení práv a povinností statutárního orgánu využila mandátní smlouva, anebo byla zavřena smlouva o výkonu funkce, která byla svou povahou obdobná smlouvě mandátní. Zároveň ale umožnila detailnější úpravu podmínek a povinností výkonu funkce statutárního orgánu.

Smlouva o výkonu funkce je speciální smlouvou, která vymezuje práva a povinnosti člena statutárního orgánu (typicky jednatele společnosti s ručením omezeným či člena představenstva akciové společnosti) ve vztahu ke společnosti, v níž tuto funkci vykonává.

Výkon funkce v roce 2014

Od roku 2014 se spolu s účinností nového občanského zákoníkuzákona o obchodních korporacích výrazně změnila legislativa. Přesto řada členů statutárních orgánů dosud vykonává svou funkci a je odměňována na základě uzavřených mandátních smluv, případně smluv o výkonu funkce uzavřených před dokem 2013. To je samozřejmě prozatím možné, ale okamžik změny se blíží. V přechodných opatřeních k zákonu o obchodních korporacích, konkrétně ustanovení § 777 odst. 3, se píše, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (příkazní smlouva), pokud z uzavřené smlouvy o výkonu funkce neplyne něco jiného. Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Jestliže není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Obchodní korporace mají již jen tři měsíce na úpravu smluv. 

Jak pro server Podnikatel.cz upřesnili oslovení právníci, dosavadní úprava odměňování výkonu funkce počítala s odměnou obvyklou, pokud nebyla výslovně sjednána. Nová úprava zastává přístup zcela odlišný – není-li odměňování sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Pokud obchodní korporace s členem svého orgánu smlouvu o výkonu funkce neuzavře, řídí se práva a povinnosti ustanoveními nového občanského zákoníku o smlouvě příkazní. Smlouva o výkonu funkce musí být v kapitálové společnosti sjednána písemně a schválena nejvyšším orgánem společnosti, stejně tak její případné změny. Ujednání ve společenských smlouvách, které budou v rozporu s novou právní úpravou, se okamžikem účinnosti nového zákona zrušují. Upravené listiny je tedy nutné do šesti měsíců od účinnosti nového zákona založit do sbírky listin. Pokud tak společnost neučiní ani po dodatečné výzvě rejstříkového soudu, bude jí hrozit zrušení, vysvětlil Adam Mikulčík z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Dodal, že pokud statutární orgán smlouvu o výkonu funkce již uzavřel, měl by její text přizpůsobit zákonu o obchodních korporacích do šesti měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, jinak bude platit, že funkci vykonává bezplatně. Nové ustanovení má mimo jiné přimět jednatele společností, aby si takovou smlouvu o výkonu funkce uzavřeli a na základě ní měli příjem, který se bude následně danit.

Stahujte vzory smluv na serveru Podnikatel.cz: 

Příkazní smlouva

V souladu s § 60 zákona o obchodních korporacích obsahuje smlouva o výkonu funkce také tyto údaje o odměňování:

  • a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  • b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  • c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány,
  • d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Obdobně musí na změnu reagovat obchodní korporace, které mají se členy statutárních orgánů uzavřen pracovní poměr, jejichž předmětem je obchodní vedení. Měly by být podle převažujících právních názorů změněny na smlouvu o výkonu funkce. Podle Barbory Malimákové ze společnosti TaylorWessing zákon o obchodních korporacích úplně nevylučuje existenci situace, kdy člen statutárního orgánu společnosti bude s ní zároveň v pracovněprávním poměru. Pracovní poměr se však bude moci týkat pouze činností, které nespadají pod obchodní vedení, například IT nebo účetní specialista. Do 30. června 2014 může člen statutárního orgánu vykonávat dosavadní funkce na základě pracovní smlouvy a v souladu s ní být i odměňován. Do 1. července 2014 je však nutné uzavřít smlouvu o výkonu funkce odpovídající úpravě zákona o obchodních korporacích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).