Hlavní navigace

Jak správně účtovat zásoby? Podívejte na podrobný návod

2. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Jak se zásoby člení, oceňují a účtují? Podívejte se na náš detailní popis, který vám pomůže při práci s účetnictvím.

Postup účtování třídy 1 – Zásoby upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 015 Zásoby, Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Členění zásob

 • Materiál – suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly (pokud nejsou dlouhodobým majetkem), drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem
 • Nedokončená výroba – produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Zahrnuje také nedokončené výkony jiných činností , kde nevznikají hmotné produkty.
 • Polotovary vlastní výroby – jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu.
 • Výrobky – jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
 • Zvířata – jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, stáda dojnic a další.
 • Zboží – jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i vlastní výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen.

Oceňování zásob

Zásoby se oceňují dle § 25 a 27 zákona o účetnictví a § 49 vyhlášky 500/2002 Sb.:

 • Pořizovací cenou – nakoupené zásoby, tj.cenou pořízení a souvisejících vedlejších nákladů spojených s pořízením zásob např. dopravné, clo, pojistné, cestovné zásobovače.
 • Vlastními náklady – zásoby pořízené vlastní výrobou.
 • Reprodukční cenou – příchovky zvířat, zásoby získané bezplatně, přebytky, odpad, vedlejší produkty vrácené z výroby.

Při účtování úbytků zásob se používají:

 • Individuální pořizovací cena nejstarších zásob – metoda FIFO – první do skladu, první ze skladu.
 • Vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen – vypočtený z individuálních cen a množství zboží na skladě. Výpočet se provede poslední den měsíce a používá se pro oceňování úbytků v následujícím měsíci.

V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat jednu z uvedených metod. Použité metody oceňování nesmí být v průběhu účetního období měněny. Pořizovací cenu zásob lze na analytických účtech rozdělit na cenu zásob, za kterou byly pořízeny a náklady související s jejich pořízením (odchylka). Účetní jednotka musí stanovit vnitřní směrnicí způsob jak bude postupováno v případě vyskladnění zásob ze skladu.

Podíl nákladů souvisejících s pořízením zásob může účetní jednotka k vyskladněnému zboží účtovat do nákladů na konci příslušného měsíce. K tomu se stanoví koeficient, na jeho základě vypočítá poměrnou část vedlejších pořizovacích nákladů (odchylku) k vyskladněným zásobám. Čtěte také: Jak na účtování dlouhodobého majetku přehledně

Příklad stanovení koeficientu (PS = počáteční stav)

PS účtu odchylky + přírůstek účtu odchylky 
---------------------------------------------
PS účtu mat. na skl. + přírůstek účtu mat. na skl.

= koeficient rozpouštění odchylku  

Koeficient je vypočítán na 5 desetinných míst. Tímto koeficientem vynásobíme vydání skladu v  cenách pořízení a dostaneme částku k rozpuštění odchylky, kterou zúčtujeme na vrub účtu 501, 504 a ve prospěch účtu odchylky 112/AE, 132/AE.

Účtování zásob

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsoby A nebo B. Záleží na účetní jednotce, který způsob si zvolí. Účetní jednotka může zaúčtovat způsobem A i B; při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona o účetnictví (vedení skladové evidence).

 • způsob A – veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech: 111, 112, 131,132
 • způsob B – v průběhu roku se neúčtuje na majetkových účtech, ale veškeré nákupy se účtují přímo do spotřeby 501, 504. Při uzavírání účetních knih se počáteční stav zásob na skladě k 1.1. jednorázově zaúčtuje do nákladů a stav zásob zjištěný inventurou k 31. 12. se zaúčtuje jako nový zůstatek zásob se souvztažným zápisem ve prospěch nákladových účtů na straně Dal 501,504.

