Hlavní navigace

Příklad, jak vyplnit výkazy v žádosti u programu Covid Nepokryté náklady

21. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
K žádosti o dotace v rámci programu Covid Nepokryté náklady musí podnikatelé dodat několik povinných výkazů. Podívejte se na příkladu, jak je správně vyplnit.

„Hlavní“ přílohou je Upravený výkaz zisku. Další je Výkaz o poklesu obratu, Přehled o dotacích a Výsledný přehled pro výpočet dotace, který se vyplní přímo v žádosti.

Jak a dokdy žádost podat

Od pondělí mohou podnikatelé podávat žádosti o dotace v programu Covid Nepokryté náklady. Žádosti se vyplňují přes Portál AIS MPO a lze je podávat až do 19. července 2021. Podpora je poskytována ve formě dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období (od 1. ledna 2021 do 31. března 2021). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. U podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku jde o 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Podpora může činit maximálně 40 milionů korun na jednoho žadatele.

Jaké podmínky musí podnikatelé splňovat

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Podnikatel musí dále splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby o 50 %. Srovnávají se tržby od 1. ledna do 31. března 2021 s tržbami od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, nebo s tržbami od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (podnikatel si bude moct vybrat). Podnikatelé musí splnit i další podmínky.

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Právě Upravený výkaz zisku a ztráty tvoří jednu z povinných příloh žádosti.

Pokud budete mít nárok na oba programy, využijete raději kompenzace skrze počet zaměstnanců, nebo úhradu nákladů?

Co obsahuje výkaz zisku a ztráty

Položky, jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy, budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle daňových předpisů. Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrnuje veškeré relevantní náklady za dané období s vyloučením těchto nákladů:

  • sankce a pokuty
  • dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance,
  • úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) může podnikatel zahrnout odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč. U subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání. U subjektů s hospodářským rokem se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. leden 2021.

Kromě Upraveného výkazu zisku a ztráty se k žádosti přikládá Výkaz o poklesu obratu, Přehled o dotacích a Výsledný přehled pro výpočet dotace (vyplní se přímo v žádosti). Jak mají všechny přílohy vypadat, konkretizuje Příloha 2 výzvy. K žádosti je nutné přiložit čestné prohlášení a v některých případech i Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce. Tato povinnost se týká ale jen podnikatelů, kteří měli prokázanou ztrátu vyšší než 5 milionů Kč.

U přehledu dotací doplnilo před několika dny ministerstvo průmyslu a obchodu přepočet alikvotních částek poskytnutých dotací. Vypadají následovně:

Přehled o dotacích
Název programu Rozhodné období Část pro Upravený výkaz Částka v tis. Kč
1. Covid ubytování II 22. 10. 2020 – 22. 1. 2021 (vyjma 3. 12. – 17. 12. 2020) 22/78
2. Covid Gastro 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021 Za 10 dnů ledna 2021
3. Covid Kultura III 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021 100 %
4. Covid Sport III Lyžařská střediska 27. 12. 2020 – 8. 4. 2021 90/103
5. Agricovid II 1. 12. 2020 – 28. 2. 2021 59/90
6. Covid Lázně 2021 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Za překrývající se měsíce Rozhodného období, za něž byla podpora vyplácena
7. Antivirus Alikvótní část (počet dnů, které mají překryv s Rozhodným obdobím)
8. Covid – Cestovní kanceláře II 20. 2. 2020 – 4. 1. 2021 4/320
9. Jiné programy
Dotace celkem

Jak zaokrouhlovat

Předně platí, že všechny výkazy se vyplňují v celých tisících Kč (matematicky zaokrouhleno na celé tisíce Kč). Podívejte se na vzorovém příkladu, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, jak výkazy vyplnit.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Příklad vyplnění Upraveného výkazu zisku a ztráty

Firma má tržby z prodeje výrobků a služeb 2 523 458 Kč. Po zaokrouhlení jde tedy do Upraveného výkazu zisku a ztráty hodnota 2523 tis. Kč. Tržby z prodeje zboží činí 5 728 832 Kč, takže do výkazu zapíšete částku 5729 tis. Kč.

