Hlavní navigace

Je možné podnikat ve vlastním bytě a jaké to má výhody či nevýhody?

27. 9. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nespornou výhodou podnikání z domova je jednoznačně větší pracovní flexibilita a značná časová i finanční úspora. Má to ale i řadu nevýhod. Které to jsou?

Podnikání z domova může mít pro živnostníky mnoho výhod, mezi něž patří nejen snížení některých nákladů na podnikatelskou činnost, ale i pohodlí domácího prostředí nebo lepší schopnost efektivněji skloubit práci s rodinným životem. 

Na druhou stranu tento způsob podnikání přináší i některé obtíže a problémy, které při výkonu podnikatelské činnosti mimo domácí prostředí nevzniknou, jako třeba nižší disciplína a motivace pracovat, rozptýlení přítomností dětí nebo zpravidla nižší reprezentativnost prostor při přijímání klientů. Nadto zdaleka ne všechny podnikatelské činnosti lze z domácího prostředí provozovat. 

Povinnosti podnikatele při podnikání z domova 

Vedle zajištění živnostenského oprávnění a veškerých dalších povolení potřebných k provozování podnikatelské činnosti bude pro podnikatele nezbytné si zřídit místo podnikání (sídlo) a případně i provozovnu. Podle ustanovení § 429 občanského zákoníku je sídlo podnikatele definováno jako adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště. Při podnikání z domova se tedy místo podnikání (sídlo) podnikatele bude zpravidla nacházet na jeho adrese trvalého bydliště. Zde si bude podnikatel např. přebírat svou obchodní korespondenci, přijímat nové zákazníky nebo řešit další administrativní záležitosti. 

Čtěte také: Sníte o práci z domova, ale nechcete hnít v pyžamu? Mějte disciplínu a pravidla

Se zřízením sídla podnikatele se samozřejmě pojí některé další povinnosti. Jednou ze zákonných povinností plynoucích z ustanovení § 31 živnostenského zákona je povinnost podnikatele viditelně označit objekt, v němž má sídlo, svou obchodní firmou, popřípadě názvem nebo svým jménem a příjmením a identifikačním číslem. Předmětná označovací povinnost ovšem nedopadá na podnikatele, který má v daném objektu jak sídlo, tak své bydliště (místo trvalého pobytu), což pro podnikatele provozující podnikatelskou činnost „z domova“ představuje určitou výhodu. Přesto, že z praktického hlediska může být informační cedule s označením podnikatele a základními informacemi o jeho podnikatelské činnosti praktická, například s ohledem na získávání nových klientů a marketing v nejbližším okolí podnikatele. 

Podnikatel je podle živnostenského zákona rovněž povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Výjimku z této povinnosti opět tvoří případ, kdy má podnikatel sídlo totožné se svým bydlištěm, což znovu nahrává podnikatelům podnikajícím z domova, kteří právní důvod pro užívání prostor svého sídla podle zákona prokazovat nemusí. Shora uvedené povinnosti, které podnikatelům ukládá živnostenský zákon, tak při podnikání z domova odpadají, což představuje určité administrativní odlehčení. Jak je to však s povinností podnikatele podnikajícího z domova zřídit si provozovnu a může si ji zřídit doma? 

Plusy a minusy práce z domova z hlediska firmy čtěte v článku Home office se vám vyplatí, ale jděte na něj opatrně (komentář).

Odpověď na tuto otázku poskytuje ustanovení § 17 živnostenského zákona, podle něhož se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost reálně provozována. Pokud tedy například podnikatel podnikající z domova vykonává svou podnikatelskou činnost u klientů (jako např. fyzioterapeut nebo kominík) a nemá tak trvalý prostor k výkonu svého podnikání, nebude se jednat o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Naopak pokud podnikatel svou podnikatelskou činnost vykonává na jednom konkrétním místě (např. účetní ve své kanceláři, doktor ve své ordinaci nebo truhlář ve své truhlárně), bude se v takovém případě jednat o provozovnu. Provozovna se nemusí vždy shodovat se sídlem podnikatele, v mnoha případech tomu tak ovšem bude – zejména u podnikatelů podnikajících z domova.

Provozovnou nemůže být jakýkoliv prostor, nýbrž pouze ten, který je svým charakterem po všech stránkách způsobilý pro výkon daného druhu podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy. Provozování truhlářské dílny nebo soukromé lékařské praxe tak nebude reálně možné v bytové jednotce obytného domu, na rozdíl od poskytování poradenských nebo účetních služeb, jejichž zejména stavební, technické a hygienické nároky na provozovnu jsou podmínkám běžného bytu vyhovující. 

Psali jsme dříve: Klady a zápory práce z domova. Nepodceňte pracovní smlouvu

Výhody a nevýhody podnikání z domova 

Nespornou výhodou podnikání z domova je jednoznačně větší pracovní flexibilita a značná časová i finanční úspora, která jinak dopadá na klasické dojíždění do práce. Podnikání z domova dává podnikatelům možnost vybrat si dobu, ve které se jim nejlépe pracuje a v níž jsou nejvíce produktivní, což je rovněž nezanedbatelným pozitivem této formy podnikání. Pro některé podnikatele může být práce z domu také méně stresující. Současně odpadají i nějaké administrativní povinnosti stanovené živnostenským zákonem – jako např. povinnost podnikatele viditelně označit své sídlo. Tato označovací povinnost dopadne pouze na ty podnikatele podnikající z domova, kteří budou mít v sídle současně umístěnou i svou provozovnu. 

Podle živnostenského zákona musí být totiž provozovna podnikatele trvale zvenčí viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem a podnikatel má na žádost živnostenského úřadu povinnost prokázat právní důvod užívání provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. 

Provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být rovněž zvenčí trvale a viditelně označeny jménem a příjmením osoby odpovědné za jejich provoz, jakož i jejich otevírací dobou. Tím se dostáváme k nevýhodám podnikání z domova, mezi které bezesporu patří možnost z domova provozovat pouze vybrané podnikatelské činnosti, zejména pak ty, které pro svůj provoz nevyžadují žádnou speciální stavební či technickou dispozici. Nejčastěji se proto bude jednat o činnosti, k jejichž výkonu postačují relativně jednoduché pomůcky, jako je počítač, rýsovací prkno nebo masážní stůl. 

Čtěte také: Jak na umístění provozovny a podnikání z domova

účto únor klímová

Mezi další nevýhody podnikání z domova můžeme samozřejmě zařadit i aspekty jako je nižší pracovní motivace a disciplína v domácím prostředí, celkově nižší míra socializace, mnohdy rozptylující přítomnost ostatních členů domácnosti (zejm. malých dětí) nebo problém s oddělováním práce od osobního života. V neposlední řadě může u některých profesí (jako např. u advokátů či daňových poradců) domácí kancelář působit poněkud neprofesionálně, zejména pak při přijímání movitějších a tedy i zajímavějších klientů. 

Podnikání z domova má nepochybně vždy svá pro a proti, které je nutné vzít v potaz při rozhodování, zda si pronajmout externí provozovnu nebo kancelář, nebo zůstat doma a využít tak mnoho výhod, které práce z domova přináší. Zejména pro začínající podnikatele s omezenými prostředky lze tuto cestu jednoznačně doporučit, pokud „rozjezd z domova“ umožňuje samotná povaha podnikatelské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).