Hlavní navigace

Jak se v kontrolním hlášení poprat s opravami daně? Přečtěte si názorné příklady

12. 1. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ať už třeba kvůli různým slevám či reklamacím se plátci DPH občas potýkají s opravnými daňovými doklady. Na příkladech ukazujeme, jak je zanést do hlášení.

První kontrolní hlášení k DPH se již blíží a podnikatelé mají nejvyšší čas se připravit na všechny problémy, se kterými se mohou během vyplňování setkat. Jedním z nich jsou opravy základu daně a opravy výše daně podle § 42 zákona o DPH. Finanční správa připravila k tématu pět otázek a odpovědí.

Dotaz 1 – hodnota opravy a vykázání v příslušné části kontrolního hlášení

Uskutečněné zdanitelné plnění (dodání lepenkových krabic ve výši 30 000 Kč včetně daně) z března 2016 bylo zčásti reklamováno a jako dodavatel (společnost s. r. o.) jsem v květnu 2016 vydal opravný daňový doklad a snížil jsem hodnotu dotčeného plnění (základ daně a daň) pro svého odběratele. Opravný daňový doklad byl doručen odběrateli na začátku června 2016. Rozdíl oproti původnímu plnění je –15 000 Kč. Jak mám vykázat tyto změny do kontrolního hlášení?

Odpověď 1

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Jedná s o opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním spadajícím do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení za měsíc červen 2016 v oddíle A.4. (podle absolutní hodnoty opravy – tato je nad limit 10 000 Kč včetně daně, pokud by byla nižší – uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení) s tím, že se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní (týká se Vámi zmíněné hodnoty –15 000 Kč), pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Údaj bude uveden v daném případě s mínusovým/záporným znaménkem. Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH.

Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH.

Pozn.: Obdobně se postupuje i v případě zvýšení základu daně a daně – oprav podle § 42 zákona o DPH.

Dotaz 2 – vystavení daňového dokladu vůči nesprávnému odběrateli

Omylem jsem vystavil daňový doklad na plátce, který nebyl odběratelem mnou uskutečněného zdanitelného plnění s datem uskutečnění v únoru 2016. Zdanitelné plnění bylo v kontrolním hlášení za únor 2016 vykázáno v oddíle A.4. na nesprávného plátce (odběratele). Daň byla z dotčeného plnění v rámci daňového přiznání k DPH za únor 2016 přiznána/odvedena. Doklad mi byl „nesprávným odběratelem“ vrácen a já jsem vystavil nový daňový doklad, tentokrát na správného odběratele. Jak mám postupovat ohledně opravy v kontrolním hlášení?

Odpověď 2

Daň byla v rámci daňového přiznání k DPH za únor 2016 přiznána a odvedena správně podle zákona o DPH (§ 21 zákona o DPH). Původně nesprávně vystavený daňový doklad bude v rámci evidence dodavatele opraven, resp. bude vystaven nový daňový doklad znějící na správného odběratele. V této situaci podá dodavatel následné kontrolní hlášení za únor 2016 (do 5ti pracovních dní od zjištění nesrovnalostí), kde uvede všechny údaje za dotčené období znovu – s promítnutím správně uvedeného zdanitelného plnění v oddíle A.4. (uvedení správného odběratele, popř. nové číslo daňového dokladu). To znamená, že řádek s chybnými údaji je nahrazen novým řádkem se správně uvedenými hodnotami. Dodatečné daňové přiznání není nutné v dané situaci podávat – základ daně a daň se neměnily a byly hodnotově správně přiznány v řádném daňovém přiznání za únor 2016.

Dotaz 3 – sleva z ceny a oprava odpočtu

Jako odběrateli mi byla přiznána sleva na vybrané pravidelné odběry zdanitelných plnění od mého dodavatele. Opravný daňový doklad zatím nemám k dispozici, nicméně částku slevy mám od dodavatele potvrzenu. Je povinností uvést snížení souvisejícího odpočtu daně i do kontrolního hlášení, když nemám k dispozici evid. číslo dotčeného opravného daňového dokladu do konce období, za které podávám související kontrolního hlášení? A pokud ano, bude nutné v kontrolním hlášení promítnout evid. číslo opravného daňového dokladu v okamžiku jeho obdržení od dodavatele?

