Hlavní navigace

Láká vás řemeslo? Poradíme, jak snadno získat výuční list nebo profesní kvalifikaci

9. 7. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Důvodů, proč si udělat výuční list, může být hned několik. Patří mezi ně například změna oboru. Pro jeho získání už dnes není potřeba trávit roky ve školních lavicích. Lze využít Národní soustavu kvalifikací.

Od roku 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb. zavádějící jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal. Tedy jestli studiem, nebo praxí.

Co je Národní soustava kvalifikací?

Jak jsme již psali, Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných a rozšiřovaných v ČR. Vznikl v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků vzdělávání. Registr dává zájemcům možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemají žádný „papír“. Stačí pouze uspět při zkoušce z některé dílčí kvalifikace, případně složit všechny požadované zkoušky na příslušný obor, a získat tak úplné vzdělání. Výuční list, nebo dokonce maturitu je tedy možné získat na základě zkušeností z pracovního procesu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu dále uvádí, že zmíněný zákon pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace), která dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Úplná profesní kvalifikace Pekař se tak dělí např. na profesní kvalifikaci Výroba chleba a běžného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba jemného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba perníku apod., upřesňují s tím, že všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Tam jsou ke každé profesní kvalifikaci Národním ústavem vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy.

Ukázka z portálu Národní kvalifikace

Ukázka z portálu Národní kvalifikace

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co musí udělat zájemce o dané osvědčení?

Zájemce o osvědčení o uznání profesní kvalifikace osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Autorizovanými osobami mohou být například školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

Když zájemce následně splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Ministerstvo školství dále upozorňuje, že provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky. Konkrétní částku je pak možné najít v příslušném hodnotícím standardu profesní kvalifikace.

Kdo může žádat zkoušku?

Jak uvádí výše zmíněný zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Je vysokoškolák, přesto zvolil dráhu kamnáře. Teď zaměstnává celou rodinu Přečtěte si také:

Je vysokoškolák, přesto zvolil dráhu kamnáře. Teď zaměstnává celou rodinu

Pozor, profesní kvalifikace není výuční list

Certifikát o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny a prokazuje tak, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Není však výučním listem a je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Jak však popisují na webu Národní soustavy kvalifikací, někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

Chce-li tedy uchazeč, který získal profesní kvalifikaci v daném oboru získat i výuční list, je to možné pouze v případě, že existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč získá potřebné profesní kvalifikace k tomu, aby složil závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání ve škole, která obor vyučuje.

Tato možnost se na webu Národní soustavy kvalifikací nachází u příslušné profesní kvalifikace pod záložkou Další informace. Pokud tato informace není uvedena, pak tato profesní kvalifikace není součástí žádné skupiny standardů vedoucích k úplné profesní kvalifikaci.

Myslíte, že by do seznamu UNESCO měla být zapsána i další řemesla?

Absolventi střední školy mohou zkráceně studovat

Některé střední školy nabízejí těm, kteří už mají za sebou nějakou střední školu a rádi by si rozšířili kompetence a odbornost v kratší době, zkrácené studium. Jedná se o upravené krátké programy, v rámci kterých je navíc možné si na dané škole domluvit podmínky pro studium. Informační systém absolvent vysvětluje, že podmínkou k přijetí je skutečnost, že se zájemce už jednou úspěšně vyučil v jiném oboru nebo dosáhl maturitního vzdělání. Jako příklad zmiňují vyučeného zedníka, pro kterého je při podnikání potřeba odborná kvalifikace elektrikáře. 

Délka zkráceného studia pro získání druhého výučního listu je obvykle v denní formě 1 rok, v jiné formě vzdělávání je o něco delší. Pro zkrácené studium jsou uznány předměty všeobecně vzdělávací části (např. český jazyk) z předchozího vzdělávání, které není třeba znovu opakovat. Studium se tak zaměřuje výhradně na odborné předměty daného oboru a odborný výcvik, upřesňují.

Výuční list je potřeba především u řemeslných živností

Řemeslné živnosti spadají pod ohlašovací živnosti a jejich přehled je uveden v příloze 1 živnostenského zákona.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).