Varianta A

Text MD D
Faktura za nakoupený materiál
DPH
111 AE
343
321
Faktura za nakoupení zboží
DPH
131 AE
343
321
Faktura pojištění nakoupeného zboží 131 AE 321
Vnitropodniková faktura za dopravu materiálu 111 AE 622
Převzetí materiálu na sklad – příjemka 112 AE 111
Převzetí zboží na sklad – příjemka 132 AE 111
Výdej materiálu do výroby 501 112
Úbytek zboží při prodeji 504 132
Náklady související s pořízením materiálu – převod 112 AE 111 AE
Náklad související s pořízením zboží – převod 132 AE 131 AE
Rozpuštění pořizovacích nákladů na materiál k vyskladněnému materiálu 501 112 AE
Prodej materiálu 542 112 AE
Manka na materiálu – přirození úbytek (vnitřní směrnice) 501 112 AE
Přebytek zjištěný inventarizací 112 648
Zúčtování nevykaturovaných dodávek materiálu 112 389
Zúčtování materiálu na cestě 119 321
Přírůstek nedokončené výroby 121 611
Úbytek nedokončené výroby 611 121
Převod z nedokončené výroby do polotovarů vlastní výroby – postup I 611 121
Převod z nedokončené výroby do polotovarů vlastní výroby – postup II 122 121
Převod z nedokončené výroby do výrobků – postup I 123 613
Převod z nedokončené výroby do výrobků – postup II 123 121
Prodej výrobků 613 123

Účet 111 Pořízení materiálu a 131 Pořízení zboží, slouží pro zjištění pořizovací ceny nakoupených zásob včetně vedlejších nákladů spojených s pořízením. Slouží ke stanovení kalkulací na pořízení zásob a k 31. 12. musí být tyto účty vynulovány, a v rozvaze se neuvádí. Faktura za nakoupené zásoby je doklad na základě kterého je účtováno na účtech 111 a 131. Zboží přijaté na sklad je na základě příjemky zaúčtováno na účty 112 a 132. 

K 31. 12. nebude-li materiál a zboží přijat na sklad na základě příjemky, ale faktura bude doručena, bude použit účet 119 Materiál na cestě nebo 139 Zboží na cestě, na který bude vyúčtován materiál nebo zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala.

Bude-li materiál a zboží k 31. 12. přijaty na sklad na základě příjemky, ale faktura bude doručena následně v novém roce, potom se bude účtovat o dohadných položkách na účtu 389.

Varianta B

Text MD D
Faktura za nakoupený materiál
DPH
501 AE
343
321
Faktura za nakoupení zboží
DPH
504 AE
343
321
Clo za materiál 501 AE 321
Zaúčtování počátečního stavu do nákladů – materiál 501 AE 112 AE
Zaúčtování počátečního stavu do nákladů – zboží 504 AE 132 AE
Zaúčtování nového zůstatku zásob zjištěného inventarizací – materiál 112 AE 501 AE
Zaúčtování nového zůstatku zásob zjištěného inventarizací – zboží 132 AE 504 AE
Úprava nového zůstatku o vedlejší náklady – materiál 112 AE 201 AE
Převod počátečních stavů účtů k 31.12. hotové výrobky 613 123
Stav zásob zjištěných inventarizací – hotové výrobky 123 613

O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku je účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení. O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.

Účetní jednotka si může stanovit ve vnitřních směrnicích pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, bez zaúčtování na sklad, přitom spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.

školení účto leden 23 Kučerová

Manka a škody jsou uznány jako náklady daňové pouze do výše přijatých náhrad, částky přesahující přijaté náhrady jsou náklady nedaňovými. Manka a škody v důsledku živelných pohrom jsou daňově uznatelné. Čtěte také: Jak na doložení účetní závěrky? Vysvětlujeme podrobně

U zásob, které nelze na základě zvláštních právních předpisů používat, je možná jejich likvidace. Tato likvidace bude daňově uznatelná, budou-li dodrženy požadavky zákona o daních z příjmu v § 24, odst.2, písm. zg.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).