Hlavní navigace

Klient v šoku: Nevědomky ho přeregistrovali k jiné pojišťovně. Co teď?

15. 4. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přeregistrace k jiné pojišťovně je možná jednou za rok a jedná se o běžnou praxi. Co když se však stane bez vašeho vědomí?

Každý má právo vybrat si podle svého rozhodnutí jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice s tím, že ji může změnit jednou za 12 měsíců a k dispozici jsou dva možné přestupní termíny. Hana Kadečková, tisková mluvčí ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, doporučuje změnu zdravotní pojišťovny dobře promyslet a především předem zjistit u svých lékařů, s jakými pojišťovnami mají uzavřené smlouvy. Rozhodně se nenechat přepadnout na ulici a tam něco ve spěchu podepisovat a neposkytovat lehkovážně své osobní údaje, zdůrazňuje.

Přeregistrace 100 km od bydliště

Ředitel regionální pobočky VZP ČR pro Prahu a Středočeský kraj Jan Bodnár dodává, že někteří klienti se během přeregistračního období stanou pojištěnci jiné zdravotní pojišťovny dobrovolně a korektně, ale jiní jsou přemlouváni a na základě mnohdy nepravdivých a cíleně zkreslovaných informací podlehnou a přeregistrují se. Desítky klientů ovšem vůbec neví, že byli přeregistrovaní a dozví se to třeba až u svého lékaře nebo když jim přijde poštou průkaz pojištěnce od jiné zdravotní pojišťovny, doplňuje.

Jednomu z pojištěnců, jehož jméno redakce zná, v únoru přišel dopis z regionální pobočky jeho pojišťovny s tím, že dostala informaci o jeho přeregistraci k jiné pojišťovně a zajímalo ji, jaké má důvody k této změně. Z dopisu nebylo možné vyčíst příliš podrobností a navíc působil až nevěrohodným dojmem (chybělo zde datum, byl překopírován a evidentně poslán hromadně). Z následné komunikace s pojišťovnou (VZP) dále vyplynulo, že se jedná o přeregistraci k RBP zdravotní pojišťovně, se kterou má klient danou věc řešit. Telefonicky pak pracovnice VZP sdělila, že za normálních okolností by takový dopis ani nerozesílali, ale podobných přeregistrací bylo podezřele moc, tak jej klientům poslali.

Dopis z VZP o přeregistraci k jiné pojišťovně
Autor: vlastní zpracování, podle licence: Rights Managed

Dopis z VZP o přeregistraci k jiné pojišťovně

RBP pojišťovnu bylo možné kontaktovat prostřednictvím elektronické podatelny. Na tuto zprávu však nikdo nereagoval, proto jí byla následně zaslána druhá výzva s informací, že o změnu nežádal a nemá oni zájem. Zároveň pojišťovnu poprosil o zaslání kopie smlouvy, na jejímž základě se přeregistrace provedla. Z pojišťovny RBP následně přišel dopis a také potvrzující e-mail o provedeném stornu. Z přílohy dopisu vyplynulo, že smlouva byla sepsána na neexistující adrese v Brně, kde se klient nikdy nevyskytoval. S danou kopií smlouvy se nyní i podle informací od VZP může obrátit na Policii ČR.

Jak mohlo k takové situaci dojít?

Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovna, serveru Podnikatel.cz prozradil, že v loňském roce na základě několika podnětů od občanů v rámci interního šetření sami odhalili zaměstnance RBP, který hrubě porušil pracovní předpisy a povinnosti včetně etického kodexu RBP. Pro nás neznámým způsobem se pravděpodobně dostal ke kontaktním údajům několika občanů ČR, které následně zneužil k přeregistraci s neexistujícími adresami a zfalšovanými podpisy. S tímto zaměstnancem jsme okamžitě rozvázali pracovní poměr. V současnosti je jeho činnost v šetření, na kterém úzce spolupracujeme s Policií ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Za nepříjemnou zkušenost způsobenou selháním konkrétního jedince se těmto klientům omlouváme, dodává.

Šlo o ojedinělý případ?

