Hlavní navigace

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony?

11. 5. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek. Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2023 by se měla hranice pro povinnou registraci k DPH zvýšit na 2 miliony korun. Až sto tisíc podnikatelů tak nebude muset být nově plátcem DPH.

V návrhu je rovněž stanovena řada přechodných ustanovení, která řeší to, aby se osoby, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou, do systému DPH nemusely zapojit, pokud nebudou dobrovolně chtít. Ustanovení mají rovněž za cíl umožnit plátcům, kteří by vyššího obratu nedosáhli, ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (zrušit registraci).

Zvýšení limitu slibovaly strany už před volbami

Už před loňskými volbami svitla podnikatelům naděje, že by se po dlouhé době mohla konečně změnit hranice pro povinnou registraci k DPH. Jak hnutí ANO, tak koalice Spolu a PirSTAN totiž měly v programech její zvýšení na 2 miliony korun. U hnutí ANO to bylo poměrně překvapivé, jelikož o návrhu na zvýšení limitu hlasovala Sněmovna v předchozím volebním období hned několikrát a ve všech případech byli poslanci za ANO proti. Návrh nepodporovala ani tehdejší ministryně za ANO Alena Schillerová, podle které by zdvojnásobení limitu vyšlo rozpočet na 3 až 4 miliardy Kč.

Psali jsme: Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč? Pro je ANO, Spolu i PirSTAN 

Limit by se měl zvýšit od roku 2023

Byla to ale nakonec právě ještě Alena Schillerová, která poslala Evropské komisi žádost o zvýšení limitu. Současná hranice 1 milionu korun vychází z částky vyjednané při našem vstupu do Evropské unie, Česko ji tak nemůže samovolně zvýšit a musí požádat o výjimku. Na evropské úrovni sice došlo ke schválení nové směrnice o DPH, která umožní všem členským zemím rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství DPH až na 85 000 eur, účinnosti ale nabude až 1. ledna 2025.

Vzhledem k tomu, že zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun si do programového prohlášení dala i nová vláda, žádost o výjimku nebyla stažena. Jelikož ministerstvo financí předpokládá, že žádosti bude vyhověno do konce letošního června, poslalo před několika dny do připomínkového řízení daňový balíček, který kromě jiného limit pro registraci k DPH na 2 miliony korun od roku 2023 zvyšuje.

Na základě novely ministerstvo očekává, že počet osob osvobozených od uplatňování DPH vzroste cca o 11 %, tedy o 105 tisíc osob. Těmto podnikům odpadne povinnost registrovat se jako plátci daně z přidané hodnoty a plnit řadu s plátcovstvím spojených povinností, jakými jsou například vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a podobně, doplnilo ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Psali jsme: Změna po 19 letech, limit pro registraci k DPH se zvýší na 2 miliony korun

Co ti s obratem mezi 1 a 2 miliony?

Ačkoli by k samotnému zvýšení limitu mělo dojít na začátku ledna 2023, už během letošního roku by měla začít platit některá přechodná ustanovení. Ta mají za cíl osoby, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou, do systému daně z přidané hodnoty nezapojovat, pokud nebudou dobrovolně chtít, a rovněž plátcům, kteří by vyššího obratu nedosáhli, umožnit ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (zrušit registraci).

První přechodné ustanovení stanovuje, že pokud rozhodné období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo rozhodné období 3 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců skončí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je pro posouzení, zda se osoba povinná k dani stane plátcem nebo zda správce daně zruší registraci plátce z moci úřední nebo na žádost plátce, rozhodující, jestli daný obrat (ne)přesáhl hranici 1 milionu (případně 250 tisíc) korun v rozhodném období.

Pokud rozhodné období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo rozhodné období 3 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců skončí po nabytí účinnosti tohoto zákona, je pro posouzení rozhodující (kromě případně jiných zákonem stanovených podmínek), jestli daný obrat (ne)přesáhl hranici 2 milionů (případně 500 tisíc) korun v rozhodném období.

Příklad 1

Pokud tento zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2023 a správce daně dne 15. prosince 2022 testuje splnění podmínky pro zrušení registrace plátce z moci úřední, která je uvedena v § 106 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o dani z přidané hodnoty, posuzuje obrat plátce v rozhodném období prosinec 2021 až listopad 2022. Pokud v tomto období obrat plátce nepřesáhl 1 000 000 Kč, považuje se předmětná podmínka za splněnou.

