Hlavní navigace

Na co pamatovat při uplatnění školkovného? Často se doměřuje

14. 3. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Uplatnění slevy za umístění dítěte má jasná pravidla. Je vhodné se vyvarovat zbytečných chyb. Vracení neoprávněně uplatněné slevy by nebylo příjemné.

Sleva byla zavedena poprvé pro rok 2014. Od té doby však došlo k několika legislativním úpravám. Naposled daňovým balíčkem pro rok 2018.

Sleva za umístění dítěte a pojem předškolní zařízení

Slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2017 až do výše 11 000 Kč). 

Čtěte také: Přeplatek z ročního zúčtování a daňový bonus v exekucích

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá v souladu s ustanovením § 35bb zákona o daních z příjmů výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. V odstavci 6 tohoto ustanovení je definováno, co se rozumí předškolním zařízením.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, 
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

K bodu a): Mateřskou školou je myšlena škola státní, ale i soukromá podle školského zákona. Za mateřskou školou může být i lesní školka. Ovšem od okamžiku, kdy se stala mateřskou školou. Což umožnila novela školského zákona a její ustanovení § 34 a současně vyhláška č. 465/2016 Sb. Musí se jednat o zařízení registrované v rejstříku škol a školských zařízení u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K bodu b): Pro uznatelnost slevy v zařízení péče o dítě v dětské skupině je nutná registrace této skupiny u ministerstva práce a sociálních věcí. Registrace dětských skupin je i nadále dobrovolná, ale pouze registrované dětské skupiny splní podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte.

K bodu c): Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, ovšem  „srovnatelného charakteru“ s péčí poskytovanou v zařízení péče o dítě v dětské skupině nebo mateřské školy podle školského zákona. Pro správnou aplikaci tohoto ustanovení je nutné vyjít z důvodové zprávy zákona o dětských skupinách. Aby péče poskytovaná v rámci živnosti mohla být posouzena jako péče poskytovaná předškolním zařízením, není rozhodující, zda je péče poskytována v domácnosti dítěte nebo ve zvláštních prostorách živnostníka. Rozhodující je charakter poskytované péče, tj. péče musí být z hlediska obsahu a intenzity alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám. Klíčovým zkoumaným hlediskem bude právě trvalost, soustavnost a pravidelnost této péče, a to vždy o dítě předškolního věku.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí umožnit docházku alespoň v rozsahu 6 hodin denně. Toto kritérium je jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti a vyloučí možnost uplatnit si slevu za nahodilé hlídání jako např. koutky v obchodních domech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah docházky nebo poskytovatele volnočasových aktivit pro děti.

Je vhodné prověřit v příslušném rejstříku i živnostenské oprávnění. V rámci živnostenského zákona je totiž možné provozovat péči o děti předškolního věku:

  • jako živnost vázanou – „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ – zde se může jednat o péči o dítě do 1, resp. do 2 let věku (kupříkladu chůva, jesle atd.),
  • jako živnost volnou – obor č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ – jedná se o výchovu dětí výhradně nad 3 roky věku. Nedoporučuje se obor č. 79 „ Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – jedná se o poskytování příležitostného krátkodobého hlídání dětí (i do tří let věku). Sleva by nemusela být finančním úřadem akceptována.

Účetní při zpracování ročního zúčtování nebo daňového přiznání (případně sám daňový poplatník) by měli naposled za rok 2017 prověřit splnění všech podmínek, tj. zda se skutečně jedná o předškolní zařízení v souladu se zákonem a zda bylo v příslušných rejstřících po celé zdaňovací období. Slevu lze vždy uplatnit až od data registrace, evidence, vzniku živnostenského oprávnění. Od roku 2018 bude tento údaj povinnou součástí potvrzení o vynaložených výdajích. 

Čtěte také: Jednoduchý návod na uplatnění úroků z hypoték v daňovém přiznání

Změna v období pro uplatnění výdajů

Za rok 2017 odpovídá výše slevy za umístění dítěte výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. Od roku 2018 se definice mění tak, že výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.

Za rok 2018 bude rozhodující výše vynaložených výdajů, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník bude moci uplatnit pouze výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy („spotřebovány“) za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Například platba za školkovné za měsíc prosinec 2017 zaplacená v měsíci lednu 2018 musí být součástí potvrzení pro uplatnění slevy za rok 2017. V roce 2018 již uplatněna být nemůže.

Uplatnění výdajů jedním, případně oběma rodiči

Výdaje za umístnění dítěte se dají přirovnat k pojmu „školkovné“. Nejedná se o výdaje na stravu, zájmové kroužky a jiné volnočasové aktivity (pomůcky apod.). Akceptovány nebudou ani výdaje na udržení místa pro dítě, které zatím do školky nebylo přijato. Naopak, pokud se jedná o dítě již přijaté do předškolního zařízení, které momentálně do zařízení nedochází, například z důvodu nemoci, zaplacené výdaje v rámci slevy za umístnění dítěte lze uplatnit. 

školení říjen - GDPR

Čtěte také: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

Vždy se však musí jednat o vyživované dítě a žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Na rozdíl od daňového zvýhodnění nelze slevu uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Pouze v případě svěření do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí soudu. Pokud je dítě v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno oběma rodiči, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Uplatnění slevy za umístnění dítěte nesouvisí s uplatněním daňového zvýhodnění (nemusí být uplatněno stejným rodičem).

I zde však existují určité výjimky. Zejména se jedná o střídavou péči, případně rozvod rodičů.

  • Střídavá péče – v případě svěření dítěte do střídavé péče se jedná o dvě společně hospodařící domácnosti, pokud dítě v daném zdaňovacím období v obou domácnostech pobývá (zde musí korespondovat s uplatněním daňového zvýhodnění, například společná domácnost polovinu roku u matky a druhou polovinu roku u otce). Je možné uplatnit slevu za umístění dítěte až do maximální možné výše, tj. za rok 2017 až 11 000 Kč oběma rodiči (placeno každým z rodičů pouze po část roku).
  • Rozvod rodičů – pokud dojde v průběhu zdaňovacího období k rozvodu rodičů a dítě bylo po druhou část roku po rozvodu svěřeno soudem do péče jen jednomu z nich, je možné uplatnit slevu za umístnění dítěte (opět až do maximální výše) oběma rodiči. Jestliže oba rodiče školkovné v průběhu roku platili. Opět jde o dvě společně hospodařící domácnosti.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).