Na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se jen během ledna letošního roku obrátila řada klientů, kteří si stěžovali, že byli přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by o tom vůbec věděli. Zatím se tak děje v řádu desítek osob. Ovšem vzhledem k nárůstu těchto případů na to naše klienty musíme upozornit, uvádí ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Zdeněk Kabátek. Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, zmínila, že se jim takové situace také stávají a že v současné době zaznamenali zvýšený výskyt takovýchto případů, kdy se na ně obracejí pojištěnci, kteří byli bez jejich vědomí přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně. Také Hana Kadečková potvrdila, že od jejich klientů zaznamenali několik dotazů na toto téma. Je však třeba uvést, že nemusí jít vždy o podvod. Jsou např. případy, kdy klient přihlášku podal, avšak nakonec si přestup sám rozmyslel, protože například dodatečně zjistil, že nová ZP nemá smlouvu s jeho lékařem nebo prostě zapomněl, podotýká.

Ročně se v rámci České republiky přeregistruje 1 % občanů, což v praxi znamená 100 až 120 tisíc osob. K těmto situacím a jevům, které ne ve všech případech představují záměrné zneužití osobních údajů, ale například i standardní chyby při vyplňování, dochází podle Iva Čelechovského každoročně v období přeregistrací ve všech zdravotních pojišťovnách. V tomto kontextu je i RBP často žádána o zpětvzetí žádosti svého pojištěnce. Řádově se v rámci všech zdravotních pojišťoven může jednat o desítky obdobných individuálních případů, shrnuje.

Co v takovém případě dělat?

Elenka Mazurová říká, že by se klient určitě neměl s takovouto situací smířit a měl by ji co nejdříve řešit. Pokud nás osloví s takovýmto problémem náš pojištěnec, jsme mu nápomocni a na základě jeho vyjádření vstupujeme do jednání se zdravotní pojišťovnou, která neoprávněnou přeregistraci uskutečnila, dodává. Klientům VZP je doporučeno, aby se v případě, že se dostanou do podezřelé situace, obrátili na informační linku VZP ČR nebo ji případně kontaktovali on-line.

skoleni_27_5

Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky radí, aby dotyčný klient kontaktoval tu zdravotní pojišťovnu, která tvrdí, že má jeho přihlášku. Osobně či písemně (doporučeně) by měl oslovit novou zdravotní pojišťovnu a uvést konkrétní důvody, proč by měla být jeho přihláška považována za neplatnou a tudíž zrušena. Klient může i požádat, aby mu nová zdravotní pojišťovna ukázala přihlášku opatřenou jeho podpisem. V případě, že nová zdravotní pojišťovna souhlasí se zrušením přihlášky, vyrozumí o tom klienta (popřípadě přímo původní zdravotní pojišťovnu). Původní zdravotní pojišťovna pak provede obnovení pojistného vztahu ve svém informačním systému a tuto skutečnost nahlásí do Centrálního registru pojištěnců (CRP). Je ale opravdu třeba, aby písemnou informaci o souhlasu nové zdravotní pojišťovny se stornem dostala, vysvětluje Hana Kadečková.

Pokud v RBP zdravotní pojišťovně dostanou podnět nebo z klientovy negativní reakce například po návštěvě lékaře zjistí, že o přeregistraci nepožádal, individuálně vzniklou situaci okamžitě řeší s jeho stávající zdravotní pojišťovnou bez zbytečných průtahů a jiných komplikací, které by klienta mohly poškodit. Takto v RBP zdravotní pojišťovně postupovali nebo budou postupovat ve všech zjištěných případech. Proto prosí všechny klienty, kteří zjistí nesrovnalosti ve svém zdravotním pojištění, aby ihned kontaktovali příslušnou zdravotní pojišťovnu a tuto skutečnost jim sdělili. Současně bychom znovu tyto klienty chtěli ujistit, že se nemusí obávat žádných problémů či komplikací, celou situaci v tomto případě řeší příslušná zdravotní pojišťovna, zdůrazňuje Ivo Čelechovský.

Jak si pojišťovny chrání klienty?

