Hlavní navigace

Kompenzační bonus a covidové programy se prodlouží. Je nutné podat novou žádost?

7. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus se bude vyplácet i za květen. Rovněž se prodlouží covidové dotační programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady.

Program 2021 se bude vyplácet za rozhodné období až do 9. května a Covid Nepokryté náklady dokonce až do 31. května. O prodloužení podpůrných programů včera rozhodla vláda.

Kompenzační bonus bude i za květen

Vláda včera schválila prodloužení stávajících kompenzačních programů pro podnikatele. Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s. r. o. a dohodáře se bude vyplácet i za měsíc květen. Možnost prodloužit vyplácení kompenzačního bonusu na další měsíce dává vládě zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Dle něj totiž vláda může nařízením stanovit jako další bonusové období jakýkoli další kalendářní měsíc v období až do konce roku, kdy budou platit protiepidemická opatření.

Podmínky kompenzačního bonusu zůstanou stejné

Kompenzační bonus i nadále činí až 1000 Kč za den. Na tuto částku ale nedosáhnou všichni. Platí totiž omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se týká především OSVČ vedlejších. Taxativně 500 Kč denně se i nadále má platit dohodářům a rovněž i OSVČ a společníkům, kteří jsou v karanténě. Proplácení karantény ovšem mohou využít jen podnikatelé, kteří si platí nemocenské pojištění.

Také podmínky pro květnový kompenzační bonus zůstávají stejné jako za únor, březen a duben. Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, přičemž za dotčenou se považuje činnost, u které došlo k propadu tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve srovnávaném období alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období.

Další podmínkou je, že z dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí.

Pro jednotlivé typy subjektů navíc platí doplňující zvláštní podmínky. Přehled všech podmínek a požadavků se dozvíte v našem velkém manuálu ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021.

Časté otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro

Kdo už žádost podával za předchozí měsíce, musí ji podat i za květen. Můžete buď využít webovou aplikaci finanční správy, která umožňuje automatický výpočet nároku, nebo si stáhnout a vytisknout formulář v PDF. Kdo se rozhodne formulář vyplnit v papírově podobě, měl by mít na paměti, že musí podat zvlášť žádost za únor, zvlášť za březen, zvlášť za duben a zvlášť i za květen. Způsob vyplnění i formát žádosti je ale stejný. Zatím nicméně není formulář pro květnové období k dispozici.

Covid 2021 se prodlouží automaticky, podnikatelé jen učiní kontrolu

Kromě rozšíření kompenzačního bonusu se prodloužily i covidové programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady. V případě programu Covid 2021 bude prodlouženo rozhodné období v první výzvě programu na čtyři měsíce, tedy od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. Doposud bylo rozhodné období stanoveno od 11. ledna 2021 do 31. března 2021, tj. 80 dnů. Podpora se tak rozšíří o 39 dnů.

Vzhledem k uvedeným změnám MPO nyní ke všem dosud podaným žádostem automaticky připočítá podporu za duben a část května, pošle je žadatelům tak, aby si je mohli zkontrolovat a podání potvrdit. Jedním klikem tak podnikatelé získají podporu za dalších 39 dní, komentoval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Platí se minimálně 1500 Kč za den

Samotné podmínky pro nárok se nemění. Musí jít o žadatele, který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Dále musí podnikatel splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.

Jako srovnávací období si žadatel může vybrat, zda zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Kdo začal podnikat až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Podnikatel též musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období. Plným pracovním úvazkem se rozumí osmihodinová pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne. V žádosti o podporu lze uvést částečné či zkrácené úvazky, které se započítají příslušným koeficientem (přepočet na plný pracovní úvazek) na dvě desetinná místa, tedy třeba 0,25. Kdo například zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 × 0,5 × 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den.

Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE (minimálně však jednoho), stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.

Za zaměstnance se pro účely dotace považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně pracovníci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ a kteří se většinou své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti.

U Covidu Nepokryté náklady bude nová výzva

U programu Covid Nepokryté náklady bude vyhlášena druhá výzva s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Zároveň bude žadatelům v programu Covid 2021 umožněno následně žádat o podporu ve druhé výzvě programu Covid – Nepokryté náklady, přičemž poměrná část vyplacená žadateli v programu Covid 2021 (od 1. dubna 2021 do 9. května 2021) bude snižovat základ pro výpočet výsledné výše dotace v programu Covid – Nepokryté náklady.

Ani u tohoto programu se podmínky měnit nemají. Podnikatel musí splnit, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby o 50 %. Také v tomto případě se srovnávají tržby od 1. ledna do 31. března 2021 s tržbami od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, nebo s tržbami od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (podnikatel si může vybrat).

Podpora je poskytována ve formě dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období (od 1. ledna 2021 do 31. března 2021). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. U podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku jde o 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Podpora činí maximálně 40 milionů korun na jednoho žadatele.

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Jak má přesně Upravený výkaz zisku a ztrát vypadat, je definováno v Příloze 2 Výzvy.

tip - školení pro účetní DPH - listopad

Vzhledem k tomu, že bude vypsaná nová výzva, a vzhledem k charakteru podpory, budou muset podnikatelé podat za další období novou žádost.

Jak (ne)lze programy kombinovat

Stále platí, že tři výše zmíněné podpory nelze vzájemně kombinovat a podnikatel se musí rozhodnout pouze pro jednu z nich. Stejně tak je nelze využít s ošetřovným pro OSVČ. Programy se naopak dají čerpat spolu s podporou z programu Antivirus.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).