Příklad 2

Pokud například tento zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2023, stane se od 1. dubna 2023 plátcem podle § 6 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat v rozhodném období březen 2022 až únor 2023 přesáhne 2 000 000 Kč (rozhodné období skončí po nabytí účinnosti tohoto zákona).

Toto přechodné ustanovení nedopadá na osoby povinné k dani, u nichž sledované období pro překročení obratu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o DPH končí listopadem 2022 nebo prosincem 2022.

Překročíte limit 1 milionu na konci roku? Plátcem se stát nemusíte

Další přechodné ustanovení stanovuje, že osoba povinná k dani, která není plátcem a jejíž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci prosinec 2022 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč, se od 1. ledna 2023 nestane plátcem a nemá povinnost podat přihlášku k registraci. V případě osoby povinné k dani, která začala uskutečňovat ekonomickou činnost po tomto datu, tj. která ekonomickou činnost vykonává méně než 12 měsíců, se výše jejího obratu vypočítá za období, v němž byla osobou povinnou k dani. Tato osoba zároveň nemá registrační povinnost.

Třetí přechodné ustanovení určuje, že osoba povinná k dani, která není plátcem a jejíž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč, a která podá přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona o DPH do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, se stane plátcem pouze v případě, že svůj úmysl být plátcem sdělí správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, podle toho, který den nastane později.

Příklad 1

Jestliže osoba povinná k dani podá přihlášku k registraci 2. prosince 2022, toto přechodné ustanovení nabyde účinnosti 7. prosince 2022 a do 15. prosince 2022 sdělí správci daně, že jejím úmyslem je plátcem být, stane se plátcem od 1. ledna 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 15. prosince 2022 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a tato osoba se plátcem nestane.

Příklad 2

Pokud toto přechodné ustanovení nabyde účinnosti dne 16. prosince 2022, osoba povinná k dani uvedená v bodě 2 přechodných ustanovení podá přihlášku k registraci 15. prosince 2022 a do 23. prosince 2022 sdělí správci daně, že jejím úmyslem je být plátcem, stane se plátcem od 1. ledna 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 23. prosince 2022 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a v souladu s bodem 2 přechodných ustanovení se tato osoba plátcem nestane.

Čtvrté přechodné ustanovení stanovuje, že osoba povinná k dani, která není plátcem a jejíž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci leden 2023 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč, se od 1. února 2023 nestane plátcem a nemá povinnost podat přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona o DPH.

V případě osoby povinné k dani, která začala uskutečňovat ekonomickou činnost po tomto datu, tj. která ekonomickou činnost vykonává méně než 12 měsíců, se výše jejího obratu vypočítá za období, v němž byla osobou povinnou k dani. Tato osoba zároveň nemá registrační povinnost, která by jí jinak plynula z § 94 odst. 1 zákona o DPH.

Úmysl stát se plátcem musíte sdělit správci

Další přechodné ustanovení určuje, že osoba povinná k dani, která není plátcem a jejíž obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci leden 2023 (typicky za období leden 2022 až prosinec 2022) přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč, a která podá přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona o DPH do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, se stane plátcem pouze v případě, že svůj úmysl být plátcem sdělí správci daně do 15. ledna 2023.

Příklad

Pokud osoba povinná k dani uvedená v bodě 4 přechodných ustanovení podá přihlášku k registraci 5. ledna 2023 s tím, že toto přechodné ustanovení nabyde účinnosti 10. ledna 2023, a do 15. ledna 2023 tato osoba sdělí správci daně, že jejím úmyslem je být plátcem, stane se jím od 1. února 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 15. ledna 2023 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a tato osoba se plátcem nestane.

Plátci mohou požádat o zrušení registrace

Přechodné ustanovení rovněž umožňuje plátcům, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou, požádat do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení o zrušení registrace, pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč.

Pokud například přechodné ustanovení nabyde účinnosti dne 15. prosince 2022, pak plátce, který má sídlo v tuzemsku a není skupinou, může do 20. prosince 2022 požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč. Toto přechodné ustanovení je konstruováno jako nový speciální titul pro zrušení registrace plátce na žádost. 

Zmíněná přechodná ustanovení mají nabýt účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).