Hlavní navigace

Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

26. 10. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Novela zákona o daních z příjmů přinesla možnost mimořádných zrychlených odpisů. Rychleji lze odepsat nově pořízený majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny. Ovšem jen při dodržení stanovených pravidel.

Obecně je uplatnění odpisů a s ním spojené snížení daňového základu pouhou možností, nikoliv povinností. Jestliže se poplatník rozhodne odpisy neuplatňovat vůbec, nebo na nějaký čas v souladu se zákonem přerušit, je to jen a jen jeho rozhodnutí. Stejně tak, zda využije odpisy rovnoměrné nebo zrychlené. Od roku 2009 může dokonce odepisovat ještě rychleji. Novela zákona o daních z příjmů, přinesla možnost uplatnění mimořádných odpisů. Čtěte více: Přerušit odepisování majetku se v některých případech vyplatí

Zavedení mimořádných odpisů je dalším z protikrizových opatření. Týká se nově nakoupeného hmotného majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny, který lze za splnění dalších podmínek odepsat za dvanáct a dvacet čtyři měsíců.

Který majetek lze mimořádně odepsat?

Předně se nesmí jednat o majetek, na který se vztahuje metoda časového odpisování používaná např. pro modely, zápustky, formy, matrice nebo šablony. Dále se nesmí jednat o otvírku nových lomů, pískoven, hlinišť a důlních děl.

Mimořádné odpisy se týkají pouze nově pořízeného hmotného majetku v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině. Majetek nově pořízený, znamená v tomto období skutečně zakoupený. Nejedná se o situaci, kdy podnikatel zakoupil zařízení například v prosinci 2008 a uvedl do provozu až v lednu 2009. Takové zařízení lze bez problému zahrnout do rovnoměrných nebo do zrychlených odpisů, ovšem základní podmínka, a to pořízení po 1. 1. 2009, nebude pro případné mimořádné odpisy splněna. Mezi majetek nově pořízený se naopak řadí i majetek pořízený vlastní činností. V každém případě ale musí být poplatník jeho prvním vlastníkem. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Při stanovení mimořádných odpisů se postupuje obdobně jako u jiných odpisů. Zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Odpisy se však stanoví jako odpisy měsíční. U majetku zařazeného v první odpisové skupině 12 kalendářních měsíců, u majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině 24 měsíců. Poplatník musí zahájit odpisování v měsíci následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období, sděluje Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO.

Stanovení odpisů v obou skupinách

1. odpisová skupina

Poplatník zahajuje odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odpisování. Výše odpisů za zdaňovací období činí 1/12 vstupní ceny za každý měsíc.

Příklad: Poplatník nakoupil v měsíci březnu zařízení za 120 000  Kč zařazené do 1. odpisové skupiny. Rozhodl se využít mimořádný odpis.

Výpočet: Měsíční odpis =10 000  Kč (120  000/12). Poplatník v roce 2009 uplatní za duben prosinec 90 000 Kč. Zbylých 30 000 Kč za leden až březen uplatní v roce 2010.

2. odpisová skupina

U druhé odpisové skupiny uplatní poplatník za prvních 12 měsíců odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny majetku (1/12 z 60 % vstupní ceny za každý měsíc následující po uvedení do užívání) a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku.

Příklad: Poplatník pořídil v měsíci květnu 2009 osobní automobil, který zařadil v souladu s přílohou k zákonu o daních z příjmů do 2. odpisové skupiny. Vstupní cena automobilu činí 450 000  Kč.

Výpočet: 60 % vstupní ceny majetku činí 270 000 Kč. Měsíční odpis za období červen 2009 až květen 2010 činí 22 500 Kč. Zbylých 40 % vstupní ceny majetku, tj. 180 000 Kč, si poplatník uplatní měsíční částkou 15 000 Kč až do května 2011.

Navýší technické zhodnocení vstupní cenu?

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku a o tuto hodnotu se běžně zvyšují i měsíční odpisy. Ne však v případě mimořádných odpisů. Jestliže se poplatník rozhodne pro mimořádné odpisy a dojde k technickému zhodnocení hmotného majetku, nemá jeho výše na mimořádné odpisy žádný vliv. Technické zhodnocení přitom nezvýší ani vstupní cenu majetku, protože se o něm účtuje samostatně. Jednoduše se zatřídí do odpisové skupiny, stejné jako je odepisovaný majetek a odpisuje se samostatně. Nevyužije se ale mimořádný odpis. Poplatník zvolí v souladu se zákonem o daních z příjmů odpis zrychlený nebo rovnoměrný. Čtěte více: Oprava, údržba nebo modernizace? Pozor na špatný základ daně

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Využijete možnosti mimořádných zrychlených odpisů?

Jsou mimořádné odpisy vždy výhodné?

Mimořádné odpisy se jeví jako vysoce výhodné. Daňový subjekt si může uplatnit do nákladů mnohem vyšší částky než „klasickým“ odpisováním majetku a rychleji, ale nemusí tomu tak být pokaždé. Pořídí-li a uvede-li daňový subjekt majetek až ke konci zdaňovacího období uplatní si oproti rovnoměrnému odpisování v nákladech nižší částku, vysvětluje Hanková.

Stejný názor má i Jan Molín,daňový analytik společnosti MIVO. Nicméně i přes tyto drobné námitky systém mimořádných odpisů podporuje. Domnívám se, že mimořádné odpisy jsou pro podnikatele výhodné a že se jedná o vhodné opatření. Je však samozřejmě otázkou, zda v období hospodářské recese budou podnikatelé dosahovat takového výsledku hospodaření, vůči kterému bude možné odpisy uplatnit, uzavírá Molín.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).