Hlavní navigace

Jaké povinnosti má OSVČ vůči České správě sociálního zabezpečení?

29. 4. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od samého začátku mají OSVČ vůči ČSSZ hned několik povinností, které musí plnit. Přinášíme ty nejdůležitější, na které není radno zapomenout.

Povinnosti OSVČ vůči ČSSZ začínají hned po zahájení samostatné výdělečné činnosti. Musí tak učinit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato činnost zahájena.Pokud však OSVČ současně vstupuje do paušálního režimu, musí zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit OSSZ nejpozději v den, kdy byla činnost zahájena.

OSVČ tak mohou učinit jednoduše prostřednictvím jednotného registračního formuláře přímo na živnostenském úřadě vyplněním přílohy pro ČSSZ nebo prostřednictvím oznámení o vstupu do paušálního režimu, které OSVČ podávají správci daně. Další možností, jak lze ČSSZ informovat o zahájení činnosti, je podání předepsaného tiskopisu elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky nebo s ověřeným elektronickým podpisem, případně také v papírové podobě. 

Dále je OSVČ povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení:

  • den znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti (oznámení o opětovném zahájení samostatné výdělečné činnosti má OSVČ povinnost podat na předepsaném tiskopisu),
  • den ukončení samostatné výdělečné činnosti,
  • den zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
  • den, od kterého byl OSVČ pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
  • den zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a to v případě, že OSVČ oznámila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Povinnosti OSVČ vůči OSSZ

Hlavními povinnostmi OSV v rámci sociálního zabezpečení jsou při splnění zákonem stanovených podmínek platba pojistného a záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na nemocenském pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) placení tohoto pojistného a dále podávání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok.

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ pro rok 2021:

  • při hlavní činnosti - 2 588 Kč
  • při vedlejší činnosti - 1 036 Kč

OSVČ a nemocenské pojištění

OSVČ nejsou ze zákona povinně účastny nemocenského pojištění, a tak jim nevzniká povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění OSVČ, ale mohou se k němu přihlásit dobrovolně. OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, vzniká při vzniku sociální události nárok na tyto dávky: nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (PPM), otcovská poporodní péče nebo dlouhodobé ošetřovné. Obecné podmínky nároku na tyto dávky nemocenského jsou platné jak pro OSVČ, tak i pro zaměstnance. 

Výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je stanovena z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční vyměřovací základ nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. 

V roce 2021 činí tento minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění 7 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění proto od ledna 2021 činí 147 Kč (7 000 × 2,1 %). Maximální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění, ze kterého je vypočítáván denní vyměřovací základ pro dávku nemocenského pojištění, nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích OSVČ připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. 

Nelze-li určit maximální měsíční základ nemocenského pojištění z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento základ polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2021 je to částka 17 721 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,1 % činí 373 Kč.

OSVČ a paušální daň

Od roku 2021 se mohou OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč přihlásit k paušálnímu režimu a platit jen jednu paušální zálohu ve výši 5 469 Kč, kterou tvoří:

  • záloha na daň z příjmů ve výši 100 Kč,
  • záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2 976 Kč a
  • záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč.

Tuto jednotnou částku pak v pravidelných měsíčních splátkách hradí příslušnému orgánu finanční správy (správci daně). Tato částka je přitom platná pouze pro rok 2021, výše jednotlivých záloh se bude každý rok měnit.

Protože hlavním záměrem zavedení paušální daně bylo snížení administrativy, nemají OSVČ, které jsou účastny paušálního režimu (platí paušální zálohy) a jejichž daň z příjmu fyzických osob bude rovna paušální dani, povinnost podávat za tento rok Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).