Hlavní navigace

Kteří zaměstnanci musí absolvovat povinné školení řidičů? A týká se i OSVČ?

25. 9. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Někteří podnikatelé mají postoj, že každý zaměstnanec, který řídí motorové vozidlo, musí absolvovat profesní školení řidičů, nejlépe u autoškoly.

Ne všem podnikatelům jsou totiž požadavky na profesní školení řidičů motorových vozidel zcela jasné. Je však opravdu nutné, aby každý zaměstnanec, který řídí motorové vozidlo, absolvoval profesní školení řidičů?

Školení řidičů, kteří řídí motorová vozidla v rámci plnění svých pracovních povinností, jako svou službu nabízí snad každá autoškola. Bohužel, ne vždy uvedené doplňující informace jsou přesné. Někdy jsou dokonce nepravdivé. Orientaci v problematice významně ztěžuje stálé používání dnes již zastaralých a zcela nevhodných termínů.

Co s pojmy „řidič referent“ a „řidič z povolání“

V praxi jsou ve vztahu ke školení řidičů motorových vozidel běžně používány pojmy „řidič referent“ a „řidič z povolání“. Právní předpisy upravující školení řidičů, kteří řídí motorová vozidla v rámci plnění svých pracovních povinností, však tyto pojmy neznají. V důsledku toho může docházet k nejasnostem.

Po 1. 5. 2013 zůstaly pouze dvě skupiny řidičů, pro které musí být zajištěno odborné profesní školení – zdokonalování odborné způsobilosti a získání odborné způsobilosti pro přepravu nebezpečných věcí (školení ADR). Tím však není dotčena povinnost u všech řidičů motorových vozidel, kteří řídí motorová vozidla v pracovněprávním vztahu, bez rozdílu, zda musí či nikoliv absolvovat odborné profesní školení, absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které obsahuje požadavky vyplývající z dopravních předpisů (obecně známé pod pojmem školení BOZP).

Zdokonalování odborné způsobilosti

Zákon č. 247/2000 Sb. v § 46 požaduje pro některé skupiny řidičů zdokonalování jejich odborné způsobilosti. Jedná se o řidiče, kteří jsou občany členského státu EU a mají na území ČR trvalý pobyt nebo zde mají přechodný pobyt v trvání alespoň 185 dnů v roce, případně jsou občany jiného státu a vykonávají závislou činnost pro zaměstnavatele v ČR, či zde podnikají, a to v případě, že řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Zákon uvádí několik výjimek. Asi ta nejpodstatnější se vztahuje na řidiče vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče.

Řidiči musí úspěšně absolvovat vstupní školení a následná pravidelná školení. Výuku a výcvik smí provádět pouze osoba, které byla udělena akreditace k provozování této činnosti – provozovatel školicího střediska.

Odborná způsobilost pro přepravu nebezpečných věcí

Řidiči motorových vozidel, kteří provádějí přepravu nebezpečných věcí, ve smyslu § 22 zákona o silniční dopravě, musí splňovat předepsanou kvalifikaci, včetně absolvování odborného profesního školení.

Požadavky na školení osádky vozidla přepravujícího nebezpečné věci upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Řidiči vozidel, na které se vztahuje, musí být držiteli osvědčení, které dokládá, že absolvovali školení (základní, nástavbové, specializační) a úspěšně složili zkoušku stanovenou pro přepravu příslušné nebezpečné věci u k tomu oprávněné (akreditované) společnosti. Doba platnosti osvědčení je pět let. Před jejím ukončením musí řidič absolvovat obnovovací školení.

Toto školení se netýká řidičů, kteří převážejí pouze tzv. podlimitní množství nebezpečných věcí (ve vyňatém množství). Ti musí, obdobně jako např. osoby provádějící balení, nakládku nebo vykládku, absolvovat školení osob, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí.

Školení nejen ostatních řidičů

Pro ostatní řidiče, kteří řídí motorová vozidla v pracovněprávním vztahu, postačí zaměstnavateli zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (tzv. školení BOZP). To musí obsahovat i informace z příslušných právních a ostatních předpisů, jež se týkají provozu motorových vozidel, pokud upravují otázky ochrany života a zdraví (tedy nikoliv ekonomické nebo ekologické jízdy apod.). Zákoník práce požaduje znalost poskytnutých informací ověřit způsobem, který si zaměstnavatel stanovil.

Je to obdobné jako u zaměstnanců, kteří v rámci své pracovní činnosti musí opustit objekt zaměstnavatele a pěšky se přemisťují po veřejné komunikaci na jiné místo – např. pracovnice podatelny docházející na místní pobočku České pošty musí být proškolena s příslušných ustanovení dopravních předpisů. Stejným způsobem musí být řidiči motorových vozidel proškoleni z požadavků vztahujících se k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu řízení motorových vozidel.

Přestože právní předpis nepožaduje, aby zaměstnavatel pro ostatní řidiče zajišťoval odborné profesní školení, neznamená to, že si zaměstnavatel nemůže stanovit jako opatření na ochranu před působením rizika povinnost pro zaměstnance-řidiče absolvovat speciální profesní školení, kterým splní svou povinnost zajistit školení o dopravních, právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. V tomto případě si však musí též stanovit, kdo bude školit, v jakém rozsahu, jakým způsobem bude prováděno ověřování znalostí a jak často bude školení opakováno, neboť se bude jednat o školení, které není upraveno žádným právním předpisem. Není tedy pravdou, že tzv. školení řidičů-referentů má provádět autoškola a že musí být prováděno ve lhůtách odvozených od lhůty zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Lhůtu má právo si stanovit pouze zaměstnavatel. Řidiči nepotřebují žádné průkazy o absolvování školení.

