Hlavní navigace

Jaké zákony je potřeba mít k ruce při vedení účetnictví?

9. 6. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Účetnictví jako takové upravuje více právních předpisů, než jen samotný zákon o účetnictví. Uvádíme pro vás ty nejzásadnější.

Vedení účetnictví v České republice upravuje zejména zákon o účetnictví, společně s vyhláškou k zákonu o účetnictví a Českými účetními standardy. Svým přesahem se ale vedení účetnictví dotýká také daňových oblastí, zejména potom zákona o daních z příjmů a případně dalších daňových zákonů. 

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky a svým obsahem stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Zákon upravuje základní principy a metody vedení účetnictví a vymezuje některé pojmy. V zákoně jsou tak definovány základní zásady při vedení účetnictví, mezi které patří zejména věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to tak, aby na základě tohoto zobrazení mohl uživatel účetních výkazů činit ekonomická rozhodnutí. Za věrné zobrazení se považuje takové, kdy obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. Za poctivé se naopak považuje takové, při kterém jsou použity účetní metody takovým způsobem, který zajistí dosažení věrného zobrazení.

Mimo základní principy a definice pojmů upravuje zákon problematiku účetních dokladů a jejich náležitosti, definuje účetní knihy a účetní zápisy. Dále se zabývá účetní závěrkou a jejími druhy, způsobem oceňování, inventarizací a dalšími obecnějšími okruhy. 

Zákon potom podrobněji rozvádí vyhláška Ministerstva financí ČR k zákonu o účetnictví.

Vyhláška k zákonu o účetnictví

Vyhláška k zákonu navazuje na zákon o účetnictví a blíže upravuje zejména rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a s tím souvisejícím označení a uspořádání aktiv a pasiv v účetních výkazech, rozvádí informace k sestavení přehledu o peněžních tocích nebo přehledu o změnách vlastního kapitálu. 

Vyhláška k zákonu o účetnictví obsahuje a rozvádí směrnou účtovou osnovu, kdy je tato uvedena v příloze k vyhlášce. Dále se zabývá účetními metodami, jako jsou způsoby oceňování dlouhodobého majetku, vymezení nákladů, oceňování zásob a pohledávek nebo cenných papírů. Část vyhlášky je věnovaná metodám konsolidace. Samotný postup účtování však ve vyhlášce nenajdeme. Postupy účtování upravují České účetní standardy.

K zákonu o účetnictví je vydáno více vyhlášek, a to v závislosti na tom, pro koho jsou tyto určeny. Existuje tak samostatná vyhláška pro podnikatele, pro banky a jiné finanční instituce, pojišťovny a pro neziskové organizace. 

České účetní standardy (ČÚS)

Použití Českých účetních standardů je zakotveno v zákoně o účetnictví. Jejich vydání a použití je za účelem dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění srovnatelnosti účetních závěrek. Standardy upravují podrobnější popis účetních metod a postupy účtování. 

České účetní standardy tvoří 23 standardů, kdy se každý zabývá konkrétním okruhem účetní problematiky:

České účetní standardy
Číslo Název
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kursové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 zrušen
011 Operace s obchodním závodem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředek a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidace
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích

Ve standardech tak najdeme zejména obsahové vymezení jednotlivých okruhů a postupy konkrétního zaúčtování. Tak jako všechny zákony i zákon o účetnictví a k němu související předpisy mají v některých případech možnost výběru z více metod nebo postupů zaúčtování, případně jeho znění není zcela jasné. Z toho důvodu vydává Národní účetní rada Interpretace. 

Interpretace národní účetní rady

Národní účetní rada (NÚR) se zabývá interpretací českých účetních předpisů, kdy smyslem jejich vydání je zajištění jednotného vykazování konkrétních účetních případů, příp. řeší takové účetní transakce, kdy pro ně neexistuje právní úprava. Národní účetní rada je nezávislou odbornou institucí, která slouží k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí. 

Interpretace jako takové vyjadřují odborný názor na konkrétní účetní problematiku. Ačkoli mezi členy NÚR patří Komora auditorů, Komora daňových poradců, Svaz účetních a další, není vydání Interpretací právně závazným názorem. Jedná se tedy pouze o soubor doporučení názorů odborníků v účetní profesi.

Daňové zákony navazující na vedení účetnictví

Správně vedené účetnictví je také důležité pro další navazující právní předpisy, zejména pro zákon o daních z příjmů. Pro sestavení daňového přiznání vychází účetní jednotka z účetnictví, kdy se přenáší data z účetní závěrky do daňového přiznání. Po zanesení zjištěného hospodářského výsledku dochází k úpravám základu daně, vypočtení základu daně a samotnému vypočtení daně. 

Účetnictví má však návaznost i na další právní předpisy, zejména na zákon o rezervách, zákon o DPH a další daňové zákony. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).