Hlavní navigace

Musí zaměstnanec na vstupní prohlídku u krátkodobé dohody?

18. 8. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Letní prázdninové brigády jsou v plném proudu. Zaměstnavatelé by neměli zapomínat na vstupní lékařské prohlídky. V řadě případů se jim nevyhnou ani u dohod.

Zákon o specifických zdravotních službách popisuje problematiku vstupních prohlídek zcela jasně. Ne však shodně se zákoníkem práce. A jednotná v názoru na povinnou prohlídku u takzvaných dohodářů nejsou ani ministerstva.

Prohlídka před vznikem pracovněprávního vztahu

V souladu s aktuální právní úpravou se prohlídky realizují před vznikem pracovněprávního vztahu (tj. před sjednaným nástupem do práce). U dohod konaných mimo pracovní poměr se bude rovněž jednat o den, kdy započne výkon práce (nemusí se nutně jednat o den sjednání dohody). Což je důležité například u dohod sjednaných na nepravidelnou výpomoc dle potřeb zaměstnavatele. Dříve byla právní úprava jiná, vstupní prohlídky vyžadovaly před uzavřením pracovněprávního vztahu. To bylo v řadě případů komplikované, jelikož den nástupu do zaměstnání může být sjednán s určitým časovým odstupem od podpisu pracovní smlouvy. Například u cizinců při vyřizování pracovního oprávnění.

Jestliže zákon prohlídku před vznikem pracovněprávního vztahu vyžaduje a zaměstnavatel ji nezajistí, považuje se osoba ucházející se o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena. Takové osobě nesmí být práce vůbec přidělena. Podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Kdy je prohlídka povinná?

Povinné vstupní prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Uskutečňují se u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (platí pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce v kategorii první, avšak s určitými výjimkami).

Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku před vznikem:

  1. pracovního poměru (zde je prohlídka povinná vždy),
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
  3. vztahu obdobném vztahu pracovněprávnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.).

Prohlídka a dohody konané mimo pracovní poměr

Jak plyne z výše uvedeného ustanovení, u dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti jsou prohlídky povinné u výkonu rizikové práce, dále pokud to vyžaduje jiný právní předpis nebo prováděcí předpis (vyhláška o pracovnělékařských službách v části II. přílohy č. 2 – rizika ohrožení zdraví). Na pracovnělékařskou prohlídku může vyzvat i sám zaměstnavatel, jestliže má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Zákon zmiňuje prováděcí právní předpis (vyhlášku o pracovnělékařských službách) či jiný právní předpis. Prohlídka vyžadována například u řidičů z povolání (zákon o provozu na pozemních komunikacích), dále u obsluhy jeřábů, opravářů jeřábů, zaměstnanců konajících noční práce, takzvaní řidiči referenti (pokud je řízení vozidla obvyklou součástí jejich výkonu práce nebo do místa výkonu práce přepravují další osoby), zaměstnanci škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení a sociálních služeb (s výjimkou těch, kteří nejsou v přímém kontaktu se žáky, klienty nebo pacienty) a další. 

Životu „od výplaty k výplatě“ může zabránit nový zaměstnanecký benefit Přečtěte si také:

Životu „od výplaty k výplatě“ může zabránit nový zaměstnanecký benefit

Komplikace u prohlídek mladistvých zaměstnanců

Stále však není jasno u prohlídek mladistvých zaměstnanců. V případě sjednaných pracovních poměrů je situace jednoznačná. Prohlídka je povinná v souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách i § 247 zákoníku práce. Potíž je ale v případě dohod konaných mimo pracovní poměr.
V ustanovení § 247 zákoníku práce se píše, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb

  • a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Podle názoru ministerstva zdravotnictví pracovnělékařské prohlídky mladistvých, pokud vykonávají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákoník práce nevyžaduje. Pouze pokud jde o práce rizikové nebo práce, pro které jiný právní nebo prováděcí předpis stanoví podmínky způsobilosti. Nejde-li však o tyto činnosti, vstupní prohlídka u dohod povinná není, ale zaměstnavatel k ní může uchazeče o práci vyslat, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci.

Naopak ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že zákoník práce upravuje zvláštní podmínky některých zaměstnanců, kterým je poskytována zvýšená ochrana. Z § 77 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na práci na základě DPP a DPČ úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Protože v zákoníku není uvedeno, že se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahují ustanovení o zvláštních podmínkách mladistvých zaměstnanců, musí zaměstnavatel i mladistvým zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod, zabezpečit, aby byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb (v souladu s § 247 zákoníku práce).

tip - školení pro účetní DPH - listopad

Úhrada vstupní prohlídky

Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pokud zaměstnavatel uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní vztah, uhradí této osobě, tedy v tuto chvíli již zaměstnanci, náklady spojené se vstupní prohlídkou. Existuje i možnost zaměstnavatele uhradit po dohodě s uchazečem vstupní prohlídku v případě, kdy k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu z nějakého důvodu nedojde. Ovšem vstupní prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci a vstupní prohlídku mladistvých zaměstnanců hradí zaměstnavatel vždy (i kdyby nakonec pracovněprávní vztah uzavřen nebyl).

Mezi náklady spojené s prohlídkou patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance vydaný na jeho žádost registrujícím lékařem a případné další speciální vyšetření vyžadované jako součást vstupní prohlídky smluvním lékařem.

Co si myslíte o vstupních lékařských prohlídkách mladistvých brigádníků?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).