Hlavní navigace

Máme pro vás návod, jak vyplnit žádost o dotaci COVID Gastro

1. 2. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Co vše je potřeba k vyřízení podpory COVID Gastro a kdo o ni může zažádat? Tento článek vás provede vyplněním žádosti krok za krokem.

Jedním z dalších programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je COVID Gastro – Uzavřené provozovny, který je určen pro podnikatele, jejichž činnost byla na základě restriktivních opatření vlády omezena nebo zakázána, a to od 5. října 2020. Program byl spuštěn 18. ledna 2021 a žádosti je možné podávat až do 1. března 2021. Cílem podpory je jednak zmírnění dopadů v důsledku šíření pandemie spojené s výskytem onemocnění COVID-19 a dále poskytnout finanční prostředky na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou například osobní náklady, daně a jiné poplatky, režijní náklady a další, které vznikly v období od února 2020 do 10. ledna 2021. 

Kdo může o podporu žádat?

Způsobilým žadatelem je fyzická osoba, která je rezidentem České republiky nebo nerezidentem splňující všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období 2020, nebo právnická osoba, která je daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného členského státu a nedosáhly většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky.

Dále musí být způsobilý žadatel takovou osobou, která je vymezena přílohou č. 2 k Výzvě programu COVID Gastro, a vykonává svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Jedná se tak o:

 • sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti
 • pořádání kongresů, veletrhů, poutí a tradičních akcí
 • stravování, prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií a planetárií
 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách
 • prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej
 • vzdělávací akce a prezenční zkoušky
 • prodejny zbraní a střeliva
 • psí salóny
 • provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny s prodejem pietního zboží

Další podmínkou je, že žadateli byl omezen nebo zakázán výkon činnosti, a to alespoň zčásti, v období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. Zároveň v důsledku opatření ze strany státu muselo dojít k poklesu tržeb a likvidity.

Žadatel dále nesmí být podnikem v obtížích (to ovšem neplatí pro mikro a malé podniky), nesmí se jednat o nespolehlivého plátce DPH a nesmí mít ke dni podání žádosti nedoplatky ve vztahu ke státním subjektům. Způsobilý žadatel také nesmí být obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Způsobilý žadatel musí splňovat všechny podmínky současně.

Mimo uvedené podmínky ve výzvě ale v rámci čestného prohlášení žadatel prohlašuje, že jeho činnost nebyla přerušena ani pozastavena a blíže specifikuje pokles tržeb, a to na pokles tržeb alespoň o 30 %. Pokles tržeb se posuzuje za 4Q 2020 oproti 4Q 2019, případně oproti 3Q 2020, bylo-li podnikání zahájeno až po datu 1. října 2019. Žadatel se také zavazuje, že neukončí svou činnost ve lhůtě tří měsíců od získání podpory.

Jaká je forma podpory a kolik činí její výše?

Výše podpory činí 400 Kč na každého zaměstnance a den. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je dána součinem počtu zaměstnanců krát 400 Kč krát počet uznaných dní, které jsou uvedeny v tabulce. Za zaměstnance je pro účely této výzvy považována osoba v pracovním poměru a dále spolupracující osoba nebo OSVČ a/nebo jednatel se smlouvou o výkonu funkce, která byla k 31. říjnu 2020 přihlášena k platbě pojistného u ČSSZ. Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený nebo částečný úvazek, musí se výše podpory krátit přepočtem na plný pracovní úvazek. 

Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory
Popis Počet dní
Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti  79
Pořádání kongresů, veletrhů,pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 76
Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.) 74
Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) 60
Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020 48
Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27. 12. 2020 bod 3. c) 42
Prodejny zbraní a střeliva 32
Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček 27
Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží 9

Zdroj: MPO

Do výpočtu nároku na podporu se však musí vyloučit ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – Sport II, COVID – Sport III, COVID – Bus, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu.

Jakým způsobem zpracovat žádost o COVID GASTRO?