Další zákonnou povinností zaměstnavatele je zajistit všem svým řidičům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají práce a pracoviště. Jedná se například o seznámení s místním provozně bezpečnostním předpisem (dále jen „MPBP), který upravuje pracovní a technologické postupy při provozování dopravy (§ 2 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.), a s riziky a opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají výkonu činnosti řidiče.

Nestačí tedy pouhé školení o požadavcích, které vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, ale je nutné zajistit seznámení s požadavky, které vyplývají z MPBP zaměstnavatele, což autoškola, pokud ji o to zaměstnavatel nepožádá a neposkytne jí potřebné podklady, neprovede.

Obojí, školení i seznámení, se vztahuje nejen na ostatní řidiče, ale na všechny řidiče zaměstnavatele. Tedy i na řidiče, kteří musí absolvovat odborné profesní školení, neboť to je nadstavbou školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, včetně dopravních předpisů, nikoliv jejich náhradou.

Související judikát

Školení řidičů se dotýká judikát Nejvyššího soudu (Rc 52/2002 21 Cdo 1239/2000). Vzhledem k tomu, že je z roku 2000, odvolává se na dnes starý, tehdy platný, zákoník práce. To však nemá na jeho platnost vliv.

V judikátu se uvádí: „Při zkoumání, zda se zaměstnavatel podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) zákoníku práce zprostil odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance, u něhož je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu, osvědčuje seznámení zaměstnance s dopravními předpisy již zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního provozu je svěřeno policii, kontrolu znalostí a dodržování těchto předpisů zaměstnavatelem není třeba zkoumat.“

Lze tedy dovodit, že zaměstnavatel při školení zaměstnanců-řidičů nemusí provádět seznámení s obsahem dopravních právních předpisů, jež upravují řízení motorových vozidel a bezpečnost jejich provozu, ani přezkoušení z jejich znalostí. Je však povinen zajistit dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají práce a pracoviště, tedy v tomto případě především seznámení s MPBP, který upravuje podmínky provozování dopravy u zaměstnavatele. To je svým způsobem důležitější než seznámení s požadavky dopravních předpisů.

A co OSVČ?

Na osobu samostatně výdělečně činnou, která při svém podnikání používá motorové vozidlo a nevztahuje se na ni povinnost absolvovat odborné profesní školení, se nevztahují žádné požadavky na školení řidičů.

Splňuje-li výkon činnosti OSVČ požadavky, kdy musí absolvovat odborné profesní školení řidiče motorového vozidla, je její povinností jej absolvovat a pro řízení získat dokument dokládající její kvalifikaci.

Jak to tedy je?

Každému řidiči motorového vozidla v zaměstnaneckém poměru, a to bez ohledu, je-li zařazen na funkci řidiče či jen občas řídí služební nebo soukromé vozidlo v rámci výkonu pracovních povinností, musí jeho zaměstnavatel zajistit dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají řízení motorového vozidla a místa výkonu řízení v areálu zaměstnavatele, zejména seznámením s MPBP.

Uvedení řidiči musí absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (tzv. školení BOZP), které obsahuje i seznámení a ověření znalostí týkající se požadavků dopravních právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při řízení motorového vozidla.

Zaměstnavatel si může stanovit, že školení o požadavcích dopravních, právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP si nechá zajišťovat dodavatelským způsobem, například od autoškoly. Je jedno, zvolí-li si prezenční způsob nebo e-learning. Musí si stanovit rozsah školení, způsob přezkoušení atd. Stejným způsobem si může nechat zajistit poskytnutí dostatečných a přiměřených informací a pokynů o BOZP, které řeší provozování dopravy u zaměstnavatele.

Řidiči motorových vozidel, kteří řídí motorová vozidla v zaměstnaneckém poměru, jejichž řízení je vázáno na získání průkazu profesní způsobilosti řidiče, musí navíc absolvovat ve stanovených lhůtách školení zdokonalování odborné způsobilosti.

školení červen - novinky

Řidiči, kteří převážejí v pracovněprávním poměru nebezpečné věci, musí, kromě školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jež obsahuje seznámení s požadavky dopravních, právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při řízení motorového vozidla, absolvovat školení osádky vozidla ve smyslu dohody ADR nebo školení osob, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí (v závislosti na množství přepravované nebezpečné věci).

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna pro řízení motorového vozidla, jež je vázáno získáním odborné profesní kvalifikace, absolvovat příslušné školení a úspěšně složit zkoušku. Povinnost absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i o informacích a pokynech o BOZP (seznámení s MPBP atd.), se na ni nevztahuje.

Autor článku

Autor vystudoval BOZP a později dosáhl kvalifikace „Manažer BOZP“. Má šestadvacetiletou nepřetržitou praxi v zajišťování BOZP a PO. Též se zabývá publikační a lektorskou činností.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).