Hlavní navigace

Mizí další překážka na trhu práce. Sporné ustanovení o brigádnících

1. 2. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Ze zákona od dubna zmizí ustanovení o povinných zdravotních prohlídkách brigádníků. Konec další velké překážky na trhu práce posvětili senátoři.

Zdravotní prohlídky brigádníků pracujících na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti zavedlo loni na jaře přijetí zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Záhy se ale ukázalo, o jak velkou překážku v najímání si brigádníků se z hlediska časového i finančního jedná. Zákon proto nebyl dodržován. Zaměstnavatelé začali využívat přechodného ustanovení § 98 zákona o specifických zdravotních službách, na základě kterého je možné postupovat podle původní právní úpravy. A ta prohlídky u výše zmíněných dohod nevyžaduje. Tento postup je možné používat dosud.

Od 1. dubna 2013 budou muset brigádníci zdravotní prohlídku podstupovat jen v případech, kdy budou vykonávat rizikovou práci. Po Poslanecné sněmovně prošla posledního ledna úprava zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. také Senátem.

V § 59 odst. 1 písmeno b stojí: Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením:

1. pracovního poměru,

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

Tato úprava nabude účinnosti dnem 1. dubna 2013.

 Co je riziková práce

Pojem riziková práce a hodnocení zdravotních rizik vymezuje vyhláška č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a další. Posuzuje výskyt a míru působení 13 faktorů pracovních podmínek:

 •  chemické látky 
 • hluk 
 • vibrace 
 • neionizující záření a elektromagnetické pole 
 • fyzická zátěž  
 • pracovní poloha  
 • zátěž teplem 
 • zátěž chladem  
 • psychická zátěž  
 • zraková zátěž  
 • biologické činitele  
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Při najímání brigádníků na specifické druhy práce je proto dobré držet se tří základních právních předpisů:

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MM_socky3

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).