Hlavní navigace

Kompenzační bonus pro dohodáře: 5 příkladů s více dohodami s jinými platnostmi

18. 8. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Lidé dělající na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus. Rozhodné období je od 1. října 2019 do 31. března 2020. Jak je to s více dohodami s jinými platnostmi.

Finanční v souvislosti s kompenzačním bonusem pro lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, popsala z praxe několik situací, kdy je dohod více a každá má jinou platnost. 

Čtěte také: Dohodáři musí k žádosti o bonus doložit několik dalších lejster. Jaká to jsou?

Příklady z praxe od Finanční správy ČR včetně rozhodnutí o nároku na bonus. 

Příklad č. 1

Žadatel vykonával práci na základě dvou dohod o provedení práce, které byly uzavřeny po sobě. Pracovněprávní vztah na základě první dohody trval od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (dohoda A), druhá dohoda byla uzavřena od 1. 1. 2020 a pracovněprávní vztah trvá doposud (dohoda B). 

V důsledku dosažení příjmu přesahujícího částku rozhodného příjmu v jednotlivých měsících byl žadatel účasten nemocenského pojištění z titulu zaměstnání, přičemž v listopadu a prosinci došlo k zúčtování započitatelného příjmu zaměstnavatelem A a v lednu, únoru a březnu zaměstnavatelem B. Od měsíce března byl zaměstnavatel B nucen uzavřít provozovnu a z tohoto důvodu nemohl žadatel činnost sjednanou v dohodě B vykonávat. Provozovna dosud funguje v omezené míře. 

Čtěte také: Nárok na kompenzační bonus u OSVČ a společníků pracujících zároveň na dohodu

Osoba žádající o bonus nevykonávala po dobu rozhodného období ani po dobu bonusových období žádné další zaměstnání.


Autor: Finanční správa ČR, podle licence: Rights Managed

Žadatel má nárok na kompenzační bonus v plné výši. Účast na nemocenském pojištění z titulu dohod o provedení práce trvala v součtu 5 měsíců v rámci rozhodného období (je tedy splněn zákonný požadavek 4 měsíců, přičemž účast může být založena na základě dohod u více zaměstnavatelů). Zaměstnavatel, na jehož straně vznikly důvody, pro které nebylo možné činnost z dohody vykonávat v obvyklém rozsahu, je zaměstnavatelem, který zúčtoval dané osobě započitatelný příjem v rámci rozhodného období a měl současně s osobou žádající o bonus uzavřenou dohodu o provedení práce ke dni 11. 3. 2020.

Žadatel v žádosti dokládá: kopii obou dohod o provedení práce a kopie mzdových listů od obou zaměstnavatelů (nebo potvrzení od těchto zaměstnavatelů), z nichž vyplývá vznik účasti na nemocenském pojištění po 4 měsíce v rámci rozhodného období (např. od zaměstnavatele A za měsíc prosinec a od zaměstnavatele B za leden, únor a březen); čestné prohlášení, jímž prohlašuje, že jsou splněny i ostatní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Dohodáři, už teď můžete vyplňovat a zasílat žádosti o kompenzační bonus

Příklad č. 2

Žadatel vykonával v rozhodném období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 práci na základě dvou dohod, se zaměstnavatelem A byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti, se zaměstnavatelem B dohoda o provedení práce. U obou zaměstnání dosahoval žadatel rozhodného příjmu ve všech kalendářních měsících spadajících do rozhodného období. Obě dohody jsou stále platné. Situace související s šířením koronaviru negativně zasáhla pouze zaměstnavatele A, s nímž měla daná osoba uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, což se projevilo v omezení poptávky po službách tohoto zaměstnavatele. V důsledku této skutečnosti byl omezen výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti (dohoda A), a to v období dubna a května. Žadatel začal od května také podnikat formou prodeje svých výrobků přes e shop.


Autor: Finanční správa ČR, podle licence: Rights Managed

Žadatel má nárok na kompenzační bonus za období dubna a května, neboť v těchto měsících došlo k omezení výkonu činnosti na základě dohody A. Souběh dvou zaměstnání z titulu dohod konaných mimo pracovní poměr není překážkou výplaty kompenzačního bonusu. Překážkou není ani výkon samostatné výdělečné činnosti, která byla žadatelem provozována bez omezení, neboť prodej přes e shop nebyl mimořádnou situací zasažen.

Žadatel v žádosti dokládá: kopii dohody o provedení práce uzavřené se zaměstnavatelem A, kopii mzdového listu, z něhož vyplývá vznik účasti na nemocenském pojištění po 4 měsíce v rámci rozhodného období (nebo potvrzení od zaměstnavatele); čestné prohlášení, jímž prohlašuje, že jsou splněny i ostatní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Čtěte také: Dohodáři budou mít na žádost o kompenzační bonus víc času než OSVČ a společníci

Příklad č. 3

Žadatel vykonával zaměstnání v pracovním poměru do 30. 11. 2019, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou. Zároveň měl žadatel od 1. 8. 2019 uzavřenu dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem. Na základě příjmů z této dohody, které překročily rozhodný příjem podle zákona o nemocenském pojištění, byla založena účast na nemocenském pojištění pouze v měsících prosinci 2019 a lednu, únoru a březnu 2020 (v ostatních měsících nebylo dosaženo rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění). K 31. 3. 2020 byla daná dohoda vypovězena pro nadbytečnost z důvodů souvisejících s mimořádnou situací a žadatel od dubna zůstal zcela bez příjmů, přičemž zatím nepobírá podporu v nezaměstnanosti.


