Hlavní navigace

Jak zařídit provozovnu v místě bydliště? Potřebujete celou řadu lejster

13. 2. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Přihlásit provozovnu v místě, kde živnostník bydlí, si žádá byrokratické kolečko. Kam je třeba pro razítko vyrazit?

Živnostník, který chce svou živnost provozovat z domu, tedy provozovnu umístí v místě, kde má hlášeno trvalé bydliště, bude muset splnit hned několik povinností.

Čtěte také:  Jaké povinnosti jsou spojeny s podnikáním v provozovně?

První věcí je vlastnické právo. Živnostník je na základě živnostenského zákona povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. V případě mobilních provozoven je situace odlišná prokazuje oprávněnost umístění provozovny. Jestliže chce živnostník zřídit provozovnu v domě nebo bytě, které sám nevlastní, potřebuje souhlas majitele, spoluvlastníka nebo správce bytu či nemovitosti, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn.

Je prostor pro danou živnost vhodný? 

Není možné umístit provozovnu v prostorách, které neodpovídají požadavkům pro danou živnost. Další věcí, kterou je třeba doložit, je způsobilost prostor pro provozování živnosti. To je třeba udělat podle zvláštních právních předpisů, například stavebního zákona, ale také předpisy požární a hygienické. 

Psali jsme: Psali jsme: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Pokud byla v minulosti nemovitost nebo provozovna stavebním úřadem schválena za jiným účelem, než jaký bude její nynější účel využití, vlastník objektu musí požádat o změnu účelu užívání. 

školení červen - novinky

Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby obsahuje:

  • jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby
  • označení stavby
  • uvedení nového způsobu užívání stavby, v našem případě provozování určité živnosti

K návrhu se dále připojí:

  • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů
  • doklad o vlastnickém právu ke stavbě (výpis z evidence nemovitostí ne starší 3 měsíců), popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání, není-li navrhovatel vlastníkem stavby (nájemní smlouva)
  • doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy (vždy vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru )
  • kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena anebo ověřená dokumentace skutečného provedení stavby

Jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu bude sloužit i vyjádření hygienické stanice a hasičů. Výčet konkrétních povinností v oblasti požární ochrany se pro podnikatele odvíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí se začleňují jimi provozované činnosti. Existují ale i obecné povinnosti, které jsou společné pro všechny, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Základem je povědomí o vašem začlenění. Hygienické předpisy vztahující se ke konkrétním oborům činnosti pak lze dohledat na webových stránkách jednotlivých hygienických stanic.

S lejstrem taky na živnostenský úřad

Podnikatel je povinen zahájení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu nejméně tři dny předem, pokud tuto provozovnu neuvedl v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Je také povinen oznámit živnostenskému úřadu každou změnu této adresy provozovny, a to po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).