Hlavní navigace

Kdo musel opět zavřít? A za jakých podmínek mohou mít otevřené obchody a služby?

18. 12. 2020
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc, Internet Info, podle licence: Rights Managed
Restaurace, hotely či fitness centra musí mít ode dneška opět zavřeno. Obchody a služby mohou zůstat otevřené, musí ale dodržovat určitá opatření.

Ta se týkají především počtu zákazníků v provozovně. Zaměstnavatelům, u kterých to je možné, je opět nařízeno využití home office. Důvodem nových nařízení je zhoršující se situace ohledně epidemie koronaviru.

Restaurace

Ode dneška je opět zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 • školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 • provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod. Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.

Při prodeji skrze výdejové okénko pak platí, že osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), musí dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Hotelové restaurace musí dále dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 • platí zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nesmí být poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost.

Koncerty, divadla a další umělecká představení

Zakázány jsou i koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že

 • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Společný zpěv

Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o umělecké představení, a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin.

Poutě a podobné tradiční akce a veletrhy

Poutě a podobné akce a veletrhy jsou zakázány.

Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

Povoleny nejsou ani kongresy vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou zkoušek lékařů a farmaceutů. Výjimku mají i zkoušky hasičů či autoškoly.

Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,

Zakázán je i provoz heren, kasin a sázkových kanceláří.

Vnitřní sportoviště

Zakázán je provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Bazény

Zavřít musí umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solária a solné jeskyně, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

ZOO, muzea, galerie či hrady

Zakázány jsou návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Provozování zařízení pro děti

Nesmí se rovněž provozovat zařízení nebo poskytovat služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Hotely

Ubytovací služby nesmí být rovněž poskytovány, avšak s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

Pití alkoholu na veřejnosti

Zakázalo se rovněž pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, které mohou být otevřené (například hotelové restaurace).

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Nákupní centra

Nákupní centra přesahující 5000 m2 musí omezit místa určená k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) tak, aby nebyla místy shromažďování osob. Dále nesmí poskytovat možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost a zakázány jsou i dětské koutky a propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.

Nákupní centra rovněž musí zajistit alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali. Zákazníci musí dodržovat rozestupy 2 metry a toto pravidlo musí být připomínáno (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.).

Nákupní centra musí dále zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod., a také zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

Farmářské trhy

Farmářské trhy musí zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry a v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2.

U každého prodejního místa musí být nádoby s dezinfekčními prostředky a na farmářských trzích se nesmí provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Rovněž na trzích nejsou povoleny stoly a místa k sezení.

Knihovny

Knihovny mají povolený jen výdej předem objednaných výpůjček a jejich půjčení i vracení musí probíhat přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.

Kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra a manikúra

Provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry je povolen, ale podnikatel nesmí v provozovně připustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají. Mezi zákazníky musí být zároveň zachováván rozestup alespoň 2 metry.

Obchody a zbylé služby

Obchodníci a provozovatelé služeb mohou zůstat otevření, musí ale podobně jako kadeřnice zajistit, že v provozovně nebude více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Podnikatelé musí dále aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Je nutné rovněž zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.

U často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) musí být umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Dále musí obchodníci zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně a také zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Stejně jako v nákupních centrech jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. V případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se naopak nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Zároveň platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 0 4:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven povolených stravovacích služeb

Jak nicméně doplnil včera Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, na Štědrý den dostanou obchody výjimku a budou moct mít otevřeno do 12 hodin.

Lyžařské areály

Lyžařské areály mohou být otevřeny, ale jejich provozovatelé musí zajistit řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti. Vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe musí být alespoň 2 metry.

Provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy musí také zajistit, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka.

Home office

Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Zároveň je zaměstnavatelům doporučeno podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu) a využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

Omezení volného pohybu

Od dnešního dne je také opět omezen pohyb. V noci od 23:00 hodin do 4:59 hodin je zakázán volný pohyb osob s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 6. účasti na dovolené hromadné akci,
 7. cest zpět do místa svého bydliště;

Během dne, tedy od 05:00 hod. do 22:59 hod se zakazuje volný pohyb osob s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb,
 4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 10. cest za účelem vycestování z České republiky,
 11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
 12. pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
 13. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 14. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 15. účasti na povoleném shromáždění,
 16. účasti na dovolené hromadné akci,
 17. cest zpět do místa svého bydliště;

Vláda rovněž nařídila omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, s výjimkou výše uvedených případů, a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Shromažďování

Na veřejně přístupných místech se smí setkávat nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Zároveň by lidé měli zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Shromažďovací právo je omezeno tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

 • shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Roušky

I nadále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorech, až na několik výjimek, ochranu dýchacích cest.

Kde plánujete nakoupit nejvíce vánočních dárků?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).