Hlavní navigace

Jaké údaje budete muset posílat v rámci #EET? Známe podrobnosti o struktuře

22. 9. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Podnikatelé musí v rámci EET zasílat finančnímu úřadu řadu údajů o uskutečněné transakci. Známe podrobnosti ke každému údaji, který se bude posílat.

Zákon o evidenci tržeb stanovuje v § 19 rozsah zasílaných údajů. Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Nedávno zveřejněná metodika přesně specifikuje, co si mají podnikatelé pod jednotlivými body představit.

Daňové identifikační číslo poplatníka

V případě DIČ jde o DIČ platné k okamžiku přijetí tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve. DIČ se každopádně musí shodovat s DIČ uvedeným v certifikátu pro elektronický podpis datové zprávy. Výjimkou je situace, kdy poplatníkovi bylo změněno DIČ. Poplatník pak může odesílat datové zprávy evidovaných tržeb s novým DIČ podepsané původním certifikátem, dokud mu není vystaven certifikát nový.

Jestliže podnikatel eviduje tržby sám za sebe, uvádí své DIČ a nezáleží, zda pokladní zařízení obsluhuje zaměstnanec, nebo zástupce na základě přímého zastoupení. V případě nepřímého zastoupení se uvádí DIČ zástupce, tj. poplatníka, který jedná svým jménem na účet jiného poplatníka (zastupovaného), a to bez ohledu na to, zda je marže zástupce součástí platby, či nikoliv. Podobně v případě pověření se uvádí DIČ pověřeného poplatníka, tedy jedná se například o situaci, kdy poplatníkovi plyne tržba prostřednictvím zástupce (tedy poplatníka, který jedná jeho jménem na jeho účet) a poplatník přenesl povinnost evidovat tržbu na tohoto druhého poplatníka.

Označení provozovny

Příslušnou identifikaci provozovny získají podnikatelé v aplikaci EET na daňovém portále v procesu oznámení údajů o provozovnách. Označení provozoven je unikátní pouze v rámci jednoho poplatníka.

Označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována

Každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny a v daném čase musí mít unikátní označení. Omezení pro toto označení je pak dáno pouze formátem a strukturou zasílaných údajů o evidované tržbě, uvedenou v technické dokumentaci. Pokladním zařízením se rozumí jak konkrétní HW (PC, tablet, mobil, pokladna…), tak virtuální pokladní zařízení bez vazby na konkrétní HW (jedná se o situace, kdy je software poplatníka umístěn na centrálním serveru a poplatník k němu přistupuje z jakéhokoliv technického zařízení, které umožňuje dálkový přístup, na základě svých přihlašovacích údajů).

Příklad 1

Pokud se poplatníkovi rozbije pokladna č. 1 a nahradí ji novou, může mít opět označení č. 1.

Příklad 2

V případě virtuální pokladny se obchodní zástupce A svými přístupovými údaji přihlašuje na server a je (tento přihlášený zástupce) označen jako pokladní zařízení č. 1. Když se tento obchodní zástupce ze serveru odhlásí, přestane být spojován s pokladnou č. 1. Následně, po přihlášení obchodního zástupce B, je (může být) on označen jako pokladní zařízení č. 1
Nikdy však nemohou být jako č. 1 označena dvě a více pokladních zařízení (resp. 2 a více přihlášených uživatelů virtuálních pokladen) v rámci jedné provozovny současně.

Pořadové číslo účtenky

Pořadové číslo účtenky přiřazuje poplatník. Jediné omezení je dáno pouze technickou specifikací, resp. formátem a strukturou zasílaných údajů v technické dokumentaci. Pořadové číslo účtenky může obsahovat čísla, písmena a další vybrané znaky. Nicméně mělo by se vždy jednat o logickou řadu, která však není fixně vázána k určitému časovému úseku. Záleží na rozhodnutí poplatníka, zda se pořadové číslo účtenky bude vázat např. ke dni, týdnu, měsíci či roku, upřesňuje se v metodice.

Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve

Datum obsahuje den, měsíc a rok uskutečnění evidované tržby. Časový okamžik se stanovuje jako lokální čas s povinným vyznačením časové zóny – hodina, minuta a sekunda spolu s označením časové zóny (například +01:00).

Celková částka tržby

Celková částka tržby se vždy uvádí v Kč (CZK). Pokud dojde k placení v cizí měně, použije se kurz deklarovaný poplatníkem v daném okamžiku. Pokud podnikatel k okamžiku uskutečnění použitý kurz neuvádí, použije jiný vhodný kurz, např. kurz ČNB k uvedenému datu (příp. předchozímu dni).

Celkovou částkou tržby se vždy rozumí částka skutečně přijatá poplatníkem. Jestliže bude zákazník platit hotově a podnikatel přijme částku zaokrouhlenou na celé koruny, bude jak v datové zprávě evidované tržby, tak na účtence uvedena částka zaokrouhlená na celé koruny. Pokud však bude zákazník platit kartou a prostřednictvím terminálu bude zadána přesná částka bez zaokrouhlení, bude v datové zprávě i na účtence hrazená částka zaokrouhlená na dvě bezpečnostní desetinná místa.

Bezpečností kód poplatníka (BKP)

Jde o kód, který vytvoří pokladní zařízení podnikatele. Jedná se o otisk (hash) hodnoty podpisového kódu poplatníka (PKP).

Podpisový kód poplatníka (PKP)

Podpisový kód poplatníka je elektronickým podpisem vybraných údajů datové zprávy evidované tržby stanovených finanční správou.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je dle zákona také

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

V případě výše zmíněných šesti údajů však platí, že je nemusí posílat všichni podnikatelé.

Celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování

Částka se předně uvádí v Kč, a to jen v případě nabití (zakoupení) různých elektronických peněženek, karet, kupónů, voucherů a jiných podobných instrumentů, které jsou určeny k následnému čerpání nebo zúčtování.

Tento údaj je poplatník povinen uvést v případě, kdy je realizováno nabití i čerpání týmž poplatníkem (dle § 4 ZoET jsou obě tyto transakce, za podmínky splnění formálních znaků dle § 5 ZoET, evidovanými tržbami), a to z důvodu zohlednění duplicitního zaevidování téhož příjmu v rámci analýz.

V případě, kdy nabití a čerpání realizují dva různí poplatníci, nemusí být tento údaj v datové zprávě uváděn. Nicméně, pokud tak podnikatel učiní, nic tím nezkazí a finanční úřady s tím nebudou mít problém.

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

Také tato částka se uvádí v Kč, a to jen tehdy, pokud dojde k čerpání (uplatnění) kreditu z různých elektronických peněženek, karet, kupónů, voucherů a jiných podobných instrumentů, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním.

Tento údaj, stejně jako v případě § 19 odst. 2 písm. a) ZoET (celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování), musí poplatník uvést v případě, kdy je realizováno nabití i čerpání týmž poplatníkem (dle § 4 ZoET jsou obě tyto transakce, za podmínky splnění formálních znaků dle § 5 ZoET, evidovanými tržbami), a to z důvodu zohlednění duplicitního zaevidování téhož příjmu v rámci analýz. Také v tomto případě nemusí být tento údaj v datové zprávě, pokud nabití a realizování „měli na svědomí“ dva různí poplatníci.

Daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje

Tato položka se posílá finančnímu úřadu jen tehdy, pokud poplatník, kterému tržba plyne, pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Uváděno je zde DIČ pověřujícího poplatníka.

Content 23 EARLY

Speciální povinnosti mají plátci DPH

Kromě těchto specifických případů však mají své zvláštní povinnosti plátci DPH. Ti totiž musí kromě základních údajů posílat také údaj, který se týká základu daně z přidané hodnoty a daně podle sazeb daně z přidané hodnoty. Někteří plátci pak navíc musí posílat údaj týkající se celkové částky v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu a údaj ohledně celkové částky v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží. Všechny finanční částky je třeba uvádět v českých korunách.

Čtěte více: Plátci DPH mají u #EET více povinností. Víme, které údaje musí posílat navíc

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).