1. krok – Založení e-identity

Žádosti o COVID Gastro se podávají, stejně jako ostatní žádosti MPO, prostřednictvím portálu AIS MPO. Abyste se však do portálu dostali, je nutné si v první řadě založit a aktivovat identitu na portálu E-identita (www.e-identita.cz). Na výběr máte ze čtyř možností, jak identitu ověřit:

 • eObčanka – pomocí občanského průkazu obsahujícího elektronický čip
 • NIA ID – e-identifikační prostředek „Jméno, heslo a SMS“, kde je nutné následně identitu ověřit prostřednictvím E-občanky, datové schránky nebo osobně na pobočce Czech POINT
 • Čipová karta Starcos – za pomocí čipové karty a SW SecureStore
 • mojeID – propojení mojeID s NIA

Nejrychlejším způsobem, pokud již nemáte zřízenou jinou z výše uvedených možností, je založení identifikačního prostředku NIA ID. Po zadání potřebných dat, jako je uživatelské jméno, heslo, telefonní číslo a e-mailová adresa, vám dorazí potvrzovací kód a následně systém vygeneruje podklady k ověření identity. S tímto dokumentem musíte zajít na pobočku CZECH Pointu, kde bude vaše identita ověřena prostřednictvím vašeho občanského průkazu nebo můžete využít ověření datové schránky. Tímto máme vyřešený první krok. 

2. krok – Registrace žadatele na portálu AIS MPO

V dalším kroku je zapotřebí zaregistrovat žadatele do systému AIS MPO prostřednictvím webové aplikace www.aisportal.mpo.cz. Ve webové aplikaci si vyberete, o jakou podporu žádáte – tj. COVID Nájemné Výzva 2. Následně kliknete na kolonku Registrace žadatele a postupujete dle průvodce na webu. Při zadávání e-mailové adresy je nutné použít takovou e-mailovou adresu, která byla použita při zřízení e-identity. Při samotné registraci subjektu je možné data načíst přímo z Aresu, který je napojen na portál AIS MPO. Poté už stačí pouze doplnit statutární orgán a registraci dokončit.

3. krok – Vyplnění žádosti

Založení žádosti se provádí tlačítkem „Výzva – založení žádosti“. Při založení žádosti si zvolte název žádosti a následně klikněte na tlačítko uložit. Teď už se můžete pustit do samotného vyplnění žádosti. 

Karta žadatele

Na kartě žadatele uvidíte již předem vyplněné údaje žadatele, které se propisují ze stránky registrace. Zde stačí pouze vyplnit bankovní účet, na který budete požadovat vyplacení dotace. Vyřizuje-li žádost jiná osoba než osoba žadatele, je potřeba tuto osobu uvést do kolonky „Jednání v zastoupení na základě plné moci“ a přiložit úředně ověřenou plnou moc k vyřízení podpory. Do pole kontaktní osoba vyplňte kontakt na takovou osobu, která žádost zpracovává a bude případně jednat s pracovníky MPO. Z praktické zkušenosti ale uvádím, že nedostatky žádosti jsou primárně řešeny prostřednictvím „Nástěnky“.

Karta vlastnické struktury

Karta vlastnické struktury obsahuje informace o osobách, ve kterých žadatel má podíl, anebo osobách, které mají podíl v osobě žadatele. Nejprve je nutno vyplnit „Seznam jednajících osob“, kde mimo osoby žadatele (v případě právnické osoby jednatel nebo prokura), se vyplňuje také zplnomocněná osoba pro vyřízení žádosti. Oproti žádostem o COVID Nájemné je průvodce vyplnění žádosti doplněn o podrobnější informace, co a kde vyplnit.

Dále je nutné doplnit Seznam osob s podílem a Seznam osob, v nichž má žadatel podíl. Pakliže takové osoby neexistují, zaškrtněte tlačítko „Neexistují osoby..“. Pakliže takové osoby existují, rozklikněte si políčko „+“ a přidejte tyto osoby, vč. výše podílu a adresy.

