Hlavní navigace

Kompenzační bonus 2021 pro lidi pracující na dohody v otázkách a odpovědích

24. 3. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
O nový kompenzační bonus pro rok 2021 mohou žádat i lidé pracující na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Přinášíme přehled otázek a odpovědí.

Jde o poslední část třídílného seriálu článků. V prvním se server Podnikatel.cz věnoval přehledu pro OSVČ, v druhém pro společníky s. r. o. a v tomto textu se zaměřil na lidi pracující na dohody.

Kteří lidé pracující na dohody se mohou stát subjektem kompenzačního bonusu?

Subjektem se podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 mohou stát jen pracovníci, kteří v rozhodném období vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

To neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona upravujícího nemocenské pojištění (dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Jinými slovy, u dobrovolných pečovatelů a pěstounů není souběžné nemocenské pojištění na překážku.

Co se rozumí dohodami mimo pracovní poměr?

Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce.

Od jaké výše odměny se dohodáři musí účastnit nemocenského pojištění a můžou tak být subjektem kompenzačního bonusu?

U dohod o pracovní činnosti jde o hranici 3500 Kč měsíčně (pro loňský rok platil limit 3000 Kč) a u dohod o provedení práce o 10 000 Kč měsíčně.

Odkdy dokdy trvá rozhodné období?

Rozhodné období se počítá od 1. června 2020 do 30. září 2020. Místo rozhodného období si ale dohodáři mohou pro splnění podmínek vybrat období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud tak dohodář chce žádat o bonus za únor, musel pracovat na dohodu, z které se platilo nemocenského pojištění, alespoň 3 z 4 měsíců od začátku června do konce září 2020, nebo od začátku října 2020 do konce ledna 2021.

Musí jít o jednu dohodu, nebo lze kombinovat dohody u více zaměstnavatelů?

Není nutné, aby k zúčtování částky došlo u téhož zaměstnavatele. Je-li v rámci rozhodného období platných více dohod (například jedna v červnu a červenci a druhá v září roku 2020), je možné tyto dohody pro účely splnění této podmínky kombinovat. Existuje-li tedy v rámci rozhodného období souběh více dohod u různých zaměstnavatelů, může být účast na nemocenském pojištění v každém z povinných tří měsíců navázána na příjmy od jiného zaměstnavatele.

Kdo pracoval na více dohod, může žádat o více bonusů?

I v případech, kdy tato osoba vykonává činnost na základě více než jedné dohody o práci konané mimo pracovní poměr, může nárok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní den pouze jednou.

Jaké další podmínky musí dohodář či jeho zaměstnavatel splnit, aby mohl kompenzační bonus dostat?

Nárok na bonus mají dohodáři, pokud nemohli vykonávat svoji práci z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Další podmínkou je, že nárok mají dohodáři pouze tehdy, pokud u nich převažující část příjmů v rozhodném období (nebo v období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období) plynula od daného zaměstnavatele. V potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Poslední podmínkou je, že ke dni 5. října 2020 musel mít pracovník uzavřenou dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Kdy je činnost zaměstnavatele významně dotčená?

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Co je bonusové období?

Bonusová období jsou období, za která se kompenzační bonus vyplácí. Zatím jsou dvě – únor a březen 2021. Zákon nicméně umožňuje vládě, aby svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužila.

Co je srovnávané období?

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. U bonusu za únor 2021 tak jde o leden 2021, u bonusu za březen 2021 jde o únor 2021.

Co je srovnávací období?

Srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období, a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí. U bonusu za únor 2021 je tak srovnávacím obdobím buď listopad, prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad, prosinec 2019 a leden 2020. Podnikatelé si tak mohou vybrat.

Kolik kompenzační bonus pro dohodáře činí?

Dohodářům se taxativně vyplácí 500 Kč denně.

Anketa

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Lze kompenzační bonus kombinovat s podporou v nezaměstnanosti?

Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na kompenzační bonus osobě vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr nevzniká ani za ty dny, za které již obdržela kompenzační bonus z jiného titulu (tj. jako OSVČ či jako společník společnosti s ručením omezeným).

Překážkou naopak není, pokud během bonusového období (února či března 2021) dotyčný například začal pracovat na plný pracovní úvazek či začal podnikat.

Lze bonus kombinovat s rodičovským příspěvkem?

Ano, rodičovský příspěvek není na překážku.

Kde naleznu formulář žádosti?

Můžete buď využít webovou aplikaci finanční správy, která umožňuje automatický výpočet nároku, nebo si stáhnout a vytisknout formulář v PDF, který nabízí ke stažení i server Podnikatel.cz. Kdo se rozhodne formulář vyplnit v papírově podobě, měl by mít na paměti, že musí podat zvlášť žádost za únor a zvlášť za březen. Způsob vyplnění i formát žádosti je nicméně stejný.