Odpověď 3

Ano. Jedná se o opravu podle § 74 zákona o DPH, kdy odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. Do řádného kontrolního hlášení (oddíl B.2. nebo B.3. – podle limitu – hodnoty opravy) se v případě, že má být vyplněn řádek v oddíle B.2. kontrolního hlášení a do konce období, za které se podává související kontrolního hlášení nemá odběratel k dispozici evid. číslo opravného daňového dokladu, uvede do položky pro „Evid. číslo daňového dokladu“ – interní evidenční číslo odběratele související se zaznamenáním této změny. Ostatní související položky řádku oddílu B.2. se rovněž vyplní. Do kolonky DPPD se uvede den, kdy se plátce dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést, tj. den zjištění výše slevy.

V řádném kontrolním hlášení za období, ve kterém odběratel obdrží od dodavatele opravný daňový doklad (pokud se jedná se o původně vykázanou opravu v části B.2.), musí odběratel v části B.2. stornovat původní řádek opravy dle § 74 zákona o DPH – tj. uvede původní řádek s interním číslem dokladu znovu avšak nyní s opačnými znaménky u hodnotových polí základu daně a daně – a zároveň na dalším řádku uvede opravu opětovně správně s obdrženým opravným daňovým dokladem (s příslušným evidenčním číslem). Tím bude zajištěno správné porovnání této transakce mezi dodavatelem a odběratelem.

Další možnost, jak doplnit číslo opravného daňového dokladu, je standardní podání následného kontrolního hlášení a to již s uvedením ev. čísla opravného daňového dokladu a nového DPPD.
Pro názornost uvádíme způsob opravy se stornem původního řádku v řádném kontrolním hlášení na praktickém příkladu.

Ilustrativní příklad

Odběratel (Y) provedl 23. února 2016 opravu odpočtu daně dle § 74 zákona o DPH (z titulu potvrzeného množstevního bonusu) ve výši 100 000 Kč 21 000 Kč. Protože ještě neobdržel opravný daňový doklad od dodavatele (X), provedl úpravu odpočtu pod interním číslem dokladu 201608. Opravný daňový doklad obdržel od dodavatele 12. března 2016, pod evidenčním číslem daňového dokladu 201625002. V kontrolním hlášení u odběratele bude tato transakce zachycena následujícím způsobem:

Kontrolní hlášení za únor 2016 (část B.2.)

Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 201608 23.02.2016 –100000 –21000

Kontrolní hlášení za březen 2016 (část B.2.)

Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 201608 23.02.2016 100000* 21000*
2 X 201625002 12.03.2016 –100000 –21000

* Vzhledem k tomu, že se jedná o storno původního řádku, musí být částka uvedena s opačným znaménkem. 

Dotaz 4 – hodnota opravy a příslušná část kontrolního hlášení

Pokud v únoru 2016 obdržíme následující opravné daňové doklady: 

  • na dodatečně poskytnutou slevu z ceny plnění ve výši 5000 Kč + 1050 Kč DPH 
  • na vrácené zboží ve výši 11 000 Kč + 2310 Kč DPH

Jak budou zachyceny v kontrolním hlášení?

Odpověď 4

Pro posouzení, ve které části kontrolního hlášení (zda část B.2./B.3. u odběratele nebo A.4./A.5. u dodavatele) bude promítnuta hodnota opravy zdanitelného plnění dle § 42 zákona o DPH, je rozhodující absolutní hodnota opravy. Z tohoto důvodu bude hodnota opravy ve výši 5000 Kč + 1050 Kč zachycena u odběratele v části B.3. kontrolního hlášení (částka je v absolutní hodnotě nižší než 10.000 Kč včetně daně) a oprava ve výši 11000 Kč + 2310 Kč v části B.2. kontrolního hlášení. Obě opravy budou vykázány se záporným znaménkem.

Dotaz 5 – datum povinnosti přiznat daň u opravného daňového dokladu (dobropisu)

V případě vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) na snížení původně fakturované částky (např. dodatečně poskytnutá sleva z ceny) není povinnost uvádět na tomto dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že absolutní hodnota opravy převýší částku 10.000 Kč včetně daně, musí být tento dobropis zahrnut v části A.4. u dodavatele a v části B.2. u odběratele. Jaké bude v tomto případě v kontrolním hlášení uvedeno datum? 

Odpověď 5

Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se v souladu s § 42 odst. 3 zákona o DPH považuje u dodavatele za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém, v případě snížení daně na výstupu, obdrží odběratel opravný daňový doklad. Z tohoto důvodu bude u dodavatele v části A.4. v kolonce „DPPD“ uveden skutečný den doručení opravného daňového dokladu odběrateli. Odběrateli vzniká v souladu s § 74 odst. 1 zákona o DPH provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Postup řešení tohoto případu je popsán v dotazu č. 2. V případě, že se o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2. v kolonce „DPPD“ skutečný den jeho obdržení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).