Hlavní navigace

Jaké příjmy patří mezi příjmy z kapitálového majetku?

5. 1. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Plynou vám příjmy z úroků, podílů na zisku tichého společníka nebo jiné kapitálové příjmy? Pozor na jejich zdanění.

Pokud poplatníkovi plynou příjmy z kapitálového majetku a nejedná se o příjmy ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti, tvoří tyto příjmy dílčí základ daně v daňovém přiznání fyzických osob. Jaké nejčastější příjmy pod příjmy z kapitálového majetku řadíme a jak se zdaňují?

Jaké nejčastější příjmy patří pod příjmy z kapitálového majetku?

Zákon o daních z příjmů vymezuje, jaké příjmy jsou považovány za příjmy z kapitálového majetku. Jednotlivé příjmy vymezuje zákon taxativně a tyto příjmy se zdaňují jako dílčí základ daně z příjmů fyzických osob a je zatížen 15% sazbou daně.

Pokud má poplatník příjmy z podílů na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu a je v nich tento podíl představován cenným papírem, případně získává úrok z držby cenných papírů, má se za to, že má tento poplatník příjmy z kapitálového majetku. To samé platí v případě držby a následného výnosu z dluhopisu, s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Za emisní kurz je potom považována částka, za níž byl dluhopis nebo akcie vydána. Jmenovitá hodnota představuje hodnotu vyznačenou na akcii nebo dluhopisu. 

Mezi kapitálové příjmy se dále řadí příjmy z podílů na zisku tichého společníka z účasti na podnikání. Za tichého podnikatele je považována osoba, která se podílí na podnikání dané společnosti a byla s ním uzavřena smlouva o tiché společnosti. Smlouva zavazuje tichého společníka podílet se na vkladu do společnosti a zároveň se podílí na výsledcích podnikání a náleží mu podíl na zisku. Smlouva o tiché společnosti je upravena občanským zákoníkem.

Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách se také řadí mezi příjmy z kapitálového majetku. Patří sem ale také úroky z peněžních prostředků na účtu, který není určen k podnikání. Je tedy běžné, že na nepodnikatelském účtu se při připsání úroku z jistiny, kterou poplatník na běžném účtu disponuje, strhává automaticky daň z úroku.

Mezi příjmy z kapitálového majetku se dále řadí:

  • výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na úroveň postaveného,
  • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, ale i úroky z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na účtech a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací,
  • plnění ze zisku ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
  • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění po jejich snížení,
  • plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy po jejich snížení.

Za příjem z kapitálového majetku se také považuje příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a cenou, za kterou poplatník dluhopis pořídil. Pokud byl dluhopis nabyt bezúplatně, stanovuje se cena podle zákona upravujícího oceňování majetku. To samé platí pro vkladní list vydaný jako cenný papír nebo jiné obdobné cenné papíry.

Lze uplatnit k příjmům z kapitálového příjmu nějaké výdaje?

V případě příjmů z úroků ze zápůjčky nebo úvěru lze jako výdaj uplatnit zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru. Výdaje lze však uplatnit do maximální výše příjmu. Při příjmu z kapitálového majetku tak nemůže dílčí základ daně generovat ztrátu.

školení-leden22-molín

Jak je to s příjmy z kapitálového majetku ve společném jmění manželů?

Pokud plynou příjmy z kapitálového majetku do společného jmění manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se tento příjem jen u tohoto manžela. Pokud by se však jednalo o příjem ze zdrojů, které nejsou vloženy do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se tento příjem u jednoho z manželů.

Zdaňování příjmů z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku jsou podrobeny 15% sazbě daně z příjmů fyzických osob. Některé z výše zmiňovaných příjmů jsou zdaněny již u plátce daně. Jedná se například o banky, které sráží daň z úroků na běžném nepodnikatelském účtu. Úroky, které jsou připsány na bankovním účtu, jsou již dani podrobeny a dále nejsou zdaňovány. 

Pokud příjmy nejsou podrobeny dani u plátce, musí se tyto příjmy zahrnout do dílčího základu daně v daňovém přiznání. Výhodou je, že příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 

Pozor na vyšší sazbu daně při vyšších příjmech

V návaznosti na zrušení solidární daně a zavedení druhé sazby pro daň z příjmů ve výši 23 % je zapotřebí zpozornit v případě, že má poplatník vyšší roční příjem. Hranice pro vyšší sazbu daně je pro rok 2021 stanovena na 1 701 168 Kč. Jedná se potom o příjem, který je již ponížen o výdaje. Pakliže poplatník tuto hranici překročí, jsou i příjmy z kapitálového majetku zatíženy sazbou daně ve výši 23 % namísto standardních 15 %.

Zatímco dříve platilo solidární zvýšení daně ve výši 7 % pouze pro příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné činnosti, od roku 2021 je druhá daňová sazba rozšířena na všechny druhy příjmů – tedy na příjmy z nájmu, ostatní příjmy i příjmy z kapitálového majetku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).