Jakým způsobem lze o žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus lze podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

  • prostřednictvím webové aplikace,
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Co je potřeba k žádosti přiložit?

Dohodáři musí k žádosti přiložit kopii dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci rozhodného období po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance.

Dále musí doložit kopii mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího/zahrnujících kalendářní měsíce (v rámci rozhodného období), kdy byl žadatel o kompenzační bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec na základě dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, nebo potvrzení od zaměstnavatele prokazující účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance alespoň 3 kalendářní měsíce v rámci rozhodného období z titulu výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Dokdy lze žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za kalendářní dny spadající do prvního bonusového období (první bonusové období je období od 1. února 2021 do 28. února 2021) lze žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 3. května 2021. Za kalendářní dny spadající do druhého bonusového období (druhé bonusové období je období od 1. března 2021 do 31. března 2021) je možné žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 1. června 2021.

Může být vyplacený kompenzační bonus, připsaný na bankovní účet, exekuován?

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Co dělat, když už jste požádali a dostali za půlku února původní kompenzační bonus?

Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím předchozího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) je řešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor ve výši 14 000 Kč je případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. Dohodář nicméně musí podat novou žádost.

Jestliže vyplňujete ve webové aplikaci, program maximální výši bonusu sám dopočte. V případě, že budete podávat papírovou žádost, nicméně postačí, když do pole „celkem částka“ uvedete výši součinu počtu dní a 500. Následný výpočet a korekci podle omezující podmínky provede sám finanční úřad.

Příklad

O kompenzační bonus za první bonusové období chce požádat osoba v důchodu, která pracuje jako prodavačka na dohodu v maloobchodní prodejně. Tuto činnost vykonává již rok a dosahuje příjmů, které jí zakládají účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání. 

Činnost zaměstnavatele (provozovatele prodejny) byla dotčena opatřeními vlády, která omezovala prodej zboží, v důsledku čehož byl utlumen i výkon práce jeho zaměstnanců. Před vyhlášením nouzového stavu měla žadatelka vedle příjmů z dohody také příjmy z výkonu samostatné výdělečné činnosti (prodej jí vyráběné bižuterie). Dotyčné byl vyplacen kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb., za šesté bonusové období.

Při posuzování splnění podmínek pro uplatnění nároku na kompenzační bonus postupovala zaměstnankyně následovně:

Vyhodnotila, že vzhledem k tomu, že v rozhodném období (od 1. června 2020 do 30. září 2020) vykonávala práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla po celou tuto dobu účastna nemocenského pojištění, přičemž jinou činnost, v důsledku níž by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, neprováděla, je subjektem kompenzačního bonusu.

Shledala, že důvody, pro které nemůže svou činnost vykonávat ve standardním rozsahu, jsou důvody na straně zaměstnavatele mající původ v krizových opatřeních souvisejících s epidemií koronaviru. Vzhledem k charakteru opatření a jeho dopadům do činnosti provozovatele prodejny lze ze strany žadatelky o kompenzační bonus usuzovat, že v tomto případě je činnost zaměstnavatele významně dotčena (tedy že u zaměstnavatele došlo k více než 50% propadu tržeb v rámci srovnávacího a srovnávaného období). Skutečnost, zda je tato zákonná podmínka opravdu splněna, však zaměstnanec nemusí v rámci uplatnění nároku na kompenzační bonus deklarovat (v případě pochybností její splnění ověřuje správce daně dle potřeby v součinnosti se zaměstnavatelem).

Dále provedla test majoritních příjmů, tedy porovnala výši příjmů plynoucích od zaměstnavatele, u kterého došlo k významnému dotčení činnosti, s výší ostatních příjmů podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů, a to za rozhodné období od 1. června 2020 do 30. září 2020 (nevyužila tedy možnosti zvolit si náhradní interval rozhodného období od 1. října 2020 do 31. ledna 2021).

WT100 tip temata

  • příjmy z výkonu práce v rozhodném období: 76 000 Kč
  • příjmy z ostatních činností v rozhodném období: 8000 Kč

Porovnáním těchto částek došla k závěru, že příjmy z výkonu práce tvořily převažující část jejích celkových příjmů. Lze uzavřít, že zákonná podmínka majority příjmů je splněna.

Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně nečerpala v bonusovém období žádnou z podpor, jejichž souběh by byl s výplatou kompenzačního bonusu neslučitelný, a ani nepobírala podporu v nezaměstnanosti, má nárok na kompenzační bonus za všechny kalendářní dny bonusového období, tedy na 14 000 Kč za únor 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).