Hlavní navigace

Na co si dát pozor při podpisu směnky jako prostředku zajištění podnikatelského úvěru

11. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Právní úprava směnky je již několik dekád obsažena v směnečném zákoně, přičemž směnka se velice často využívá jako prostředek zajištění.

Zajišťovací směnkou může být jak směnka úplná, tak i tzv. blankosměnka, bez ohledu na to, zda se jedná o směnku vlastní nebo směnku cizí. Klíčovým dokumentem pro uplatnění zajišťovací směnky ovšem bývá tzv. směnečná smlouva (popř. dohoda o vyplňovacím právu směnečném), která definuje podmínky uplatnění zajišťovací směnky a může být rozhodující i pro případnou obranu vůči neoprávněnému uplatnění zajišťovací směnky věřitelem.

Druhy směnek a jejich náležitosti 

Směnka je řazena mezi tzv. abstraktní cenné papíry, které ke své existenci nepotřebují žádný právní důvod a v případném soudním sporu zpravidla obstojí i samy o sobě bez toho, aby bylo potřeba prokazovat, z jakého důvodu došlo k vystavení směnky. Směnečný zákon rozlišuje dva druhy směnek, a to směnku vlastní a směnku cizí. U směnky vlastní se výstavce směnky (jakožto osoba povinná) bezpodmínečně zavazuje uhradit určitou částku remitentovi (jakožto osobě oprávněné), přičemž u směny cizí výstavce směnky naopak přikazuje tzv. směnečníkovi, jakožto třetí osobě, aby remitentovi uhradil určitou peněžní částku. Směnka vlastní je tedy tvořena celkem dvěma subjekty a směnka cizí je tvořena celkem třemi subjekty. U směnky cizí nicméně směnečný závazek směnečníkovi vzniká až po jeho přijetí směnky (učiněném zpravidla podpisem směnečníka na směnce), přičemž výstavce směnky se u směnky cizí nachází v pozici tzv. nepřímého dlužníka, který ručí za to, že směnka bude směnečníkem řádně přijata a zaplacena. 

Ať už jde o směnku vlastní nebo cizí, musí směnka jakožto cenný papír vždy splňovat přísné formální náležitosti stanovené směnečným zákonem. Mezi takovéto náležitosti patří následující údaje, které musí být (až na několik výjimek) na směnce vždy uvedeny, jinak se nebude jednat o platnou směnku, nýbrž o pouhý „kus papíru“, který před soudem půjde jen stěží obhájit. 

Co musí směnka ze zákona obsahovat? 

Směnka musí podle zákona obsahovat:

  1. výslovné označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je listina sepsána, 
  2. bezpodmínečný slib (u směnky vlastní) nebo příkaz (u směnky cizí) zaplatit určitou peněžitou sumu remitentovi, 
  3. datum splatnosti, 
  4. identifikaci místa, kde má být placeno, 
  5. jméno toho, komu má být směnka uhrazena (tj. identifikaci remitenta), 
  6. datum a místo vystavení směnky a 
  7. podpis výstavce. 

U směnky cizí musí být nadto rovněž uvedeno jméno směnečníka. Pokud některá ze shora uvedených náležitostí na směnce chybí (s výjimkou údaje o splatnosti, místa vystavení a platebního místa), nebude směnka platná a tím pádem ani uplatnitelná před soudem v případě, kdy by bylo nezbytné přistoupit k jejímu soudnímu vymáhání. 

Směnka jako prostředek zajištění 

Směnka bývá velmi často užívána bankovními či nebankovními institucemi jako zajišťovací prostředek, jelikož případné vymáhání u soudu bývá u směnek velice rychlé a efektivní. K těmto účelům poskytovatelé úvěrů využívají především tzv. blankosměnku, která představuje jen částečně vyplněnou směnku s tím, že chybějící údaje jsou do směnečné listiny doplněny později. Podmínky k vyplnění blankosměnky bývají ujednány v samostatné dohodě o vyplňovacím právu směnečném, která zakládá právo doplnit na listině chybějící údaje tak, aby se stala úplnou a platnou směnkou. Základní premisou opravňující k vyplnění blankosměnky v praxi samozřejmě bývá vznik či existence prodlení s úhradou závazku, který směnka zajišťuje. 

Zajišťovací směnkou však nemusí být pouze blankosměnka, nýbrž i směnka úplná, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené směnečným zákonem (vč. směnečné sumy a data splatnosti). V takovém případě je však třeba si dát pozor především na to, aby ve směnce nechyběla některá ze zákonných náležitostí, která by ji mohla učinit neplatnou, jakož i na to, aby nedošlo k promlčení směnky v obecné tříleté promlčecí lhůtě – v tom případě by totiž směnka jako prostředek zajištění přestala být funkční. Směnka může také zajišťovat nejen existující, ale i budoucí pohledávky, za předpokladu dostatečné identifikace zajišťovaných budoucích pohledávek ve směnečné smlouvě. 

Zvažujete provozní úvěr? Přinášíme vám přehled nabídky včetně poplatků Přečtěte si také:

Zvažujete provozní úvěr? Přinášíme vám přehled nabídky včetně poplatků

Jak uplatnit zajišťovací směnku?

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR jsou pro uplatnění zajišťovací směnky vždy určující ujednání obsažená ve směnečné smlouvě (popř. v dohodě o vyplňovacím právu směnečném) – samozřejmě za předpokladu, že směnka obsahuje veškeré zákonem stanovené formální náležitosti. Podle ustálené soudní judikatury totiž pro vymezení okruhu kauzálních námitek, jež eventuálně může dlužník použít na svou obranu proti povinnosti směnku zaplatit, totiž není určující, jakým způsobem byla stanovena například splatnost směnky, jejíhož zaplacení se žalobce domáhá, ale obsah tzv. směnečné smlouvy (dohody účastníků směnečného vztahu), jež byla bezprostředním důvodem vzniku směnky (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2105/2014). 

tip - školení pro účetní DPH - listopad

V neposlední řadě není ani rozhodné, zda zajišťovací směnka byla vystavena před vznikem zajišťovaného závazku, po jeho vzniku nebo společně s jeho vznikem, jelikož jak již bylo uvedeno, směnka může zajišťovat i závazky budoucí a vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící právní titul, není právní důvod vystavení směnky nezbytně nutný k jejímu uplatnění. Určitou výjimku z tohoto pravidla představuje právě směnka zajišťovací, pro jejíž uplatnění je existence kauzy, definována obsahem směnečné smlouvy, do jisté míry určující. Z toho důvodu je důležité si při vystavení zajišťovací směnky dát dobrý pozor na nastavení podmínek pro uplatnění směnky ve směnečné smlouvě, která bude při zneužití směnky věřitelem pro dlužníka představovat hlavní formu obrany.

Pozor na dochvilné splácení závazků

Nebývá výjimkou, že věřitelé v návaznosti na zajišťovací směnku s dlužníky podepisují i tzv. notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, na jehož základě je možné za podmínek směnečné smlouvy (tj. zejména při neplnění zajištěných závazků) rovnou přistoupit k zahájení exekučního řízení, což bývá ještě o poznání efektivnější nástroj případného vymáhání směnky. V tomto směru je třeba si dát pozor především na včasné a dochvilné splácení závazků, jelikož při jejich neplnění disponuje věřitel rychlým prostředkem k zahájení exekučního řízení vůči dlužníku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).