Hlavní navigace

Na dodatek smlouvy od RWE jen s lupou, bez ní nezjistíte, k čemu se zavazujete

8. 4. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Firma RWE vybízí své zákazníky, aby uzavřeli dodatek ke smlouvě. Samotný dodatek je však napsán tak malým písmem, že se to podle právníků neslučuje se zákonem.

Nový občanský zákoník stanovuje pro uzavírání smluv řadu pravidel, mimo jiné i to, že nesmí být čitelné jen se zvláštními obtížemi. Ne všechny firmy se tím ale řídí. Na server Podnikatel.cz se před několika týdny obrátila čtenářka, které přišel návrh na dodatek smlouvy o dodávkách plynu od společnosti RWE. Nabídka byla prezentovaná jako mimořádná a pro zákazníka výhodná. O tom, že se nově uzavřený dodatek nedá vypovědět a předčasně ukončit jen pod pokutou, se sice informační dopis nezmiňuje, v tom však podle odborníků hlavní problém není.

Text dodatku je totiž napsán značně drobným písmem. Jak se shodují oslovení právníci, malý text dodatku se neslučuje s dobrými mravy a může vést až k neplatnosti celého dodatku. Společnost RWE se hájí tím, že musela rychle reagovat na úpravy, které přinesl nový občanský zákoník. Jiné řešení, než doplnění textace smluvních ustanovení, které vedlo ke zhoršení čitelnosti, nebylo údajně realizovatelné. RWE nicméně tvrdí, že již pracuje na změně a slibuje, že do konce dubna vše napraví.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Výhodné nabídky zpravidla nevýhodně zavazují


Autor: www.isifa.com

Na dodatek od RWE si vezměte lupu.

S výhodnými nabídkami na úpravu smluv, které i velké firmy zasílají svým klientům poštou, se zřejmě setkal už každý. Na server Podnikatel.cz se obrátila čtenářka z Prahy, které přišel dopis od společnosti RWE. Firma v něm uváděla, že pro čtenářku připravili mimořádnou nabídku na odběr plynu. Stačí jen uzavřít přiložený Dodatek ke smlouvě a může se těšit na bonus 675 korun a nižší cenu za odběr plynu oproti cenám v základním ceníku (viz Obrázek č. 1).

Dodatek se však uzavírá na dobu určitou. Konkrétně jde o dva roky. Pokud by klient smlouvu o dodávkách plynu nechtěl prodloužit, musí nejpozději 20 dní před uplynutím sjednané doby oznámit RWE, že trvá na ukončení smlouvy ve sjednaném termínu. V dodatku se navíc výslovně uvádí, že smlouvu nelze vypovědět. Zákazník může dle dodatku RWE požádat o předčasné ukončení smlouvy, firma však může jeho žádost zamítnout. Pokud žádost o ukončení smlouvy společnost schválí, může zákazníkovi účtovat smluvní poplatek zahrnující případnou škodu, která vznikla tím, že spotřebitel neodebral slíbené množství plynu. Výše poplatku činí 400 korun pro kategorii Domácnost a 1600 korun pro kategorii Maloodběr měsíčně, a to až do konce původně sjednané doby trvání smlouvy. V tomto konkrétním případě tedy až 24 měsíců.

Obrázek č. 1

Většina z těchto ustanovení je podle právníků v pořádku. Obecně platí, že smlouvu na dobu určitou lze předčasně ukončit pouze za podmínek sjednaných smluvními stranami ve smlouvě. V případě dodavatelských smluv na dobu určitou bývají omezená předčasná skončení za cenu dodatečných nákladů relativně běžným smluvním ujednáním a jsou v souladu se zákonem. Dodavatel touto smlouvou často zákazníkovi poskytuje výhodnější podmínky či bonusy než na jaké by měl nárok v rámci smlouvy na dobu neurčitou, a proto se tímto způsobem brání proti předčasnému ukončení smlouvy, vysvětlila serveru Podnikatel.cz Lenka Srkalová, právnička advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Přesto ale není postup RWE zcela bezproblémový. Samotný dodatek totiž zákazníkovi nepřináší všechny potřebné informace. Matoucí může být rozpor mezi větou v dodatku, že “smlouvu nelze vypovědět”, a ustanoveními uvedenými v Informacích pro zákazníka, kde uvádí, že v případě, kdy RWE zvýší cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud RWE oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Čtěte také: Změnou dodavatele plynu můžete ušetřit až 72 000 korun

Na Dodatek RWE si vezměte lupu

Hlavní problém postupu RWE však leží jinde, a to ve velikosti písma výše zmíněného Dodatku ke smlouvě (viz Obrázek č. 2). Právě velikost písma patří podle právníků mezi věci, které si zaslouží největší kritiku. Nejvíce problematická je na tomto dodatku jeho forma, jelikož velikost písma je skutečně nepřiměřeně malá oproti zbývajícímu textu dodatku, navíc s ohledem na množství volného místa v dodatku smlouvy, potvrdil serveru Podnikatel.cz Adam Mikulčík, z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Obrázek č. 2

