Hlavní navigace

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura

12. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ačkoli ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou přiznává, že jde do jisté míry o kontroverzní nástroj, připravilo určitou formu daňové amnestie.

Ministerstvo v tomto ohledu navrhuje dvě opatření. Chce prosadit jak mimořádné odpuštění příslušenství daně, tak mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Návrh má doplnit stávající druhé Milostivé léto, které se daňových exekucí netýká.

Aktuálně probíhá Milostivé léto II

Až do konce listopadu mohou dlužníci využít akci “Milostivé léto II” a splatit tak exekuce. Podmínky jsou podobné jako při první verzi, došlo jen k několika změnám:

  • paušální náhrada nákladů exekuce se nově stanoví ve výši 1500 Kč bez DPH
  • povinný musí nově ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta
  • povinný může požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. Milostivého léta, a soudní exekutor je povinen do 15 dnů odpovědět
  • výslovně se stanovuje, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022

Opět nicméně platí, že se Milostivé léto netýká všech exekucí, ale pouze veřejnoprávních dluhů vymáhaných v soudní exekuci. Akci tak nemohou využít dlužníci s daňovými a správními exekucemi, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky. Vláda nicméně už při schvalování Milostivého léta slíbila, že i pro tyto dlužníky připraví obdobnou akci.

Nejde o „nové“ Milostivé léto, ale o pokračování „starého“ Přečtěte si také:

Nejde o „nové“ Milostivé léto, ale o pokračování „starého“

Budou se promíjet i úroky u daní

Ministerstvo financí pak na konci minulého týdne skutečně poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který by měl vládní slib naplnit. Návrh jde navíc dále než aktuální Milostivé léto a kromě odpuštění úroků se počítá i se zánikem některých nedoplatků na dani. Návrh zákona usiluje o vytvoření smysluplného nástroje pro podnícení motivace daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně (jistiny), eliminaci nedoplatků, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné, a vytvoření jedinečné příležitosti pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivce. Tyto základní cíle jsou sledovány dvěma relativně nezávislými opatřeními, která návrh zákona obsahuje. V případě obou opatření se materiálně jedná o určitou formu daňové amnestie, uvádí ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Přestože ministerstvo považuje daňovou amnestii za legitimní věcný nástroj, připouští, že jde do jisté míry o kontroverzní krok a na efektivitu, praktičnost i morální obhajitelnost jeho konkrétního využití existuje řada protichůdných názorů. Nejzákladnější premisou je však sama mimořádnost (jednorázovost) daného opatření, která brání jeho potenciálnímu zneužití k neplnění daňových povinností a nežádoucím spekulacím na tomto poli. Je tak třeba zajistit, aby s uvedeným zmírňujícím opatřením nebylo možné kalkulovat do budoucna na základě očekávání jeho opětovného využití, vysvětluje ministerstvo financí.

Obě opatření upravená návrhem zákona se týkají pouze oblasti daňových dluhů v působnosti resortu ministerstva financí, tedy především v působnosti orgánů finanční a celní správy.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně

První opatření se týká mimořádného odpuštění příslušenství daně. Princip má být stejný jako u Milostivého léta, přičemž by se odpuštění mělo týkat nejen dluhů vymáhaných daňovou exekucí, ale všech dluhů v působnosti resortu ministerstva financí. Navržené řešení bude motivovat dlužníky ke splnění jejich nejdůležitějších daňových povinností, tedy k úhradě daně (jistiny), na úkor povinností méně důležitých (úhrada příslušenství), a v konečném efektu k narovnání jejich vztahů ke státu na poli správy daní, píše se v důvodové zprávě.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně budou moct využít pouze fyzické osoby, bude však jedno, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základní podmínkou mimořádného odpuštění bude uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Toto příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne, pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vracení již uhrazeného příslušenství).

Navržené odpuštění se bude týkat pouze vybraného příslušenství daně, a sice

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • exekučních nákladů, s výjimkou hotových výdajů,
  • nákladů řízení.

Pokuty se odpouštět nebudou

Prominuto tak má být jen příslušenství, jehož vznik byl důsledkem neuhrazení daně, které často mohlo být důsledkem obtížné ekonomické situace dlužníka. Nebude se tak odpouštět příslušenství, které má charakter trestu (penále, pokuty atd.). Mimořádné odpuštění dále nebude aplikováno v případě cla a jeho příslušenství.

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, bude stanovené pevné datum pro vznik jistiny. Ministerstvo financí navrhuje 30. června 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 2. října 2023. Formální podmínkou pro aplikaci odpuštění příslušenství bude rovněž žádost dlužníka podaná do konce odpustného období (o žádostech nicméně nebude v zájmu maximálního administrativního zjednodušení formálně rozhodováno; pouze v případě, že nebude možné vyhovět, bude o tom dlužník vyrozuměn). Pokud dojde k úhradě jistiny během odpustného období, bude při určení pořadí úhrady více nedoplatků respektována dispozice dlužníka uvedená v žádosti (typicky tak bude možné přednostně uhradit vymáhané nedoplatky, což standardní úprava daňového řádu neumožňuje), upřesňuje důvodová zpráva.

Návrh dále počítá s tím, že dlužníci budou mít možnost místo úhrady jistiny do konce odpustného období podat do konce tohoto období žádost o rozložení úhrady jistiny na splátky a její uhrazení ve čtyřech pevně daných splátkách (do jednoho roku od konce odpustného období). Tato alternativa bude možná pouze v případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 10 000 Kč.

chytré podnikání - tip témata

Souhlasíte s navrhovaným odpuštěním daňového příslušenství?

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Kromě odpuštění příslušenství by mělo dojít i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týkat se má jak fyzických, tak právnických osob. Půjde o zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh (opět s výše uvedenou výjimkou cla a jeho příslušenství). Bagatelním nedoplatkem má být jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč.

Jestliže bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 Kč. Klíčovým časovým limitem má být opět rozhodný den 30. června 2022, kdy předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do tohoto data. K zániku nedoplatků v tomto případě dojde automaticky dnem nabytí účinnosti zákona a poplatníci tak nebudou muset podávat žádnou žádost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).