Hlavní navigace

Základní manuál pro rozjezd: Jak si založit živnost

4. 3. 2024
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Jaké dokumenty je potřeba vyplnit při založení živnosti, jak si živnost správně vybrat a jaký je rozdíl v živnostech? Tyto a další základní otázky zodpovídá základní manuál pro začínajícího podnikatele.

Pokud se rozhodnete podnikat jako fyzická osoba, musíte si především správně zvolit obor své živnosti. Zatímco na volnou živnost nepotřebujete kromě všeobecných podmínek (věk alespoň 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné dluhy vůči pojišťovnám či státu) splnit nic dalšího, u řemeslných, vázaných či u koncesovaných živností je potřeba mít i příslušné vzdělání či praxi.

Pro určení správné činnosti slouží nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zde si můžete u každé živnosti najít, co lze v jejím rámci provádět. Jestliže si ani potom nejste jistí, že byste živnost zvolili správně, nebojte se zeptat na živnostenském úřadě, měli by vám poradit i po telefonu.

Základním formulářem je Jednotný registrační formulář (JRF)

Jestliže najdete živnost, ve které chcete podnikat, je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Odpadá tím povinná návštěva všech zmíněných úřadů. 

Jednotný registrační formulář je možné buď vyplnit na živnostenském úřadě, nebo svépomocí a následně jej poslat na elektronickou podatelnu živnostenského úřadu (s uznávaným elektronickým podpisem), do datové schránky úřadu nebo poštou.

Existují 2 typy JRF:

OSVČ se od roku 2024 nebudou muset registrovat na berňáku k dani z příjmů Přečtěte si také:

OSVČ se od roku 2024 nebudou muset registrovat na berňáku k dani z příjmů

Podat žádost lze i přes Portál občana

Registraci jde vyřešit online prostřednictvím Portálu občana. Ten je součástí Portálu veřejné správy a je určen ke komunikaci se státní správou. Přihlásit se do Portálu občana je možné buď jako do datové schránky, nebo přes Identitu občana, tedy takzvanou eIdentitu. Jak jsme psali, k tzv. Jednotnému registračnímu formuláři se v Portálu občana dostanete přes horní menu Podání. V levém menu pak stačí najít Odkazy na formuláře a v nich kliknout na položku Státní správa. Ze seznamu poskytovatelů následně vyberete Registr živnostenského podnikání. Formuláře jsou zde dva, pouze pro fyzické osoby, a to buď pro novou živnost, nebo pro změny (změnový list). Odkaz vede buď na formulář umožňující okamžité vyplňování, nebo na web Ministerstva průmyslu a obchodu ČR fungující jako rozcestník. Ve druhém případě je možné si vybrat z formuláře pro novou živnost fyzické i právnické osoby a stejně tak změnový list fyzické a právnické osoby.

Samotný formulář je zde možné načíst, uložit, zkontrolovat, vytisknout a odeslat buď podepsaný elektronicky, nebo do datové schránky. Součástí samotného formuláře jsou pak i přílohy v podobě finančního úřadu (registrace, změna registrace) a také příloha správy sociálního zabezpečení. Na webu nechybí ani nápověda nebo pokyny pro vyplňování.

Co je potřeba za dokumenty při zakládání živnosti

Spolu s vyplněným formulářem musíte předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Jestliže to pak daná živnost vyžaduje, musíte rovněž doložit svoji odbornou způsobilost. Pokud jde o vzdělání, jedná se o předložení originálu vysvědčení či jeho ověřené kopie. Praxi byste pak měli doložit originálem nebo ověřenou kopií potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem. Pro prokázání způsobilosti můžete také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti).

Kdy lze začít podnikat a kolik to stojí

U ohlašovacích živností (volná, řemeslné, vázané) může živnostník začít podnikat už dnem ohlášení živnosti, tj. dnem, kdy na úřadu podal ohlášení živnosti. U živností koncesovaných může dotyčný začít podnikat, když nabude právní moci udělení koncese.

Založení živnosti ovšem není zadarmo. Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se vybírá správní poplatek 1000 korun. Za ohlášení další živnosti nebo podání další žádosti o koncesi se vybírá 500 Kč. Pokud si pak podnikatel v rámci volné živnosti přibírá další obor, nevybírá se za to žádný správní poplatek. Pokud je ohlášeno více živností současně a podáno více žádostí o koncesi současně, poplatek se vybírá jen jednou.

