Hlavní navigace

Jakými způsoby lze odpisovat majetek?

15. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud podnikatelé využívají ke svému podnikání dlouhodobý majetek, mohou jej při splnění podmínek stanovených zákonem odpisovat a tím snižovat základ daně.

Daňové odpisování majetku je možností podnikatele, nikoli povinností, na rozdíl od účetního odpisování. Pokud se podnikatelé rozhodnou, že majetek budou odpisovat, musí určit odpisovou skupinu majetku a zvolit způsob, jakým bude majetek odpisován.

Co jsou to odpisy?

Zákon o daních z příjmů definuje odpisování jako zahrnování odpisů z hmotného majetku, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmů, do výdajů. Dále uvádí, že odpisování může odpisovatel zahájit po uvedení věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání – většinou tedy okamžikem dokončení věci, případně splněním technických funkcí. To platí i pro technické zhodnocení.

Od daňových odpisů je zapotřebí odlišit odpisy účetní, které v peněžním vyjádření zobrazují opotřebení majetku. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy by tak měli brát v potaz zejména ti podnikatelé, kteří vedou účetnictví. V účetnictví je zapotřebí totiž zachytit skutečné opotřebení majetku právě formou účetních odpisů, zatímco mnoho podnikatelů stanovuje účetní odpisy ve stejné výši jako daňové.

Základní informace k odpisování

Před samotným zahájením odpisování je zapotřebí určit několik vstupních údajů. Podnikatel musí například správně určit výši vstupní ceny, která mimo cenu pořízení majetku zahrnuje i vedlejší pořizovací náklady (například dopravné, clo, pojistné, montáž a další). Jakmile je určena vstupní cena, dochází k určení okamžiku zařazení majetku do užívání.

Majetek může odpisovat tzv. odpisovatel, kterého definuje zákon o daních z příjmů. Za odpisovatele je dle zákona považován:

  • poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,
  • organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,
  • státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,
  • dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí,
  • podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,
  • svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,
  • nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně v určitých případech.

Dále zákon uvádí, že hmotný majetek je oprávněn odpisovat pouze jeden poplatník. Odpisovatel také musí majetek zařadit do správné odpisové skupiny a stanovit dobu odpisování majetku. Rovněž musí zvolit způsob odpisování majetku. Obecně může poplatník odpisovat majetek zrychleně nebo rovnoměrně. Zákon o daních z příjmů uvádí ale i další možnosti, jako jsou odpisy nehmotného majetku, časové odpisy, mimořádné odpisy anebo méně časté odpisy například dospělých zvířat.

Rovnoměrné odpisy

Pokud jsou zvoleny rovnoměrné odpisy, jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Zákon o daních z příjmů však definuje celou řadu výjimek, při kterých lze například odpis v prvním roce navýšit o 10, 15 nebo 20 %.

Sazby rovnoměrných odpisů
Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

Při výpočtu odpisů rovnoměrným způsobem se odpisy hmotného majetku určí pro celé zdaňovací období, a to ve výši jedné setiny součinu vstupní ceny a příslušné roční odpisové sazby. Uvedené sazby jsou však sazby maximální, a proto může poplatník podle svého uvážení použít i nižší sazby než ty, které definuje zákon o daních z příjmů. Z toho tedy vyplývá, že odpisy může poplatník uplatnit v nižší výši anebo je v daném zdaňovacím období neuplatnit vůbec. I zde ale existují výjimky, kdy tento postup nelze aplikovat.

V některých případech je poplatník povinen zahrnout do výdajů jen poměrnou část odpisů – například v případě, kdy je majetek pro ekonomickou činnost využíván jen částečně. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zrychlené odpisy

Zatímco při rovnoměrném odpisování poplatník odpisuje majetek (mimo první rok) každý rok stejnou výši odpisu, při volbě zrychlených odpisů se v prvních letech odpisování odpisuje větší částka, která postupně klesá. Zrychlené odpisy tedy neumožňují odepsat majetek rychleji.

Sazby pro zrychlené odpisy
Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

Pokud se rozhodnete využít metodu zrychlených odpisů, nelze u nich používat nižší sazby tak, jako to lze v případě odpisů rovnoměrných. V takovém případě musíte využít sazby stanovené zákonem o daních z příjmů.

Mimořádné odpisy

Pokud poplatník pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023 hmotný majetek, který je zařazen v odpisové skupině 1 nebo 2, může na tento majetek aplikovat tzv. mimořádné odpisy.

školení červen - novinky

Možnost mimořádných odpisů pokračuje i pro rok 2023. Kdy je můžete využít? Přečtěte si také:

Možnost mimořádných odpisů pokračuje i pro rok 2023. Kdy je můžete využít?

V případě majetku zařazeného v první odpisové skupině odpisuje poplatník tento majetek rovnoměrně bez přerušení do výše 100 % vstupní ceny v rámci dvanácti měsíců, které na sebe bezprostředně navazují. V případě majetku, který je zařazen ve druhé odpisové skupině, odepíše poplatník tento majetek bez přerušení za 24 měsíců, kdy v prvních dvanácti měsících budou uplatněny odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a ve zbývajících dvanácti měsících budou odpisy uplatněny rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

Musí však platit, že se jedná o prvního odpisovatele. Odpisy musí být stanoveny s přesností na celé měsíce a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. Poplatník má také povinnost zahájit odpisování počínaje kalendářním měsícem následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké odpisy mohu použít pro odpisování hmotného majetku?
Nejčastěji jsou voleny rovnoměrné nebo zrychlené odpisy. Rovnoměrné odpisy umožňují uplatňovat jako výdaj rovnoměrnou část vstupní ceny majetku po dobu odpisování. Zrychlené odpisy umožňují odpisovat degresivně – tj. zpočátku uplatňovat vyšší částky odpisů, kdy jejich výše v čase klesá.
Odepíše se majetek rychleji při volbě zrychlených odpisů?
Ne. Zrychlené odpisy umožňují odpisovat zpočátku vyšší část vstupní ceny majetku, nikoli zkracovat dobu odpisování.
Pro jaký majetek mohu využít mimořádné odpisy?
Mimořádné odpisy lze aplikovat na majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2, který byl pořízen v období od 1.1.2020 do 31.12.2023. Pro jejich aplikaci ale musí být splněny i další zákonem stanovené podmínky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).