Hlavní navigace

Kdo bude muset podávat přiznání k dani silniční, přestože nic platit nebude?

10. 6. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Z aut do 12 tun se nově nebude platit žádná silniční daň. Někteří poplatníci, kteří nic platit nebudou, však budou muset podávat daňové přiznání.

Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat.

Pro auta do 12 tun se daň zruší

Na začátku července nabyde účinnosti novela zákona o silniční dani, která ruší silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Kromě zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun se navíc sníží silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, u nichž se sazby silniční daně přiblíží evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě.

Takto bude daň nově stanovena:

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč
2 do 12 0
2 12 – 13 800
2 13 – 14 2300
2 14 – 15 3200
2 od 15 7200
3 do 15 0
3 15 – 17 1400
3 17 – 19 2900
3 19 – 21 3800
 3  21 – 23 5800
 3 od 23 9000
 4 a více do 23  0
 4 a více 23 – 25  3800
 4 a více 25 – 27  6000
 4 a více 27 – 29  9400
 4 a více od 29  14 000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč
2 do 16 0
2 16 – 18 400
2 18 – 20 900
2 20 – 22 2000
2 22 – 23 2600
2 23 – 25 4600
2 25 – 28 8000
2 28 – 31 8700
2 31 – 33 12 100
2 od 33 18 400
3 a více do 36 0
3 a více 36 – 38 11 800
3 a více 38 – 40 16 300
3 a více  od 40  24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost nákladního přívěsu v tunách Výše daně v Kč
 do 12  0
 od 12  3600

Co bude předmětem silniční daně

Mění se i struktura daně, například její předmět. Předmětem daně silniční bude zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Fakticky sice bude i nadále platit, že předmětem daně jsou nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, dani však budou reálně podléhat pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatní u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).

Zaměstnavatelé už nebudou poplatníci daně

Doposud stále platí, že poplatníkem silniční daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Od 1. července (se zpětnou platností od 1. ledna 2022) to však již platit nebude a zaměstnavatel poplatníkem daně nebude, jelikož osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční bude ten, kdo

 • je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž

 • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Kdo už zálohu zaplatil, musí požádat o vrácení

Vzhledem k tomu, že novela zákona bude aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022, poplatníci daně, jejichž vozidla po novele nebudou předmětem daně nebo předmětem daně sice budou, ale daň bude v nulové výši, nebudou muset dle návrhu zákona podávat za období 2022 ani v dalších letech k těmto vozidlům daňová přiznání.

Stejně tak bude platit, že těm, kdo už letos zaplatili nějakou zálohu na silniční dani, bude vrácena. Musí však podat žádost. Pokud poplatník tuto zálohu dobrovolně zaplatil, či dokonce zaplatí částku odpovídající dani, může u svého finančního úřadu požádat standardním způsobem o vrácení přeplatku nebo o jeho použití na úhradu jiné daně. Případně může dle svého uvážení tuto částku ponechat na svém účtu jako platbu na případnou daňovou povinnost daně silniční (pro auta nad 12 tun), která vznikne až dne 31. ledna 2023.

Psali jsme: Silniční daň se pro auta do 12 tun zruší. Co dělat, pokud jste zaplatili zálohu?

Kdo musí podávat přiznání

Pozor však na to, že někteří poplatníci budou muset podávat přiznání k dani silniční i nadále, přestože žádnou daň platit nebudou. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

Příklady dle finanční správy

Příklad č. 1

Pan Karel vlastní osobní automobil, který používá za účelem zajištění příjmů, a dále je vlastníkem nákladního automobilu (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 10 tun. Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 této informace (§ 15 novely) nemá pan Karel povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět, tedy pan Karel nemá povinnost přiznání podat.

Příklad č. 2

Právnická osoba vlastní 4 osobní automobily, které používá za účelem zajištění příjmů, dále je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 4 tuny a nákladního automobilu o hmotnosti 14 tun, který používá výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě pověření jejího vlastníka. Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 (§ 15 novely) má právnická osoba povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm nákladní automobil o hmotnosti 14 tun, a to i přesto, že je od daně osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 4 novely a daň bude nulová, neboť bez zohlednění osvobození by u něho byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

Nicméně platí, že pokud silniční daň činí méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a ani neplatí.

BRAND23 Workshop

Vycházet se bude z technického průkazu

Do zákona se dále výslovně doplnilo, že kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu, a to

 • k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
 • ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

Končí povinná registrace k dani

Novela dále ruší povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona.

Co si myslíte o stálém zdražování pohonných hmot?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).