Hlavní navigace

Jednoduché účto se vrací. Nebude ale pro každého

18. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2016 se do zákona vrátí jednoduché účetnictví. Ne každý však bude moci takto účtovat. Úlevy budou mít i mikro účetní jednotky.

Počínaje rokem 2016 se má výrazně změnit zákon o účetnictví. Zavede se nová kategorizace účetních jednotek, upraví vedení jednoduchého účetnictví a firmám přibudou nové povinnosti. To vše je součástí novely zákona s číslem sněmovního tisku 398, který je momentálně ve fázi druhého čtení. O nastávajících změnách informoval server Podnikatel.cz v článkem: Od roku 2016 se vrací jednoduché účetnictví a mění se jednotky účetnictví

Nová úprava jednoduchého účetnictví

Jednoduché účetnictví bylo ze zákona o účetnictví vyřazeno od roku 2004. Ovšem některým účetním jednotkám bylo v souladu s ustanovením § 38a zákona o účetnictví umožněno jeho vedení i nadále. Jednalo se o občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, jenž jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 000 000 korun. Přitom se ale na uvedené účetní jednotky vztahovala ustanovení zákona o účetnictví (včetně jeho prováděcích právních předpisů) v úpravě do konce roku 2003. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 přetrvávala u jmenovaných účetních jednotek nejistota, zda mohou i nadále pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví, případně zda mohou nově vzniklé spolky jednoduché účetnictví začít používat.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Od roku 2016 se očekává návrat jednoduchého účetnictví. 

Připravená novela zákona by měla mimo jiné tento nedostatek napravit. Nově by již účetní jednotky nemusely postupovat v souladu se zrušeným právním předpisem. Dalším důvodem k návratu jednoduchého účetnictví je společenská poptávka. Zejména ze strany velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. Jsou přitom často tak malé, že vedení účetnictví by pro ně bylo administrativně i finančně náročné. Návrat jednoduchého účetnictví je přizpůsoben jejich potřebám.

Návrat jednoduchého účetnictví. Ale ne pro každého

Jednoduché účetnictví tak bude opět plně legalizováno. Nebude ale pro každou malou účetní jednotku. Dotkne se pouze specifikovaných účetních jednotek a navíc budou muset splnit určitá kriteria. Novelou zákona o účetnictví se navrhuje vložení nového paragrafu 1f, kterým se vedení jednoduchého účetnictví založeného na účtování o příjmech a výdajích opět umožní.

Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

 • a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč a 
 • d) je současně
 • 1. spolkem a pobočným spolkem,
 • 2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
 • 3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
 • 4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
 • 5. honebním společenstvem.

Od předpokládané účinnosti tohoto návrhu zákona, tj od 1. ledna 2016, budou moci pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví pouze ty stávající účetní jednotky, které k 1. lednu 2016 splní všechny čtyři výše uvedené podmínky. Pokud by přestaly podmínky splňovat, nemohou vést účetnictví jednoduché, ale podvojné (v plném nebo zjednodušeném rozsahu) minimálně po dobu pěti let. Tím se má zabránit častým přechodům mezi způsoby vedení účetnictví. Zákon pamatuje i na nově vzniklé jednotky, např. spolky. Mohou při vzniku nebo zahájení činnosti vést jednoduché účetnictví, pokud lze důvodně předpokládat, že splňují všechny čtyři podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Mikro účetní jednotky

Ostatních velmi malých účetních jednotek se návrat jednoduchého účetnictví prakticky nedotkne. Ale i v jejich případě počítá novela zákona o účetnictví s určitými úlevami. Mohou být považovány za mikro účetní jednotky. Opět při splnění určitých podmínek. Mikro účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • a) aktiva celkem 9 000 000 Kč
 • b) čistý obrat 18 000 000 Kč
 • c) průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.
Úlevy pro mikro účetní jednotky:
 • v příloze v účetní závěrce uvádí mikro účetní jednotky pouze část údajů oproti plné škále informací uváděných velkými účetními jednotkami,
 • nemusí používat ocenění reálnou hodnotou,
 • nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Dále se počítá s některými osvobozeními, jestliže jde o mikro účetní jednotky, které nemají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, ať již jde o podnikatelské či nepodnikatelské jednotky. V jejich případě postačí sestavení zkrácené rozvahy a zkráceného výkazu zisku a ztráty. Nebudou rovněž muset vyhotovovat výroční zprávu, pokud v příloze účetní závěrky poskytují údaje o nabytí vlastních akcií účetní jednotkou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).