V České průmyslové zdravotní pojišťovně mají nastaveny kontrolní mechanismy, které takovým případům předcházejí a snaží se je eliminovat tak, aby k nim nedocházelo. Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky předchází těmto situacím edukací a osvětou v této věci. Zdůrazňují, aby si klient nejdříve ověřil, zda mají jejich lékaři uzavřeny smlouvy s konkrétními zdravotními pojišťovnami. Klienti by měli zvážit i dostupnost fyzického klientského centra pojišťovny atd. Co se týká jejich zaměstnanců, mají pak vypracován etický kodex pracovníka, který je poměrně striktní. Pokud by pracovník selhal a přeregistroval někoho bez jeho souhlasu, je to důvod k okamžitému ukončení pracovněprávního vztahu s ním. V ZP MV ČR dále velmi dbáme na to, abychom prověřovali správnost údajů a s novými pojištěnci komunikovali otevřeně. Například všechny nové pojištěnce ztotožňujeme se základním registrem obyvatel, zasíláme jim obratem uvítací dopis a řešíme případné problémy s doručováním apod., dodává dále Hana Kadečková.

V RBP v souvislosti s možnými obavami o provedené přeregistraci kontrolují přihlášky klientů, kteří se k RBP přihlásili, a stejně tak ověřují situaci na straně klientů odhlašujících se od nich. Tyto kroky realizují za účelem ověření, že noví pojištěnci, kteří se k RBP přihlásili nebo se od RBP odhlásili, tak učinili skutečně dle své vlastní vůle. Co se týče aktuálních opatření, v současné době jsme nastavili další mechanismus při kontrole přihlášek nových pojištěnců, a to kontrolu občanských průkazů se základními registry včetně bydliště pojištěnce, upřesňuje Ivo Čelechovský s tím, že v blízké budoucnosti zavedou nový elektronický systém ověřování identity, který dnes například využívají banky.

Správnost údajů bude doplněna a posílena tím, že pojištěnec naskenuje prostřednictvím aplikace svůj občanský průkaz (případně jiný doklad) a jeho vazba na konkrétní osobu se dále ověří skenem obličeje prostřednictvím například mobilního telefonu. Tím se eliminují problémy ze zneužití ztracených či zcizených dokladů, případně osobních údajů získaných z jiných zdrojů. Informace získané z občanského průkazu (či jiného dokladu) budou navíc online zkontrolovány vůči dostupným rejstříkům. V maximální možné míře bude RBP využívat také národní identitní autority, popisuje.

Jak běžně probíhá přeregistrace?

Jak jsme psali výše, každý pojištěnec má ze zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na změnu zdravotní pojišťovny. Stačí, když podle pokynů vyplní a podepíše přihlášku a donese ji nebo pošle (on-line nebo poštou) na nejbližší pobočku pojišťovny. Odhlašovat se u původní pojišťovny nemusí, vše za něj vyřizuje zdravotní pojišťovna, ke které se nově zaregistroval. Pokud podepíše a odevzdá přeregistrační formulář v období od 1. ledna do 31. března, stane se klientem nově vybrané zdravotní pojišťovny od 1. července daného roku. Pokud to udělá v termínu od 1. července do 30. září, tak se stává pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od začátku roku následujícího, upřesňuje tiskový mluvčí VZP Milan Řepka.

Zdravotní pojišťovna tak obdrží vyplněnou a podepsanou žádost o přeregistraci, zkontroluje vyplnění všech údajů, ale jak zdůrazňuje Ivo Čelechovský, nemá možnost zjistit, zda tuto žádost skutečně vyplnil onen klient či nikoliv. Ten proto svým podpisem nakonec stvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a úplné a současně i svoji vůli stát se pojištěncem vybrané zdravotní pojišťovny. Další postup je pak takový, že je zaveden do systému příslušné zdravotní pojišťovny a současně musí projít i CRP – centrálním registrem pojištěnců, který prověřuje například spárování správného jména a rodného čísla, případně skutečnost, že dotyčná osoba se v daném kalendářním roce nepřehlašuje k jiné pojišťovně podruhé a podobně. Když registrem bez problému projde, klientovi pokaždé zasíláme ověřovací dopis o provedené přeregistraci. V něm se znovu ptáme, zda o registraci skutečně projevil zájem, a současně ho žádáme i o kontrolu jeho údajů, doplňuje závěrem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).