Hlavní navigace

Je možné dát zaměstnankyni na rodičovské či mateřské dovolené výpověď?

25. 8. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnanci jsou před možností výpovědi od zaměstnavatele ze zákona chráněni. Existují však výjimky, kdy vás ani mateřská či rodičovská dovolená neochrání.

Pracovní poměr v době čerpané mateřské či rodičovské dovolené může skončit například dohodou o ukončení pracovního poměru, výpovědí ze strany zaměstnance, ale také uplynutím sjednané doby jeho trvání. Výpověď ze strany zaměstnavatele je komplikovanější, ne však nemožná.

Zákaz výpovědi v ochranné době

Zákoník práce v určitých případech (v takzvané ochranné době) zakazuje zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď. Jde o případy vyjmenované v ustanovení § 53 zákoníku práce. Například nelze dát výpověď zaměstnanci, který je uznán dočasně práce neschopným, zaměstnanci při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení, dlouhodobě plně uvolněnému pro výkon veřejné funkce, ošetřujícímu člena rodiny či poskytujícímu dlouhodobou péči a zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené.

Výjimky ze zákazu výpovědi

Avšak toto pravidlo neplatí obecně. Hned následující ustanovení § 54 zákoníku práce popisuje výjimky, na které se zákaz výpovědi nevztahuje. Vždy pro konkrétní skupinu zaměstnanců v ochranné době a pro konkrétní výpovědní důvod. Existuje jedna situace (jeden výpovědní důvod), kdy zaměstnanci nejsou před možností podání výpovědi chráněni vůbec. Tím výpovědním důvodem je zrušení zaměstnavatele nebo jeho části.

V souladu s ustanovením § 52 písm. a) zákoníku práce je možné dát zaměstnanci výpověď vždy, pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. A to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni na mateřské dovolené. Částí zaměstnavatele se přitom dle obecné definice rozumí pobočka, dílna, tvar či jiná složka obchodního závodu, jakož i organizační jednotka, v níž jsou provozovány jiné činnosti než podnikání, které vyvíjí v rámci zaměstnavatele relativně samostatnou působnost, jíž se podílí na celkovém podnikání nebo provozu jiných činností samotného zaměstnavatele. Za část zaměstnavatele tak lze považovat také provozovnu zaměstnavatele.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Jestliže tedy dochází ke zrušení či zániku zaměstnavatele nebo jeho části, je logické, že nemůže dále zaměstnávat ani zaměstnance, kteří jsou v ochranné době. V případě jiného výpovědního důvodu je zaměstnankyně na mateřské dovolené (eventuálně zaměstnanec na rodičovské dovolené po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) chráněna před možností podání výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Výpověď na rodičovské dovolené

Jiná situace je u zaměstnanců, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Tady zákoník práce připouští mimo výpovědní důvod § 52 písm. a) také písm. b). Jedná se o přemístění zaměstnavatele. Musí jít o přemístění zaměstnavatel nebo jeho části mimo místo (místa) výkonu práce, na kterém má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána. Zjednodušeně řečeno, „stěhuje“ se zde zaměstnavatel nebo jeho část, nikoli zaměstnanec na jiné místo výkonu práce.

Zaměstnancům na rodičovské dovolené rovněž může dát zaměstnavatel výpověď dle § 52 písm. g) zákoníku práce, pokud je dán důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. Což není možné u zaměstnankyň na mateřské dovolené či zaměstnanců na rodičovské dovolené v době, kdy se standardně čerpá mateřská dovolená (tj. 28 nebo 37 týdnů u vícerčat). Pokud však byla výpověď podána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu před nástupem na mateřskou dovolenou (u muže na rodičovskou dovolenou) tak, že by výpovědní doba uplynula v této době, pak skončí výpovědní doba současně s mateřskou (rodičovskou dovolenou). Po tuto dobu v souladu s ustanovením § 54 písm. c) zákoníku práce pracovní poměr trvá.

Stále se ale hovoří o zákazu podání výpovědi. To neznamená, že není možné v době, kdy platí zmíněná omezení, učinit rozhodnutí o organizační změně z důvodu nadbytečnosti, doručit výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, upozornit na možnost výpovědi atd.  

Shrnutí výpovědních důvodů se zákazem výpovědi

Následující tabulka zobrazuje výpovědní důvody, a omezení, kdy zaměstnankyni či zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené nelze dát výpověď.

Výpovědní důvod dle zákoníku práce Zaměstnankyně na mateřské dovolené (zaměstnanec na rodičovské v období 28/37 týdnů) Zaměstnankyně na rodičovské dovolené (zaměstnanec na rodičovské v období po 28/37 týdnech)
§ 52 písm. a) – rušení zaměstnavatele nebo jeho části ano ano
§ 52 písm. b) – přemístění zaměstnavatele nebo jeho části ne ano
§ 52 písm. c) – nadbytečnost zaměstnance ne ne
§ 52 písm. d) – zdravotní důvody – pracovní úraz nebo nemoc z povolání ne ne
§ 52 písm. e) – zdravotní důvody obecné ne ne
§ 52 písm. f) – nesplnění předpokladů nebo požadavků pro řádný výkon práce ne ne
§ 52 písm. g) – jestliže je dán důvod k okamžitému zrušení pracovního ne ne
§ 52 písm. g) – závažné porušení nebo soustavné méně závažné porušování pracovních povinností ne ano
§ 52 písm. h) – porušení jiné povinnosti podle § 301a zvlášť hrubým způsobem ne ne