Hlavní navigace

Minimální a zaručená mzda v roce 2022: Co vše se do ní počítá?

18. 11. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
O výši minimální a nejnižších úrovních zaručené mzdy je rozhodnuto. Co tato veličina ovlivní a které složky mzdy se do ní počítají, nebo naopak nepočítají?

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Je tedy jasné, že se nezvyšuje jen minimální, ale také tzv. zaručená mzda. Ale ne všem zaměstnancům, některých se změna netýká.

Minimální mzda pro rok 2022

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se však použije pouze minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2022 nejméně 16 200 Kč za měsíc nebo 96,40 Kč za hodinu.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2021 Hodinová zaručená mzda 2022 Měsíční zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2022 Odpovídá platové třídě ve státní sféře
1 90,50 Kč 96,40 Kč 15 200 Kč 16 200 Kč  1 + 2
2 99,90 Kč 106,50 Kč 16 800 Kč 17 900 Kč 3 + 4
3 110,30 Kč 117,50 Kč 18 500 Kč 19 700 Kč  5 + 6
4 121,80 Kč 129,80 Kč 20 500 Kč 21 800 Kč 7 + 8
5 134,40 Kč 143,30 Kč 22 600 Kč 24 100 Kč 9 + 10
6 148,40 Kč 158,20 Kč 24 900 Kč 26 600 Kč 11 + 12
7 163,90 Kč 174,70 Kč 27 500 Kč 29 400 Kč 13 + 14
8 181,00 Kč 192,80 Kč 30 400 Kč 32 400 Kč 15 + 16

Nejnižší úrovně mzdy zaručené

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin nejnižší úrovně mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Obdobně jako u minimální mzdy jsou i nejnižší úrovně zaručené mzdy stanoveny jak hodinově, tak měsíčně a obdobně jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se nevztahují na dohody konané mimo pracovní poměr.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2022 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 16 200 Kč, tj. alespoň 1 620 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 9,64 Kč.

Žádným právním předpisem není určen způsob zaokrouhlování tohoto příplatku.  Pokud se zaměstnavatel rozhodne poskytovat příplatek zaokrouhlený na desetihaléře či na celé koruny, musí zaokrouhlit vždy nahoru, neboť podkročení příslušných sazeb není dovoleno.

Dopady do dalších zákonů

Zvýšení minimální mzdy bude mít dopad i do dalších zákonů.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
  • Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců (částka 16 200 Kč). Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů (OBZP).
  • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné, za rok 2022 na 16 200 Kč.
  • Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 97 200 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 8 100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 583 200 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 48 600 Kč).
  • Zvyšuje se limit pro evidenci u úřadu práce při výkonu nekolidujícího zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se považuje činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo činnost na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výdělek tedy nesmí přesáhnout částku 8 100 Kč (jedná se o hrubý příjem).

Průměrný výdělek a doplatek tzv. do minima

Zaměstnavatelé vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek, který vychází z příjmů z rozhodného období, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v jeho průběhu je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí. Ve čtvrtletí, kdy pracovní poměr vznikl, se vychází z údajů za období od vzniku pracovního poměru, případně se použije výdělek pravděpodobný. Jestliže je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda a také příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Což se právě projeví nyní při zvýšení minimální a zaručené mzdy, kdy k 1. lednu 2022 budou zaměstnavatelé vypočtený průměrný výdělek používaný v prvním čtvrtletí tohoto roku u řady zaměstnanců dorovnávat na aktuální zaručenou mzdu. Zvýšení průměrného výdělku dle § 357 odst. 1 zákoníku práce na úroveň „příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy“ se netýká zaměstnanců, jejichž mzda je sjednána v kolektivní smlouvě.

Doplatek do minimální a zaručené mzdy

školení účto leden 23 Kučerová

Zákoník práce popisuje v § 111 a 112 doplatek do minimální a příslušné úrovně zaručené mzdy. Nedosáhne-li mzda příslušné sazby, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Které složky mzdy se pro tento účel posuzují a naopak neposuzují, zobrazuje následující tabulka.

Složka mzdy Počítá se do nejnižší úrovně mzdy?
Základní mzda (platový tarif) ANO
Osobní ohodnocení (osobní příplatek) ANO
Roční bonus ANO
Provize ANO
Odměna, cílová odměna ANO
Jiné variabilní složky mzdy ANO
Mzda a příplatek za práci přesčas NE
Příplatek za práci o víkendu NE
Příplatek za práci ve svátek NE
Příplatek za práci v noci NE
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí NE
Příplatek za vedení, příplatek za rozdělenou směnu, příplatky pedagogických pracovníků  ANO

Do mzdy se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost. Nezahrnuje se ani náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, náhrada mzdy v době čerpání dovolené, náhrada mzdy při dalších překážkách na straně zaměstnance a náhrada mzdy poskytovaná z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele.

O překážkách v práci aktuálně v článku: Překážky v práci na straně zaměstnavatele v otázkách a odpovědích

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).