Hlavní navigace

Jaké daňové změny přinese rok 2021 do oblasti zaměstnávání?

4. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přinášíme souhrn důležitých legislativních i parametrických změn, které ovlivní problematiku mzdového účetnictví a personalistiky v nastávajícím roce 2021.

Novinky ovlivní zaměstnavatele, jejich mzdové účetní a personalisty, ale i samotné zaměstnance. Některé souvisí s aktuálně schválenými novelami, jiné jsou čistě parametrické. A že jich pro rok 2021 nebude málo, asi nikoho nepřekvapí. Je nejvyšší čas se se změnami seznámit, eventuálně si je připomenout.

Změny ve zdanění mezd

Bezesporu největší změnou roku 2021 je zrušení superhrubé mzdy. Peripetie, které provázely schvalování takzvaného daňového balíčku, se jistě zapíší do legislativních dějin. Zákon byl poslední den v roce vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609 a od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti. Zaměstnancům se ruší superhrubá mzda a spolu s ní i solidární zdanění. Zavádí se klouzavá progresivní sazba daně prostřednictvím dvou sazeb ve výši 15 % a 23 %.

Zvýšila se také základní sleva na dani. Pro 2021 činí 27 840 Kč, pro rok 2022 vzroste na 30 840 Kč. Ruší se i limit pro daňový bonus 60 300 Kč. Nově se rodinám s více dětmi vyplácí bez omezení.

Daňový balíček přináší i další změny ve zdanění fyzických osob. Upravuje se využití referenční ceny u elektromobilů využitých k pracovním cestám zaměstnanců, upravuje se oznamování příjmů daňovým nerezidentům (včetně jednatelů) plynoucích ze zdrojů v České republice a dochází také k některým legislativně technickým úpravám pojmů. Zaměstnavatelé rovněž budou moci svým zaměstnancům poskytnout peněžitý příspěvek na stravování, takzvaný stravenkový paušál. V této souvislosti byla upravena i vyhláška o FKSP, jelikož využití stravenkového paušálu mohou za určitých podmínek využít také zaměstnavatelé v takzvané platové sféře, a dokonce bude možné přispívat i z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Nelze opomenout novinku, kterou sice nepřinesl daňový balíček (jde čistě o parametrickou změnu), avšak pro zaměstnavatele velmi důležitou. Jde o navýšení limitu pro srážkovou daň u ostatních příjmů při neučiněném prohlášení k dani. Kupříkladu přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti bude z tohoto pohledu od roku 2021 výhodnější.

Novela zákoníku práce

Takzvaná velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti již 30. července 2020. Část změn si však na účinnost počkala, a to k 1. lednu 2021. Jde především o zavedení sdílených pracovních míst, možnost finanční kompenzace zaměstnavatelům při uvolnění zaměstnanců jako personál na dětské tábory a sportovní soustředění, úprava nemajetkové újmy příbuzným při vážných pracovních úrazech zaměstnanců a problematiku řádné dovolené. Základní výměra dovolené se přitom nemění, dochází pouze k určitému zpřesnění výpočtu a nastavení rovných podmínek pro její čerpání všemi zaměstnanci bez ohledu na pracovní dobu či její rozložení do směn. Nový způsob výpočtu má jasně daná pravidla, kdy základní matematickou jednotkou je hodina, nikoli směna, jako tomu bylo doposud.

Změny v sociálním pojištění

Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok činí 35 441 Kč. Od této částky se odvíjí maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného 1 701 168 Kč, ale i vyměřovací základ pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Jde o částku 3500 Kč. Byla potvrzena samostatným sdělením MPSV s číslem 436/2020 Sb.

Od roku 2021 se zvyšují důchody i redukční hranice pro výpočet důchodu. Každoročně se zvyšují i redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek a náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem v době prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Změny ve zdravotním pojištění

Také oblast zdravotního pojištění je ovlivněna parametrickými změnami. Zde dochází k navýšení minimálního vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda. Minimální zdravotní pojištění v roce 2021 činí 2 052 Kč.

Zvýšení příjmu, který zakládá účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Zde se jedná o započitatelný (rozhodný) příjem. Použije se pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2021 méně než 3500 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Novelou uvedeného zákona byl s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky je 1 567 Kč), s účinností od 1. 1. 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné z této částky je 1 767 Kč).

Minimální mzda a nejnižší úrovně mzdy zaručené

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se však použije pouze minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2021 nejméně 15 200 Kč za měsíc nebo 90,50 Kč za hodinu.

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Aktuálně je zaručená mzda důležitá i při stanovení průměrného (eventuálně pravděpodobného) výdělku stanoveného k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Zjednodušeně řečeno, zaměstnanci musí být vždy odměňováni alespoň na úrovni nejnižší přípustné odměny. Zákon však připouští jedinou výjimku. Ministerstvo práce pro server Podnikatel.cz vysvětluje v článku: Minimální a zaručená mzda a údaje, které se spolu s ní od roku 2021 zvyšují

Správné stanovení průměrů je nezbytné i pro čerpání z cíleného programu zaměstnanosti Antivirus. Aktuálně byl prodloužen do konce měsíce února 2021.

Zahraniční a tuzemské cestovní náhrady

Tradičně se rovněž upravují cestovní náhrady poskytované zaměstnancům na pracovních cestách. Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 510/2020 vyhláška o zahraničních sazbách stravného. Mění se sazby v sedmnácti zemích.

Následovala vyhláška s číslem 589, která stanovila novou výši stravného, základní náhradu pro použití jednostopého i osobního vozidla a průměrnou cenu pohonných hmot. Na vyhlášku řada zaměstnavatelů netrpělivě čekala, jelikož určila i částku důležitou pro stravenkový paušál. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2021 se tak bude jednat o částku 75,60 Kč (70 % z 108 Kč). Podrobněji:

Cloud 22 temata

Nezabavitelná částka od ledna 2021

Poprvé u mezd zpracovávaných za měsíc leden bude použita nová nezabavitelná částka u zaměstnanců s exekučními nebo insolvenčními srážkami ze mzdy. Nepostižitelné minimum pro dlužníka činí 7872,80 Kč a pro každou vyživovanou osobu 2624,30 Kč.

Nejedná se o kompletní výčet novinek důležitých pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní. Server Podnikatel.cz přináší pouze stručný souhrn nejdůležitějších změn účinných k 1. lednu 2021. Další změny zřejmě nastanou v jeho průběhu. Zvažuje se například zvýšení životního a existenčního minima (souvislost s nezabavitelnou částkou), v legislativním procesu je novela zákona o dětské skupině (změní se podmínky uplatnění slevy za umístění dítěte), zavedení kurzarbeitu a další. Je pravděpodobné, že stejně jako v roce předchozím budou i v roce 2021 zaměstnavatelé vystaveni změnám narychlo schvalovaným ve stavu legislativní nouze a komplikovaným praktickým situacím.

Anketa

Rok 2020 byl pro mě z pohledu legislativních změn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).