Autor: Finanční správa ČR, podle licence: Rights Managed

Žadatel má nárok na kompenzační bonus od dubna do konce druhého bonusového období. Skutečnost, že po dobu 2 měsíců vykonával jinou činnost, v jejímž důsledku byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (pracovní poměr), není překážkou, neboť po dobu 4 měsíců v rámci rozhodného období byl účasten nemocenského pojištění pouze z titulu dohody o provedení práce. Zákonnou podmínku dle § 2aa odst. 1 písm. a) ZoKB je tedy v tomto případě možné považovat za splněnou. Vypovězení dohody ze strany zaměstnavatele je možné pokládat za důvod na straně zaměstnavatele, který nastal v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a pro který práce nemohla být vykonávána.

Žadatel v žádosti dokládá: kopii dohody o provedení práce uzavřené se zaměstnavatelem, kopii mzdového listu, z něhož vyplývá vznik účasti na nemocenském pojištění po 4 měsíce v rámci rozhodného období (nebo potvrzení od zaměstnavatele); čestné prohlášení, jímž prohlašuje, že jsou splněny i ostatní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus; k urychlení vyřízení žádosti může přispět předložení dokumentů souvisejících s rozvázáním pracovního poměru.

Finanční správa upozorňuje, že pokud by k ukončení dohody o provedení práce došlo před 11. 3. 2020, neměl by žadatel na kompenzační bonus nárok. Pro účely naplnění předmětu kompenzačního bonusu v situaci, kdy práce nemůže být vykonávána z důvodu na straně zaměstnavatele, se zaměstnavatelem rozumí pouze takový zaměstnavatel, se kterým měl žadatel v rozhodném období uzavřenou dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a který mu za toto období zúčtoval započitatelný příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a zároveň ke dni 11. 3. 2020 měl uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (viz § 3a odst. 5 ZoKB).

Příklad č. 4

Žadatel vykonával v rozhodném období práci na základě dohody o pracovní činnosti. Tato dohoda byla ukončena k 29. 2. 2020 (dohoda A). Žadatel uzavřel novou dohodu s jiným zaměstnavatelem s účinností od 1. 3. 2020 (dohoda B), přičemž v měsíci březnu nebylo dosaženo rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Z důvodů na straně tohoto nového zaměstnavatele majících původ v přijetí krizových opatření (omezení provozu provozovny) byl omezen výkon práce na dohodu a žadatel tak nemohl činnost vykonávat od 10. 4. do ukončení nouzového stavu, tj. do 17. 5. 2020.


Autor: Finanční správa ČR, podle licence: Rights Managed

Žadatel nemá nárok na kompenzační bonus. Pro účely naplnění předmětu kompenzačního bonusu v situaci, kdy práce nemůže být vykonávána z důvodu na straně zaměstnavatele, se zaměstnavatelem rozumí pouze takový zaměstnavatel, se kterým měl žadatel v rozhodném období uzavřenou dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a který mu za toto období zúčtoval započitatelný příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a zároveň ke dni 11. 3. 2020 měl uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (viz § 3a odst. 5 ZoKB). V daném případě však dohoda, která byla účinná k 11. 3. 2020, byla uzavřena s jiným zaměstnavatelem nežli s tím, který zúčtoval započitatelný příjem pro účely nemocenského pojištění v rámci rozhodného období.

Pokud by byl výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr omezen ve výše uvedeném období od 10. 4. do 17. 5. nikoli z důvodů na straně zaměstnavatele, ale z důvodů na straně zaměstnance, tj. např. z důvodu péče o dítě nebo jiného člena domácnosti v důsledku ohrožení zdraví, měl by žadatel na kompenzační bonus nárok, a to za období od 1. 4. do 30. 5. 2020. Žadatel by měl rovněž nárok v případě, pokud by dohoda účinná od 1. 3. 2020 byla uzavřena s týmž zaměstnavatelem, se kterým měl žadatel uzavřenou i předchozí dohodu o pracovní činnosti.

Příklad č. 5

Žadatel vykonával v rozhodném období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 práci na základě dohody o provedení práce. Dohoda je uzavřena do konce roku 2020. Na základě příjmů z této dohody, které překročily rozhodný příjem podle zákona o nemocenském pojištění, byla založena účast na nemocenském pojištění ve všech měsících rozhodného období. K 1. 3. 2020 nastoupil žadatel do práce jako učitel.

školení březen - text


Autor: Finanční správa ČR, podle licence: Rights Managed

Žadatel nemá nárok na kompenzační bonus. Výkon zaměstnání v pracovněprávním poměru během bonusového období brání vzniku tohoto nároku, neboť dle § 2aa odst. 1 písm. b) ZoKB nelze vedle výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr vykonávat jinou činnost, v jejímž důsledku vzniká účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání. Výjimkou je pouze účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání spočívajícího ve výkonu činnosti pěstouna či dobrovolného pracovníka pečovatelské služby.

Kompenzační bonus není možné přiznat osobě činné na základě dohody za ty dny bonusového období, kdy byla účastna nemocenského pojištění z titulu zaměstnání spočívajícího ve výkonu pedagogické činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).