Hlavní navigace

Na co nezapomenout při ročním zúčtování za rok 2022?

14. 2. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejzazší termín k žádosti o roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění je tu. Spolu s ním i čas na připomenutí pravidel a termínů pro zaměstnavatele.

Pro zaměstnance (kteří nemají povinnost podat daňové přiznání) je velmi výhodné včas požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zaměstnanec sám nemusí nic zpracovávat a za správný výpočet nese zodpovědnost zaměstnavatel.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Zaměstnanec je zodpovědný pouze za dluhy, které sám zavinil, např. včasným neoznámením změn, jež mají vliv na uplatnění slevy či daňového zvýhodnění, eventuálně nepravdivým čestným prohlášením (kupříkladu společně hospodařící domácnost nebo příjmy manželky/manžela do limitu 68 000 Kč).

Nespornou výhodou ročního zúčtování je, že je vždy ve prospěch zaměstnance, nedoplatek zde v podstatě (oproti daňovému přiznání) nemůže vyjít. Například u daňového bonusu, pokud poplatník (zaměstnanec) v příslušném zdaňovacím období nedosáhl zdanitelných příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, nárok na vyplacené měsíční bonusy neztrácí (v podaném daňovém přiznání by je musel vrátit).

Velmi výhodné je roční zúčtování v situacích, kdy zaměstnanec neměl zdanitelné příjmy po celé zdaňovací období (např. rodičovská dovolená, evidence u úřadu práce, dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost atd.). Zde se díky nevyužití slev v těchto měsících může těšit na příjemný přeplatek daňové zálohy, eventuálně doplatek daňového bonusu.

Formulář žádosti o roční zúčtování

Pro žádost o roční zúčtování byl vydán nový tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3) rozšířený o novou slevu na dani podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „sleva za zastavenou exekuci“. Současně bylo provedeno nové členění tiskopisu (nejprve nezdanitelné části a pak slevy), které je v souladu s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 je určena pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 a nárokují si slevu za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci a v případě použití vzoru č. 1 nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na financování bytových potřeb.

Důležité termíny pro zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanec by měl nejpozději do 15. 2. 2023 požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022. Ve stejné lhůtě předložit předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, dále potvrzení od předchozích zaměstnavatelů, eventuálně dodatečně učinit prohlášení k dani.
Zaměstnavatel má v souvislosti se zúčtováním příjmů povinností více.

Především:

  • Na žádost zaměstnance vydá do 10 dnů od podání žádosti potvrzení o zdanitelných příjmech (kopii si uschová).
  • Provede nejpozději do 31. 3. 2023 výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2022 a případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu zúčtuje nejpozději v březnové výplatě (fyzicky vyplaceno v měsíci dubnu).
  • Podá z titulu plátce daně daňová tvrzení, a to do 1. 3. 2023 – vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžové) v papírové podobě (jen plátci daně fyzických osob s méně než 10 zaměstnanci nerezidenty), do 21. 3. 2023 – vyúčtování v elektronické formě, dále do 1. 4. 2023 – vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (žluté).

Aktuální výše slev na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částí základu daně:

Výpočet daně za rok 2022

Zaměstnavatel od základu daně (hrubá mzda) odečte nezdanitelné části (bezúplatná plnění, úroky, penzijní připojištění a penzijní spoření, životní pojištění, příspěvky na odbory, úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání).

Pro zúčtování příjmů se využije klouzavá progresivní sazba daně. Ta u příjmů za rok 2022 činí do částky 1 867 728 Kč 15 % a nad tuto částku 23 %. Roční základ (po zohlednění nezdanitelných částí) se zaokrouhlí na 100 Kč dolů. Pokud bude po zaokrouhlení příjem do 1 867 700 Kč, uplatní se 15% zálohová daň. Při základu daně vyšším, např. po zaokrouhlení 1 867 800 Kč, se daň vypočítá:
(1 867 728 × 15 %) + ((1 867 800 – 1867 728) x 23 %) = 280 159,20 + 16,56 = 280 175,76 Kč a až nyní se součet zaokrouhlí na celé koruny nahoru na 280 176 Kč.

Vypočtená daň se sníží o slevy na dani a tím se získá daň po slevě. Od této daně odečte případné daňové zvýhodnění (formou slevy na dani až do výše daňové povinnosti nebo daňového bonusu). Roční bonus lze uplatnit, jestliže příjmy poplatníka dosáhnou alespoň částky šestinásobku aktuální minimální mzdy.

Vyčíslená daň se porovná s úhrnem sražených záloh na daň po slevě, daňový bonus se porovná s již vyplacenými měsíčními daňovými bonusy. Přeplatek se vyplatí, pokud je vyšší než 50 Kč, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen (tj. mzdy vyplacené zaměstnanci v měsíci dubnu). Případný nedoplatek na dani se zaměstnanci nesráží. O přeplatek si zaměstnavatel sníží nejbližší odvod daně finančnímu úřadu, případně požádá o jeho vyplacení, jestliže dále neodvádí zálohy na daň (kupříkladu propustí posledního zaměstnance).

Content 23 EARLY

Nízkoemisní vozidla a přeplatek na dani za rok 2022

V průběhu roku 2022 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů s číslem 142/2022 Sb. Ta snížila procento dodanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla při jeho využití nejen ke služebním, ale také k soukromým účelům z 1 % na 0,5 %. Změna se poprvé uplatnila při zúčtování mzdy za měsíc červenec 2022. V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění se zohlední nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy. Zaměstnanci tím může vzniknout (často výrazný) přeplatek na dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zohledňovány dosavadní vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům zaměstnance.

Zaměstnancům, kteří nevyužijí ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).