Náklady na prodané zboží činí 4 523 658 Kč, do tabulky tedy, zaokrouhlíte stejně jako u tržeb, uvedete 4524 tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie činí 2 859 835 Kč, do tabulky je nutné uvést zaokrouhlenou částku 2860 tis. Kč. Služby činí 3 329 455 Kč, do výkazu tak bude zapsána částka 3329 tis. Kč.

Výkonová spotřeba je pak součtem řádků 4 + 5 + 6 v tis. Kč, tedy 4524 + 2860 + 3329 =10 713 tis. Kč. Analogicky se postupuje pro celý Upravený výkaz zisku a ztráty.

Ukázka u Upraveného výkazu zisku a ztráty za rozhodné období
Označení Položka Číslo řádku v tis. Kč
I. I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 2523
II. II. Tržby za prodej zboží 2 5729
A A Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 3 10 713
A 1 Náklady vynaložené na prodané zboží 4 4524
A 2 Spotřeba materiálu a energie 5 2860
A 3 Služby 6 3329

Příklad vyplnění Výkazu o poklesu obratu

V daném příkladu činí Výnosy z vlastních výkonů a zboží za rozhodné období 2523 + 5729 = 8252 tis. Kč. Stejný postup při zaokrouhlování se použije i v případě určení těchto výnosů za srovnávací období, v daném příkladu činí třeba 20 435 tis. Kč. Pokles obratu v procentech se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.

školení červen - novinky

Ukázka vyplnění Výkazu o poklesu obratu
Rozhodné období Srovnávací období Rozdíl v tis. Kč Rozdíl v %
V tis. Kč (a) (b) © = (a) – (b) (d) = © / (b)
Výnosy z vlastních výkonů a zboží 8252 20 435 12 183 59,6

Příklad vyplnění Přehledu o dotacích

Na celé tisíce Kč se zaokrouhlují i získané dotace překrývající se rozhodnými obdobími. Například firma získala dotaci v programu COVID Gastro (za 10 dnů měsíce ledna 2021) 64 000 Kč a v programu COVID Kultura II 560 750 Kč (započítává se plná částka). Do Přehledu o dotacích se tedy uvede 64 tis. Kč v případě COVID Gastro a 561 tis. Kč v případě COVID Kultura III.

Ukázka Přehledu o dotacích – seznam dotací na stejné způsobilé výdaje pro zahrnutí do programu Covid Nepokryté náklady
Název programu Rozhodné období Část pro Upravený výkaz Poskytovatel dotace Částka v tis. Kč
a Covid Gastro 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021 Za 10 dnů ledna 2021 MPO 64
b Covid Kultura III 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021 100 % MPO 561
e = a + b Dotace celkem 625

Příklad vyplnění Výsledného přehledu pro výpočet dotace

Do výsledného přehledu v systému AIS MPO jsou pak částky opět vyplňovány v tis. Kč dle předchozích výkazů a přehledů. V daném příkladě by výsledná výše podpory činila 2 602 800 Kč (ta se již nezaokrouhluje).

Ukázka Výsledného přehledu pro výpočet dotace
Označení Položka Číslo řádku Částka v tis. Kč
A Provozní výnosy  - 10 465
B Provozní náklady  - 15 623
C = A – B Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 -5158
D Finanční výnosy  - 550
E Finanční náklady  - 355
F = D – E Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 195
G = C + F Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -4963
Dotace Přehled o dotacích z tabulky 3  -
a Covid Gastro  - 64
b Covid Kultura III  - 561
e = a + b Dotace celkem  - 625
Výsledná ztráta po odečtení dotací  - -4338
Výše podpory 60 % nepokrytých nákladů 2602, 80

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).