Hlavní navigace

Milostivého léta u daní zatím využil jen zlomek dlužníků

13. 9. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od července je možné využít odpuštění penále a úroků u daní a také prominutí dluhů u sociálního pojištění. Velký zájem mezi dlužníky ale není.

U daní zatím odpustek využil jen zlomek dlužníků. U sociálního pojištění se sice prominutí dotklo desítek procent dlužníků, u drtivé většiny z nich však došlo k odpuštění automaticky ze zákona. 

Milostivé léto pro OSVČ nabylo účinnosti

Od července mohou OSVČ i další osoby využít Milostivého léta u daní a sociálního pojištění. Jak ale ukazují statistiky, které serveru Podnikatel.cz uvedlo Generální finanční ředitelství (GFŘ), zájem o akci je mezi dlužníky zatím minimální. Do 25. srpna obdržela finanční správa zhruba 1200 žádostí o prominutí příslušenství daně v souhrnné výši 25 mil. Kč, a to od 750 občanů, což odpovídá zhruba 0,2 % evidovaných dlužníků. Spolu s těmito žádostmi podali občané také přes 200 žádostí o rozložení úhrady na splátky. Automaticky ze zákona dále dlužníkům zanikly drobné nedoplatky v celkové hodnotě 3,4 mil. Kč, doplnila serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení GFŘ.

Co všechno se u daní odpouští

Mimořádné odpuštění příslušenství daně mohou využít pouze fyzické osoby. Nezáleží tak na tom, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základní podmínku mimořádného odpuštění tvoří uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Toto příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne, pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vrácení již uhrazeného příslušenství).

Odpuštění se týká velké části příslušenství daně, a sice

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokut za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Dlužníci musí doplatit jistinu a podat žádost

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, stanovilo se pevné datum pro vznik jistiny – 30. září 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak musí dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Kdo chce využít prominutí dluhu, musí kromě doplacení jistiny též podat žádost.

Až do konce srpna mohli žádat jen ti, kteří znali výši svých nedoplatků. Už dva týdny ale mohou žádost vyplnit i ti, kteří výši svých nedoplatků nevědí. Finanční správa spustila na konci srpna novou funkcionalitu v portálu MOJE daně, díky níž mohou dlužníci ve své daňové informační schránce DIS+ nalézt seznam svých případných daňových nedoplatků, upřesnila Klára Křehlová z GFŘ.

Co se týče časového souladu mezi úhradou jistiny a podáním žádosti, je nutné poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci Milostivého léta. V rámci úhrady nedoplatku finanční správa radí do zprávy pro příjemce uvést „Daňové milostivé léto“.

Jak lze žádost podat

Po vyplnění žádosti ve webové aplikaci ji lze podat na finanční úřad. Doručit žádost je možné následujícími způsoby:

  • V portálu MOJE daně
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Poštou
  • Osobně na podatelně

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Kromě odpuštění příslušenství došlo i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týká se jak fyzických, tak právnických osob. Jde o zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh (opět s výše uvedenou výjimkou cla a jeho příslušenství). Bagatelním nedoplatkem je jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč.

Jestliže má dlužník více bagatelních nedoplatků, podmínku jejich zániku tvoří to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 Kč. Klíčovým časovým limitem je opět rozhodný den 30. září 2022, kdy předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do tohoto data. K zániku nedoplatků v tomto případě došlo automaticky dnem nabytí účinnosti zákona a poplatníci tak nebudou muset podávat žádnou žádost.

Některé žádosti je nutné podat celníkům

Pozor rovněž na to, že některé daně spravuje celní správa. Jedná se například o nedoplatky na spotřební dani. I u nich lze Milostivé léto využít, žádost je ovšem nutné podat celním úřadům. I celníci připravili webovou aplikaci, ve které lze žádost podat

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura Přečtěte si také:

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura

Platí také amnestie u sociálního zabezpečení

Kromě daňové amnestie nabyl účinnosti i obdobný návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká sociálního pojištění. Principy mimořádného odpuštění a zániku některých dluhů v případě sociálního zabezpečení jsou podobné jako u daňové amnestie. Odpuštění se týká neuhrazeného příslušenství (penále a exekučních nákladů), přičemž rozhodným dnem je rovněž 30. září 2022. Prominutí se týká plátců pojistného na sociální zabezpečení (fyzické i právnické osoby, přičemž fyzickou osobou se rozumí OSVČ a zaměstnavatel a za plátce pojistného se považuje i bývalý plátce pojistného).

Do konce srpna podalo podle dat České správy sociálního zabezpečení oznámení 5406 plátců pojistného, z toho 4318 OSVČ a 1088 zaměstnavatelů. Z OSVČ, kterých se akce týká, jde 0,14 %, u zaměstnavatelů pak o 0,11 %. U sociálního pojištění však zároveň platilo, že ti, kteří dlužné pojistné ve smyslu zákona uhradili před 1. červencem 2023, nemuseli podávat žádné oznámení a k odpuštění neuhrazeného příslušenství došlo automaticky ze zákona. Takových OSVČ bylo 148 tisíc z celkového počtu 302 tisíc dlužících OSVČ a 34 tisíc ze 102 tisíc zaměstnavatelů.

ČSSZ musíte dát vědět elektronicky

Kdo chce odpuštění penále využít, musí tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě. Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je možné zjistit i výši dluhu. 

Také u sociálního pojištění půjdou splátky

I u sociálního pojištění platí, že může být dlužné pojistné na sociální zabezpečení uhrazeno ve splátkách. Úhrada dlužného pojistného na sociální zabezpečení evidovaného ke dni 30. 9. 2022 bude při dluhu na pojistném do výše 50 000 Kč rozložena do dvanácti měsíčních splátek, pokud je dluh na pojistném vyšší než 50 000 Kč, je rozložena do šedesáti měsíčních splátek, které jsou splatné od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že minimální dlužné pojistné musí činit 5000 Kč.

Jakmile však dlužník některou ze splátek ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě nezaplatí, možnost uhradit dluh ve splátkách zaniká a s tím zaniká i nárok na odpuštění dlužného příslušenství.

Za dluh na pojistném na sociální zabezpečení se u OSVČ ovšem nepovažují neuhrazené zálohy za kalendářní měsíce roku 2022 a penále z těchto záloh se tak nebude odpouštět.

Čtěte více na Měšec.cz: Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

Ti, kteří dlužné pojistné ve smyslu zákona uhradili před 1. červencem 2023, nemusí podávat žádné oznámení, k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky ze zákona. 

NL Podnikatel do mailu

Nad zdravotním pojištěním visí otazník

Během projednávání ve Sněmovně navrhl opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO), aby se odpuštění penále u sociálního pojištění vztahovalo i na zdravotní pojištění. Ačkoli tento návrh nebyl schválen, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ujistil, že podobnou úpravu má již nachystanou a že by mohla začít platit 1. ledna 2024. 

Jak ale nyní serveru Podnikatel.cz uvedlo ministerstvo zdravotnictví, samotné ministerstvo návrh nepředloží a příslušnou problematiku má nakonec řešit poslanecký návrh, u kterého není zřejmé, zda vůbec bude schválen. Vzhledem k tomu, že nám není známo, kdy a zda vůbec bude návrh zákona Sněmovnou projednán, nelze ani předjímat jeho platnost a účinnost, řekl serveru Podnikatel.cz Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Na opakovanou otázku, zda ministr a vláda poslanecký návrh podpoří, mluvčí ministerstva neodpověděl.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).