Hlavní navigace

Na co si dát v praxi pozor při obchodování s nespolehlivým plátcem DPH?

29. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Obchodník se musí mít vždy na pozoru. Heslo „důvěřuj, ale prověřuj“ platí i v byznysu. Co hrozí, pokud uzavřete obchod s nespolehlivým plátcem daně?

Označení nespolehlivý plátce může získat ten plátce DPH, který závažným způsobem porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně. Kritéria, která definují závažnost porušení povinností, jsou zveřejňována průběžně Generálním finančním ředitelstvím. V poslední době došlo k jejich výraznému zpřísnění, takže se dá očekávat výrazný nárůst tzv. nespolehlivých plátců. 

V případě, že jako příjemce plnění (plátce DPH) uzavřeme obchod s nespolehlivým plátcem, ručíme za DPH, kterou tento plátce neodvedl finančnímu úřadu. Titul ručení vzniká tedy u tuzemských zdanitelných plnění mezi plátci daně, kdy je aplikován standardní způsob zdanění (tj. není uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění). 

Čtěte také: Spadnout do institutu nespolehlivého plátce bude snazší. Pozor na to

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Na co si dát v praxi pozor při obchodování s nespolehlivým plátcem DPH?

Titul ručení vzniká příjemci plnění (odběrateli), pokud je dodavatel nespolehlivým plátcem k datu uskutečnění zdanitelného plnění a tato informace je správcem daně k tomuto datu řádně zveřejněna. S účinností od 1.1.2015 vzniká titul ručení také k okamžiku poskytnuté úplaty (uhrazené zálohy) před datem uskutečnění zdanitelného plnění. Protože rozhodným okamžikem je datum poskytnutí úplaty či datum uskutečnění zdanitelného plnění, není vhodné ověřovat tuto informaci až na základě přijatých daňových dokladů. 

Status plátců je možné ověřovat v Registru plátců DPH na internetových stránkách daňové správy nebo Daňovém portálu Finanční správy ČR. Seznam nespolehlivých plátců se může velmi často měnit a podnikatelé, kteří se budou chtít vyhnout riziku ručení, budou muset sledovat status dodavatele k datu poskytnutí zálohy a k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Odběratel může při ověřování statusu více dodavatelů použít možnost zobrazení seznamu všech nespolehlivých plátců k datu zadání dotazu. Společnost tak nemusí v registru plátců zadat konkrétní DIČ dodavatele, ale v kolonce „nespolehlivý plátce“ zadá ANO. 

Pozor na smluvní ujednání a riziko dvojí úhrady daně 

Aby se odběratel vyhnul dvojí úhradě daně tj. dodavateli a zároveň správci daně z titulu ručení, umožňuje mu zákon (zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.) uhradit daň přímo správci daně dodavatele (tzv. zvláštní způsob zajištění daně). Tuto možnost může využít odběratel i preventivně tj. i v případě, že o dodavateli není zveřejněno, že je nespolehlivý plátce. 

Čtěte také: Úřady přitvrzují, nespolehlivým plátcem DPH se stanete jednodušeji než nyní

Při placení DPH za dodavatele je však nutné platbu správně identifikovat. Dle informace Generálního finančního ředitelství je nutné použít předčíslí bankovního účtu 80039, jako variabilní symbol vyplnit DIČ dodavatele, jako specifický symbol vyplnit DIČ odběratele. Do zprávy se uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru dd/mm/rrrr-P. U poskytnuté úplaty před datem uskutečnění zdanitelného plnění se uvádí den přijetí úplaty dodavatelem (B) a to ve tvaru dd/mm/rrrr-U. Pokud odběratel (A) při úhradě neuvede výše uvedená data, správce daně použije za datum poskytnuté úplaty či datum uskutečnění zdanitelného plnění datum, kdy přijal úhradu na svůj účet. 