Karta provozovny

Aby bylo možné dotaci čerpat, je zapotřebí, aby byla provozovna zaregistrovaná na živnostenském úřadě a měla přiděleno číslo provozovny. Provozovnu přidáte za pomocí tlačítka „Přidání provozovny“, a následně doplníte číslo provozovny. Na základě vyplněného čísla provozovny se automaticky doplní základní údaje o provozovně. Pokud by k automatickému doplnění nedošlo, je možné přidat zdůvodnění a dokumenty prokazující nahlášení provozovny. Dále je nutné stručně popsat typ provozovny a jaké omezení se jí týká. Pokud žadatel provozuje více provozoven, přidáte každou provozovnu zvlášť – netvoří se nová žádost.

Karta čestné prohlášení

Na kartě čestného prohlášení příjemce podpory je nutné zaškrtnout všechna pole, která jsou požadována. Čestným prohlášením stvrzujete, že jste oprávněným žadatelem a že splňujete všechna kritéria pro poskytnutí podpory.

Karta zaměstnanci

Na kartu zaměstnanců se doplňují zaměstnanci, kteří byli k 31.10.2020 přihlášeni k platbě na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Vyplněný seznam je automaticky ověřován oproti datům uvedených v evidenci ČSSZ.

Na kartě zaměstnance je potom zapotřebí doplnit jméno a příjmení zaměstnance a dále rodné číslo nebo evidenční číslo pojištěnce. Rodné číslo se uvádí bez lomítka. Dále se doplňuje typ úvazku a příslušný sektor podpory, aby došlo ke správnému výpočtu maximálního příspěvku na zaměstnance. Pokud se jedná například o poloviční úvazek v sektoru stravování, zadá se úvazek jako 0,5 s vybráním konkrétního sektoru.

Na kartě zaměstnanců je ještě druhá část, a to zaměstnanci mimo evidenci ČSSZ k datu 31.10.2020. Jedná se o zaměstnance v pracovním poměru, případně jednatele s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří byli prokazatelně přihlášeni k platbě sociálního pojištění na ČSSZ, nicméně v evidenci nejsou k tomuto datu evidování. Je zapotřebí ale doplnit, proč nebyl zaměstnanec k tomuto datu evidován a doložit doklady prokazující, že evidovaný být měl – a to například přihlášku k platbě pojistného, mzdový list atp.

Karta výpočet dotace – rekapitulace

Jakmile jsou v žádosti doplněné všechny údaje, automaticky se dopočítá poslední karta „Výpočet dotace – rekapitulace“. Portál AIS automaticky dopočítá dle zadaných údajů počet celkových úvazků a vybráním sektoru nárok na dotaci. Při například dvou zaměstnancích na plný pracovní úvazek v sektoru stravování je nárok na dotace vypočten jako součin 2 × 74 × 400 = 59 200 Kč.

Jakmile máte vyplněnou poslední kartu žádosti, je možné žádost podat. Před podáním žádosti je ale nutné zkontrolovat žádost před jejím podáním, kdy systém provede automatickou kontrolu dat a zjistí případné nedostatky. Jakmile je žádost připravená pro podání, můžete žádost podat. Pokud je žádost správně podána, uvidíte v seznamu žádosti stav „Podaný“. 

školení-leden22-molín

V případě, že by žádost obsahovala nedostatky, změní se stav žádosti v seznamu žádostí na „Vráceno k doplnění“ a následně vás kontaktuje pracovník MPO. Pro kontaktování ze strany MPO je využívána kontaktní osoba uvedená v žádosti, a to buď telefonicky, mailem, anebo prostřednictvím „Nástěnky“. Ze zkušenosti doporučuji sledovat e-mail uvedený v žádosti a průběžně kontrolovat nástěnku, na které jsou zpravidla připnuty dotazy a požadavky k doplnění žádosti. Na dotazy ze strany MPO lze odpovídat tlačítkem „Nová zpráva“, kde uvedete vysvětlení k dotazům, případně lze celou žádost znovu otevřít a opravit její nedostatky.

Pokud žádost neobsahuje nedostatky, je vydáno rozhodnutí o schválení projektu. Tento dokument si nezapomeňte uložit, protože podklady k poskytnuté dotaci je zapotřebí archivovat po dobu deseti let od poskytnutí podpory.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).