Jak navíc Mikulčík doplnil, k podobnému případu se již vyjádřil i Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. I.ÚS 3512/11: V praxi se zásada poctivosti projevuje mimo jiné tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Například smluvní ujednání musí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti, než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti dopadá i na aplikaci všeobecných obchodních podmínek. Dodatek od společnosti RWE lze podle Mikulčíka posoudit, že je v rozporu se zásadou poctivosti a s dobrými mravy, a následkem by mohla být až neplatnost tohoto dodatku.

Obecně též platí, že smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit, se označuje za smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. V zájmu ochrany slabší smluvní strany (zákazníka) stanovuje nový občanský zákoník pro ujednání v adhezních smlouvách řadu limitů. Mezi ně patří i to, že ujednání adhezní smlouvy, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, je platné pouze v případě, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že význam takového ujednání byl slabší straně dostatečně vysvětlen. V případě dodatku RWE se tyto paragrafy uplatní. 

Na druhou stranu jsou ale k dodatku přiloženy Informace pro zákazníka – spotřebitele a dá se tak podle právníků konstatovat, že dodatek bude platný v rozsahu, v jakém byl jeho obsah pravdivě objasněn a vysvětlen, a zbývající ustanovení dodatku budou platná, pokud nemohou způsobit zákazníkovi žádnou újmu. Výše uvedené můžeme zhodnotit tak, že dodavatel zvolil velmi problematický způsob uzavírání smluv, který povede k problémům při výkladu, a lze jen spekulovat o tom, co jej k tomu vedlo, uvedla serveru Podnikatel.cz Veronika Maurerová z advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Pozor na podvodné jednání některých energetických vykuků

Konkurenci na trhu dodavatelů plynu provází už několik let pochybné a podvodné jednání obchodních zástupců některých firem. Například v roce 2011 evidoval Energetický regulační úřad řadu stížností na postup společností České energetické centrum a Centropol (ale i dalších), jejichž prodejci získávali smlouvy údajně podvodnými způsoby. Zákazníkům lhali o tom, kdo jsou, podpisy získávali buď díky nastrčeným potvrzením nebo je i sami falšovali. Různí pochybní prodejci ale působí i dnes a lidé by se tak měli mít na pozoru, co podepisují.

Čtěte také: Skoro 40 % dodavatelů plynu uvádí neúplné ceny. Podívejte se, kteří to jsou

RWE: Malé písmo jsme museli použít kvůli nejistotě ohledně NOZ

Na otázku, co společnost RWE vedlo k tomuto postupu, se server Podnikatel.cz zeptal samotné firmy. Podle Martina Chalupského, mluvčího skupiny RWE, je zvolená velikost písma dočasným jevem vyvolaným nutností relativně spěšného zapracování úprav vyplývajících z nového občanského zákoníku. Příprava na změny nemohla prý efektivně probíhat již od okamžiku platnosti této normy, neboť do posledního měsíce před její účinností byla podnikatelská veřejnost znejistěna probíhající politickou a odbornou diskuzí ohledně odložení její účinnosti. V daném časovém rozmezí (listopad až prosinec 2013) tak bylo bohužel technicky i časově realizovatelné pouze řešení spočívající v doplnění textace smluvních ustanovení, které bohužel vedlo k vytýkanému zhoršení čitelnosti, tak, aby respektovala ustanovení nového občanského zákoníku a nezhoršovala postavení obou smluvních stran, vysvětlil Chalupský.

Podle Chalupského je navíc důležité dodat, že s dodatkem dostali zákazníci také písemnou Informaci pro zákazníka – spotřebitele k návrhu smlouvy/dodatku o sdružených službách dodávky, ve které firma údajně uvádí veškeré podstatné náležitosti Smlouvy a předsmluvní informace vyžadované novým občanským zákoníkem. Kdo se ale podívá na obsah Informací (viz Obrázek č. 3), zjistí, že některé zásadní informace v nich chybí. Informace například neobsahují nic o výši smluvního poplatku při předčasném ukončení smluv, což je ovšem pro zákazníka informace podstatná, protože se týká finanční stránky smlouvy. 

Obrázek č. 3

RWE nicméně ujišťuje, že již pracuje na revizi smluvní dokumentace s cílem zvýšit čitelnost a přehlednost. Nasazení nové smluvní dokumentace je spojeno s řadou nákladných a realizačně náročných technologických změn (např. duplexní tisk). Přesto věříme, že se nám to podaří zvládnout do konce měsíce dubna tohoto roku, uzavřel Chalupský.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).