Využití úhrady daně odběratelem přímo správci daně dodavatele má však jistá úskalí. Jakmile odběratel uhradí daň správci daně dodavatele, nemá dále možnost ji požadovat od správce daně zpět. Např. v situaci, kdy by dodavatel odvedl daň svému místně příslušnému správci daně a požadoval tudíž úhradu daně po odběrateli, odběratel už nemůže požádat správce daně dodavatele o vrácení takto uhrazené daně. Daň je evidována na osobním daňovém účtu dodavatele a odběratel k ní již nemá žádné nároky. Vrácení daně může po správci daně požadovat pouze dodavatel. V této souvislosti zároveň upozorňujeme, že odběrateli nezaniká soukromoprávní závazek uhradit daň dodavateli, a proto doporučujeme smluvně ošetřit úhradu daně přímo správci daně tak, aby dodavatel nemohl po odběrateli požadovat její úhradu. 

V souvislosti s některými úpravami smluvních dokumentů jsme se setkali s případy, kdy si strany odsouhlasily právo firmy odběratele uhradit daň za dodavatele, nicméně pozapomněly, že zaplacením daně státu nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli cenu za službu (zboží) včetně daně. Při úpravě smluvního textu je proto důležité nezapomenout na právo uhradit za někoho daň, navázat na zánik povinnosti odběratele hradit daň dodavateli ve výši zaplacené správci daně. 

Existuje nějaký způsob ochrany proti umístění společnosti na seznam nespolehlivých plátců? 

Proti rozhodnutí správce daně se lze procesně bránit. Postižený plátce, nesouhlasí-li se svým umístněním v seznamu nespolehlivých plátců, se může do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odkladný účinek může správce daně vyloučit pouze ve výjimečném případě. V odvolání se lze odkázat na předchozí správné plnění daňových povinností či objektivní důvody, které vedly k závažnému porušení daňových povinností (v konkrétních případech se může jednat např. o živelné pohromy, zdravotní problémy klíčových osob apod.). Dle informací Generálního finančního ředitelství by institut nespolehlivého plátce neměl postihovat běžné plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení, nestihli ho včas napravit, ale jinak plní své základní daňové povinnosti řádně. Proto doporučujeme podat správci daně v rámci odvolacího řízení vysvětlení vzniklé situace. 

Pokud plátce neuspěje při odvolání a bude označen za nespolehlivého plátce, stává se jím minimálně na dobu jednoho roku od účinnosti rozhodnutí. Po uplynutí jednoho roku může plátce požádat správce daně o odstranění statusu nespolehlivého plátce. Pokud správce daně žádosti nevyhoví, může plátce podat žádost znovu, ale nejdříve po uplynutí 1 roku od zamítnutí předchozí žádosti. 

Čtěte také: Připomeňte si s námi novinky a zákony, které se v roce 2014 dotkly podnikatelů

Aby správce daně vyhověl žádosti, je nutné, aby plátce po dobu jednoho roku nenaplňoval kritéria nespolehlivého plátce. Kritéria jsou definována a měněna s různou účinností na základě informací Generálního finančního ředitelství (poslední z nich byla zveřejněna 21. srpna 2014).

Daně 23 konec

V případě, že je plátce neoprávněně uveden v seznamu nespolehlivých plátců, mohl by při naplnění podmínek zákona 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci požadovat po státu náhradu způsobené škody. 

Titulem k označení za nespolehlivého plátce může být i chybný údaj v registraci k dani z přidané hodnoty 

Důležité je také upozornit, že od 1.1.2015 může být důvodem pro označení za nespolehlivého plátce také nepravdivé nebo neúplné uvedení informací v rámci registrace k DPH např. skutečného sídla. Podnikatelé by si měli být vědomi těchto konsekvencí při uzavírání smluv o tzv. virtuálním sídle a jeho použití při registraci k DPH.

Autor článku

Autorka pracuje ve společnosti Accace s.r.o. na pozici Senior Tax Consultant.

Autor je Legal Director ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s.r.o. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).