Hlavní navigace

Jak postupovat při kontrole, když účetní nechce vydat doklady

12. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Odmítá vám účetní vydat doklady? Čtěte, zda má na takové zadržování právo a co dělat při případné kontrole. Kontrolní řád totiž obsahuje pojem „povinná osoba“.

Před časem se sever Podnikatel.cz zabýval otázkou zadržování účetních dokladů účetní firmou. Obvykle se tak v praxi děje v situaci, kdy podnikatel účetní nezaplatí. Může ale existovat celá řada dalších důvodů, proč odmítá  doklady vydat. 

Zadržování dokladů účetním

Server Podnikatel.cz se před časem věnoval tématu zadržování dokladů účetním. Dříve popisoval občanský zákoník zadržovací právo v paragrafu 175 a násl. Aktuálně se mu věnuje nový občanský zákoník v § 1395 až 1399. Píše se zde, že ten, kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.

Zajistit zadržovacím právem lze i nesplatný dluh,

  • a) nezajistí-li dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl,
  • b) prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo
  • c) stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho nastala a která věřiteli nebyla ani nemohla být známa při vzniku dluhu.

Ovšem zadržet cizí věc nemůže ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnil násilně nebo lstí. O zadržení a důvodu zadržení je nutné dlužníka informovat a samozřejmě o zadrženou věc jako řádný hospodář pečovat. Jestliže má věřitel věc u sebe na základě smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje se pro vyrozumění o zadržení písemná forma.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Neoprávněné zadržování dokladů řešte právní cestou a komunikujte s úřady. 

To je ale pouze obecné znění zákona, neznamená, že může účetní firma v případě dluhu zadržovat doklady libovolně. Pokud je smlouva o vedení účetnictví již neúčinná a možnost zadržení dokladů při porušení podmínek spolupráce si strany předem nesjednaly, mohlo by se jednat o zadržení dokladů „násilně nebo lstí“. Naopak, je-li smlouva o vedení účetnictví stále účinná, musí účetní nadále komunikovat s úřady nebo podnikatelem a po řádném ukončení spolupráce příslušné doklady vrátit. Podnikatel by totiž mohl po účetní firmě požadovat náhradu škody, která mu jejím jednáním vznikla. Proto je vhodné při sepisování smlouvy o vedení účetnictví pamatovat i na možnost sporu a smluvně předem sjednat i ujednání o povinnosti účetní vrátit doklady bezprostředně po ukončení spolupráce. Tak, jak je podrobně popisováno v článku Odmítá vám účetní vydat doklady? Měli jste se pojistit smluvně

Domníváte se, že máte své účetnictví v pořádku?

Nepředané doklady a kontrola

Samozřejmě se může stát, že v době „neoprávněného“ zadržování dokladů bude oznámena kontrola, ať už se strany správce daně, příslušné zdravotní pojišťovny či České správy sociálního zabezpečení. Může se jednat i o kontrolu na základě podnětu samotné účetní firmy. Podnikatel by měl urychleně jednat. Záležitost vydání dokladů (eventuálně i jednání o úhradě vzniklé škody) je vhodné řešit právní cestou. Dále by měl bez odkladu kontrolním pracovníkům sdělit, kde se doklady nachází, tj. identifikovat totožnost osoby pověřené k vedení účetnictví. Správce daně může využít možností daných mu zákonem k získání účetních záznamů od této osoby. Ovšem ani poskytnutím těchto informací se účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti v případě, kdy je zjištěno, že nebyly splněny povinnosti uložené zákonem. Čtěte diskuzi čtenářů serveru Podnikatel.cz na téma zadržování dokladů účetní firmou.

Obdobně budou jednat i ostatní instituce. Například Česká správa sociálního zabezpečení. Podnikatel může požádat o změnu termínu kontroly do okamžiku, než mu budou vydány doklady. Změna termínu provedení kontroly je ve výjimečných případech možná, pokud zaměstnavatel z vážných důvodů, které okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) sdělí, o změnu požádá, uvedla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Okresní správa sociálního zabezpečení pak s přihlédnutím k veřejným zájmům a vyhodnocením situace může žádosti vyhovět. O změně termínu provedení kontroly rozhodne tedy příslušná OSSZ a případné povolení změny oznámí zaměstnavateli. 

Jak dále mluvčí připomněla, od 1. ledna 2014 je možné využít „nový institut“ tzv. povinné osoby (ustanovení § 10 odst. 3 zákona o kontrole, tj. kontrolní řád), kdy povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, jestliže není možné tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Kontrolní řád, který nabyl účinnosti od letošního roku, definuje povinnou osobu jako osobu jinou než kontrolovanou, která jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela.

Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby

  1. Kontrolovaná osoba je oprávněna - a) požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, b) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole, d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.
  2. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.
  3. Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).