Hlavní navigace

Kontroly nelegální práce se týkají i cizích osob na pracovišti

12. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na pracovišti se občas objeví i cizí osoby. Může se jednat o příbuzné zaměstnanců, zákazníky či obchodní partnery. Mohou je inspektoři kontrolovat?

Kontroly nelegální práce jsou v plném proudu. Výsledky kontrolní činnosti, které Státní úřad inspekce práce průběžně zveřejňuje, jsou alarmující. Firmy se potýkají s dokládáním pracovněprávního vztahu zaměstnanců, ale problematické může být i prokázání důvodu výskytu cizích osob na pracovišti. Často se zde pohybují obchodní partneři, zákazníci nebo příbuzní majitelů firem či zaměstnanců.

Čtěte také: Známe první výsledky kontrol nelegálního zaměstnávání

Prokázání pracovněprávního vztahu

Na pracovišti zaměstnavatele musí být k dispozici pracovní smlouvy. Mají mít buď listinnou nebo elektronickou podobu (naskenované originální smlouvy např. ve formátu pdf na paměťových médiích – CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly). Důležitý je však pojem pracoviště zaměstnavatele, tedy pracoviště kontrolované osoby. Tím může být buď místo určené pro výkon činnosti nebo místo obvyklé pro výkon činnosti.

Čtěte také: Co je z hlediska kontroly nelegální práce pracovištěm zaměstnavatele? 

Místo určené

Určeným pracovištěm zaměstnavatele je místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance, dohodě o pracovní činnosti nebo v dohodě o provedení práce. Jestliže zaměstnanec na takovém místě vykonává práci, inspektor práce ověří doklady prokazující pracovněprávní vztah přímo na tomto místě. 

Ovšem jsou i případy, kdy je vzhledem k charakteru práce určeným pracovištěm zaměstnavatele vymezený obvod. Může se například jednat o území obce, města, území zemědělského hospodářského celku a další. V takových situacích inspektor ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci a následně ověří existenci pracovněprávního vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v místě řídícího pracoviště zaměstnavatele pro daného zaměstnance. Samozřejmě je vždy možné doklady neprodleně doručit na místo, kde byla kontrola zahájena.

Místo obvyklé

Naopak obvyklým pracovištěm zaměstnavatele je pracoviště, na kterém zaměstnanec dočasně vykonává práci. Toto místo není totožné s místem výkonu práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo v dohodě konané mimo pracovní poměr. Zpravidla se za taková pracoviště považují místa realizace stavebních, montážních a jiných prací. Zaměstnavatel je povinen splnit svou povinnost přímo na těchto pracovištích. Kopie dokladů musí být k dispozici zde.

Prokázání totožnosti

V souladu s § 132 zákona o zaměstnanosti jsou inspektoři při kontrolách nelegální práce oprávněni vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení o totožnosti, tj. zpravidla občanský průkaz. Za nepředložení občanky mohou zaměstnanci uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 korun, a to i opakovaně do maximální částky 100 000 korun. Kontrolory obvykle vyměřovaná taxa činí 1000 korun.

 Čtěte také: Sedm znaků, které prokazují švarcsystém 

Manžel/ka a dítě kontrolované fyzické osoby

Při kontrolách přirozeně dochází i k situacím, kdy se na pracovišti kontrolované osoby (zaměstnavatele, podnikající fyzické osoby nebo firmy) nacházejí i jiné fyzické osoby než zaměstnanci. Jak pro server Podnikatel.cz uvedl náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček, bude každý případ posuzován podle konkrétních okolností, přičemž rozhodující bude skutečnost, zda osoby přítomné na pracovišti kontrolovaného zaměstnavatele zde pro něj vykonávají práci.

Pokud se jedná o nejbližší příbuzné kontrolovaného zaměstnavatele, tj. podnikající fyzické osoby (konkrétně o manžela, manželku nebo dítě kontrolovaného zaměstnavatele), tyto osoby mohou s podnikající fyzickou osobou spolupracovat bez smluvního vztahu, aniž by se tím dopustily nelegální práce. V případě, že při kontrole se na pracovišti kontrolované osoby bude zdržovat manžel/manželka nebo dítě kontrolované osoby a vykonávat zde pro kontrolovanou osobu práci, jsou tyto osoby povinny osvědčit předložením průkazu totožnosti inspektorovi práce svou totožnost a tím i svůj  příbuzenský vztah ke kontrolované osobě, vysvětluje Jiří Macíček. Prokazování pracovněprávního vztahu v případě manžela/manželky  nebo dítěte v tomto případě odpadá. Znamená to, že pokud kupříkladu v obchodě vypomáhá osobě samostatně výdělečně činné manželka, nebude její činnost považována za nelegální práci. A nemusí se přitom jednat ani o spolupracující osobu.

Čtěte také: Při kontrole švarcsystému se můžete bránit. Víme jak

Jiné osoby na pracovišti

paragrafu 132 zákona o zaměstnanosti je uvedeno, že zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, zelenou kartu nebo modrou kartu, pokud ji zákon vyžaduje, upřesňuje Tereza Hašová, advokátka LEGALpro.cz.

Na pracovišti se však mohou vyskytovat i další osoby. Například ostatní příbuzní OSVČ, příbuzní zaměstnanců, dále zákazníci či obchodní partneři. Zde bude rozhodující skutečnost, zda tyto osoby vykonávají na pracovišti zaměstnavatele pro něj práci. Pokud  návštěva nebo zákazník nebude konat na pracovišti práci  (resp. bude zřejmé, že účel jeho přítomnosti na pracovišti je jiný než výkon práce), nebude jeho osoba předmětem kontroly. Jestliže však při kontrole bude zjištěno, že fyzická osoba vykonává na pracovišti práci, např. v restauraci při obsluze hostů, v obchodě při prodeji apod., nebude možno akceptovat vysvětlení, že se jedná o návštěvu či zákazníka a inspektor bude vůči této osobě postupovat jako vůči osobě pracující pro kontrolovaného zaměstnavatele, se všemi důsledky z toho plynoucími. Varuje Jiří Macíček ze Státního úřadu inspekce práce.

Stahujte zdarma příručku k švarcsystému, kterou připravili právníci

školení účto leden 23 Kučerová

Je tedy otázkou, nakolik budou cizí osoby schopny osvědčit, z jakého důvodu se na pracovišti nacházejí. V žádném případě nesmí být přistiženy při výkonu práce. Příkladem může být manžel zaměstnankyně, který při návštěvě v kanceláři své manželce v pravidelných intervalech instaluje na počítač potřebný software, kupříkladu certifikát k datové schránce, protože to sama neumí. Těžko bude případné kontrole dokazovat, že nezištně vypomáhá manželce. 

Odborníci obvykle doporučují vypracování firemních pravidel pro případný pohyb cizích osob na pracovišti (a to i z hlediska jejich bezpečnosti), kterým se musí řídit také příbuzní zaměstnanců. Jako důkaz může posloužit rovněž zápis o přítomnosti a účelu výskytu cizí osoby na pracovišti v knize návštěv apod.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).