Přehled změn v sociálním pojištění OSVČ v roce 2024 Přečtěte si také:

Přehled změn v sociálním pojištění OSVČ v roce 2024

Povinnosti živnostníka

Každý živnostník, který chce provozovat podnikatelskou činnost, musí dodržovat určité povinnosti, které jsou stanoveny zákony a jinými právními předpisy. Mezi povinnosti vyplývající z živnostenského zákona z §31 patří:

 • pokud podnikatel provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu
 • objekt, kde má podnikatel místo podnikání, je povinen viditelně označit obchodní firmou, popř. názvem, nebo jménem a příjmením a IČ (liší-li se od bydliště)
 • na žádost živnostenského úřadu je povinen prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo k prostorám, v nichž má na území ČR místo podnikání, liší-li se od bydliště
 • zajistit, aby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (na provozovně, kde je prodáváno zboží nebo poskytována služba, popř. nemá-li provozovnu, v místě podnikání nebo sídle)
 • pokud podnikatel nakupuje použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímá toto zboží do zástavy nebo zprostředkovává jeho nákup či přijetí do zástavy – je povinen před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu a vést evidenci o těchto skutečnostech (tato evidence musí být přístupná v dané provozovně)
 • zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v provozní době určené pro styk se spotřebiteli osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Identifikací se rozumí:
 • fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, data narození, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti,
 • právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu, jejího sídla, IČ a identifikace fyzické osoby, která jedná jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
 • podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje podmínku bezúhonnosti zaměstnanců
 • prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu (týká se podnikatele, fyzické osoby provozující živnost, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce)
 • v případě, že podnikatel přeruší živnost na dobu delší než 6 měsíců, je povinen o tom předem písemně informovat živnostenský úřad. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let a provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem, který je v oznámení uveden. Pokud podnikatel chce pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen to předem oznámit živnostenskému úřadu a v provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování.
 • pro kontrolní účely je podnikatel povinen mít v provozovně průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení
 • zajistit v místě podnikání, sídle a organizační složce podniku (zapsané do obchodního rejstříku) přijímání písemností
 • vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby (na dokladu musí být označení podnikatele, IČ, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, není-li stanoveno jinak)
 • na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen sdělit, zda provozuje živnost, a doložit doklady, které prokazují provozování živnosti
 • odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek (podle zvláštních právních předpisů)
 • připravuje-li mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy (zákon č. 564/1990, zákon č. 76/1978, §45–47 a §60 zákona č. 111/1998)
 • dodržovat povinnosti vyplývající z živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů

POZOR: Na podnikatele se nevztahují pouze povinnosti vyplývající z živnostenského zákona, ale musí se řídit i ostatními právními předpisy, které se vztahují k jeho konkrétní podnikatelské činnosti. Musí se řídit také např. obchodním a občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele, různými hygienickými a požárními předpisy atd., vyžaduje-li to povaha jeho živnosti.

Druhy živností

Ohlašovací

Většinu živností, při splnění stanovených podmínek, lze provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Živnost pak vzniká dnem ohlášení (tzn., že živnost se může provozovat ihned po ohlášení, i když podnikatel nemá ještě „v ruce“ živnostenské oprávnění). Dále se dělí na:

 • řemeslné – uvedené v příloze 1 živnostenského zákona (od 1.7.2008 dochází ke snížení počtu, některé obory jsou přesunuty do živnosti volné)
 • vázané – nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze 2 živnostenského zákona (od 1. 7. 2008 dochází ke snížení počtu, některé obory jsou přesunuty do živnosti volné)
 • volná živnost – nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (musí být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti)

Koncesované

U nich musíte prokázat odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy v příloze 3 živnostenského zákona a živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese.

Řemeslné živnosti

Přehled těchto živností je uveden v příloze 1 živnostenského zákona.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o: 

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o: 

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Odborná způsobilost u řemeslných živností se zkracuje: 

 • Má-li živnostník vzdělání v oboru, ve kterém chce podnikat, může začít podnikat okamžitě, nepotřebuje praxi,
 • začínajícímu podnikateli, který vystudoval příbuzný obor nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude stačit roční praxe,
 • ti začínající podnikatelé, kteří nemají potřebné vzdělání v oboru, ale doloží šestiletou praxi v oboru, ve kterém chtějí podnikat, mohou začít.

Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť.

Živnosti vázané

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2.

Odborná způsobilost: 

 • Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze,
 • Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Živnost volná

Od 1. července 2008 je platná pouze jediná živnost volná. Ta zároveň obsahuje jednotlivé obory, jejichž počet se zvýšil. Přibyly ty obory, které dříve byly součástí těch živností, u kterých byla dříve vyžadována odborná způsobilost.

Živnostník tak má papír sice na jedinou volnou živnost, ale zároveň může vykonávat několik oborů najednou. I když pro výkon živnosti volné není zapotřebí odborná či jiná způsobilost, přesto podnikatel musí úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti volné bude vykonávat. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý provozovaný obor nemusel platit zvláštní poplatek. Pokud již živnostenský list vlastní, v koši neskončí. Zůstává v platnosti do doby, než bude v rámci své živnosti cokoli měnit. Až poté automaticky podnikatel přistoupí k výpisu, který dosavadní živnostenský list nahradí.

Živnost volná (obory)
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostu, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnárského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostřeků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovu
27. Povrchové úpravy a svařování kovu a dalších materiálů
28. Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motoru letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíku pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobku z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodu a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich príslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvu, bytového textilu a osobního
zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětu kulturní povahy, výrobku jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Živnosti koncesované

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti: 

 • Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze,
 • Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 • Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

Živnostenské oprávnění je oprávnění provozovat živnost na celém území ČR dle živnostenského zákona. Nemůže být přeneseno na jinou osobu.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).