Hlavní navigace

Jak se změní doručování po novele zákoníku práce

5. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novela zákoníku práce zasáhne i oblast doručování písemností zaměstnancům. Jedná se o změny, po kterých zaměstnavatelé dlouho volají.

Doručování v souladu se zákonem se nemusí na první pohled jevit jako důležité, ale chybným doručením může dojít například k neplatnosti výpovědi.

Novela zákoníku práce je aktuálně ve druhém čtení. Změny mají v případě schválení nabýt účinnosti 1. července 2017.

Čtěte o novele zákoníku práce:

Doručování zaměstnavatelem zaměstnanci

Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr, záznam o porušení režimu dočasně neschopného pojištěnce, musí být doručeny do vlastních rukou. Za takovou písemnost se podle výkladů ministerstva práce a sociálních věcí považuje i potvrzení o zaměstnání, tj. zápočtový list. 

Čtěte více: Zápočtový list při skončení zaměstnání nejen vydat, ale i doručit 

Pravidla doručení popisuje ustanovení § 334 – 336 zákoníku práce. Zaměstnavatel doručuje zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Novelou zákoníku práce se upravuje paragraf 334 v tom smyslu, že jestliže není možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, prostřednictvím datové schránky, souhlasí-li s tím zaměstnanec, nebo do vlastních rukou, kdekoliv bude zaměstnanec zastižen. 

Řádné doručení je klíčové zejména pro počátek běhu výpovědní doby a pro faktickou účinnost výpovědi, ale i v jiných situacích. Vzhledem k praktickým problémům, které vznikaly v souvislosti s požadavkem, aby zaměstnavatel nejprve prokázal, že písemnost nebylo možno doručit zaměstnanci, a to ani na jiném místě, kdekoliv by byl k zastižení, upravuje se postup tak, že pokud nebylo možno doručit na pracovišti, může zaměstnavatel rovnou přistoupit k doručení písemnosti náhradním způsobem (nově i datovou schránkou) nebo do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen.

Elektronické doručování: S tímto způsobem doručování musí zaměstnanec předem písemně souhlasit a poskytnout adresu pro elektronické doručování. Zaměstnavatel opatří písemnost zaručeným elektronickým podpisem. Písemnost se považuje za doručenou, pokud zaměstnanec do tří dnů potvrdí její převzetí uznávaným elektronickým podpisem. Což bývá v praxi problematické a zaměstnanec není nijak motivován k potvrzení doručení. Při potvrzení o doručení čtvrtý den a později je doručení neúčinné. Za neúčinně doručenou písemnost se považuje i písemnost, která se zaměstnavateli vrátila jako nedoručitelná. Obdobná pravidla se použijí i v případě datové schránky, pokud ji má zaměstnanec zřízenu a souhlasí s doručováním jejím prostřednictvím.

Sdělení adresy pro doručení

Pokud nelze písemnost doručit osobně nebo elektronicky, doručuje zaměstnavatel prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Doručuje se na poslední adresu zaměstnance, která je zaměstnavateli známa, po účinnosti novely zákoníku práce, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Stanovuje se tak určitá míra odpovědnosti zaměstnance v oblasti písemného oznámení aktuální adresy, na níž chce, aby mu bylo zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního vztahu doručováno. Zaměstnanec bude sám nahlašovat správné a aktuální údaje k doručování a ponese tak parciální odpovědnost v oblasti doručování. 

Čtěte také: Lze doručit výpověď datovou schránkou? 

Fikce doručení

Jestliže nebyl při doručování zaměstnanec zastižen, uloží se písemnost v provozovně poštovního doručovatele a zaměstnanec je vyzván písemným oznámením o neúspěšném doručení s informací, aby si písemnost ve stanovené lhůtě vyzvedl. Aktuálně je tato lhůta stanovena zákoníkem práce na 10 pracovních dnů. Lhůta bohužel nekoresponduje s aktuálními poštovními podmínkami nejčastěji využívaného poskytovatele poštovních služeb, které stanoví jako standardní lhůtu k uložení zásilky 15 kalendářních dnů (kalendářních nikoli pracovních). V praxi pak dochází ke sporům o to, kdy fikce doručení skutečně nastala. Lhůta se tedy upraví na 15 kalendářních dnů.

Rovněž se upřesňuje počátek běhu nově stanovené 15denní lhůty pro vyzvednutí tak, aby byl jasněji navázán na okamžik neúspěšného pokusu o doručení písemnosti. Vypouští slovo „uloženou“ v sousloví „uloženou písemnost“. Nebude-li zaměstnanec zastižen, vyzve se písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si (uloženou) písemnost do 15 dnů vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti. Obdobně fikce doručení: Jestliže si zaměstnanec (uloženou) písemnost nevyzvedne do (10 pracovních) 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí.

Pokud zaměstnanec odmítne písemnost převzít, bude doručovatelem poučen o následcích svého konání. Nově již nebude nutné provádět o tomto poučení písemný záznam (tj. protokol). Dojde ke zjednodušení daného procesu oproti současnému stavu, kdy provedení písemného záznamu o poučení znemožňovalo úspěšné doručení písemnosti zaměstnanci.

Doručování písemností zaměstnancem

Novela zákoníku práce dále upravuje pravidla doručení zaměstnancem zaměstnavateli. Zde se zavádí nová fikce doručení, pokud zaměstnanec není schopen doručit písemnost svému zaměstnavateli, neboť ten se v místě zapsaném ve veřejném rejstříku fyzicky již nenachází. Například zaměstnankyně po ukončení rodičovské dovolené zjistí, že zaměstnavatel v místě svého sídla fakticky neexistuje. Nově bude v ustanovení § 337 zákoníku práce uvedeno: Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal. Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k převzetí písemnosti nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy pokus o doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).