Hlavní navigace

Konkrétní podoba krizového ošetřovného: Z pohledu zaměstnanců i zaměstnavatelů

20. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podrobně k čerpání dávky, předávání formulářů ošetřovného a schvalovaným novým povinnostem v oblasti nemocenských dávek pro zaměstnavatele.

Jde o přepracovaný návrh novely zákona o poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Vláda již před několika měsíci připravila návrh „krizového“ ošetřovného, avšak aktuální podoba je jiná. Ošetřovné se nyní zřejmě nebude vztahovat na děti od 10 do 13 let a rovněž nebude nutné potvrzení školy o uzavření školského zařízení.

Je stanoveno, že nároky podle tohoto zákona vznikají a trvají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021. Zákon by měl nabýt účinnosti v co možná nejkratší době, jelikož školy jsou již uzavřeny a rodiče o děti pečují. 

Kdy bude možné ošetřovné čerpat?

Mimo standardní ošetřovné v případě ošetřování člena rodiny (tj. krátkodobé ošetřovné v délce 9 dnů a v případě osamělých rodičů 16 dnů) bude možnost čerpání této nemocenské dávky dočasněrozšířena o situace:

  • vydání mimořádného opatření orgánem ochrany veřejného zdraví,
  • nařízení karantény dítěti nebo hendikepované osobě v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19 a
  • vydání opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů, kterým došlo k uzavření školního zařízení (jeho části) a které bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19. Tím bude umožněno reagovat na situaci uzavření vzniklou např. v důsledku nemožnosti zajistit chod zařízení nebo školy nikoliv pro karanténu ve škole, ale pro karanténu učitelů, přičemž důvod pro tuto karanténu nemusel nastat v důsledku onemocnění ve škole, ale nastal mimo školu. Opatření se nebude vztahovat pouze na školy, ale také na zařízení určená pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Standardní doba ošetřovného je příliš krátká. Při dlouhodobějším uzavření
škol a jiných zařízení, popř. karanténě, je ovšem třeba zajistit péči o děti, resp. osoby, které do uzavřených zařízení nemohou docházet. Zjednodušeně řečeno, nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě mladší 10 let (uzavření školy nebo její části),
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Dohodáři a hendikepované osoby

Stejně jako v jarních měsících budou mít nárok na ošetřovné i zaměstnanci, vykonávající činnost v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Ovšem, musí vzniknout účast na nemocenském pojištění. Znamená to, že měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být alespoň 10 0001 Kč a u dohody o pracovní činnosti 3000 Kč (od ledna roku 2021 se tato částka zvyšuje na 3500 Kč). U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, postačí účast na nemocenském pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před vznikem péče. 

Prázdniny a ředitelské volno se nepočítají

Zaměstnání s účastí na pojištění však musí podobu čerpání dávky trvat. Ošetřovné se po jeho skončení nevyplácí. Ovšem, nebude se vyplácet ani v období školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Jelikož mají být podzimní prázdniny prodlouženy, bude zde několik dnů, kdy se rodiče nedočkají finančního zabezpečení. Ačkoli bude nezbytné o děti pečovat.

Ošetřovné se také nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud
zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala. V praxi to znamená, že není možné čerpat dávku pouze o víkendech, pokud nevznikl nárok ani na 1 den ošetřovného (na jeden den, kdy měl zaměstnanec pracovat).

Rodiče (oprávněné osoby) se budou moci v ošetřování vystřídat. A to i vícekrát, Přitom vystřídání logicky nebude možné v jednom kalendářním dnu. Podmínky nároku na dávku se budou posuzovat u každého oprávněného zvlášť ke dni prvního převzetí péče.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Prodloužená podpůrčí doba se využije i v případě, že standardní podpůrčí doba podle zákona o nemocenském pojištění (9/16 dnů) už uplynula. Jestliže začne oprávněná osoba čerpat ošetřovné před účinností schvalovaného zákona a standardní dobu vyčerpá, bude nemocenská dávka doplacena i za další dny péče, pokud ta trvala až do účinnosti schvalovaného zákona (formulář se podá za měsíc říjen).

Formulář a žádost

Oproti původnímu návrhu nebude nyní potřebu ošetřování potvrzovat škola (sociální zařízení). Dochází k výraznému zjednodušení celého procesu. Opět se využije speciální (měsíční) formulář, kde rodič (oprávněná osoba) vykáže dny, kdy o dítě (jinou osobu) pečoval. V případě vystřídání se uvedou dny, kdy pečoval druhý oprávněný. V potvrzení o uzavření tohoto zařízení nahrazuje prohlášením zaměstnance, který žádá o dávku. To platí obdobně pro trvání nebo ukončení tohoto uzavření. V žádosti o dávku se uvede jméno, příjmení a rodné číslo dítěte a název a adresa zařízení, které dítě navštěvuje. Okresní správa sociálního zařízení si může uzavření zařízení zkontrolovat. Zařízení bude povinné tuto informaci na základě žádosti sdělit.

Formulář budou zaměstnanci předávat zaměstnavateli, který potvrdí příslušné údaje. Žádosti a podklady zaměstnavatel převede do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie je předává okresní správě sociálního zabezpečení datovou zprávou. Originály bude archivovat po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají. Obdobně se má postupovat např. u otcovské.

školení účto leden 23 Kučerová

Výše ošetřovného a účinnost

Podpůrčí doba této nemocenské dávky potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného má činit 60 % denního vyměřovacího základu (prozatím se v návrhu nekalkuluje s navýšením na 80 % jako v jarním období). V médiích se objevila informace, že minimální výše denní částky má činit 400 Kč, ale v návrhu zákona tato částka uvedena není. Avšak jak pro server Podnikatel.cz upřesnil Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí, aktuálně se na návrhu úpravy tzv. krizového ošetřovného pracuje. Na minimální denní částce ve výši 400 Kč byla v rámci koalice deklarována předběžná shoda. Jedna z variant počítá s tím, že minimální ošetřovné ve výši 400 Kč na den by odpovídalo plnému úvazku, limit by byl následně upravován dle reálné výše úvazku. O konečném znění bude rozhodnuto v nejbližší době.

Je tedy zřejmé, že ještě může dojít k dalším změnám. Zákon je schvalován ve zrychleném režimu. Nyní bude projednán v Poslanecké sněmovně, Senátu a samozřejmě musí být na závěr podepsán prezidentem. Nabude účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení o předávání žádostí a podkladů pro nemocenské dávky, kde je potřebný určitý čas na přípravu. Tato opatření mají nabýt účinností prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

V současné situaci by se poskytování ošetřovného

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).