Hlavní navigace

Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

21. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Leden 2011 přinesl významné změny v daních z příjmů právnických osob. Změny se dotkly uznatelnosti finančního leasingu, opravných položek, odpisu pohledávek ale i paušálu na dopravu.

Novela zákona o daních z příjmů přinesla významné změny ve zdaňování právnických osob. Vybraným změnám se server Podnikatel.cz již věnoval. Nyní se podrobněji zaměříme na novinky v uznatelných a neuznatelných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. § 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Čtěte také: Novinky v daních právnických osob

Uznatelnost finančního leasingu

Drobná změna ve větě v § 24 odst. 2 písm. h znamená zpřesnění podmínek daňové uznatelnosti nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí majetku. Uvedený odstavec potvrzuje, že pro uznatelnost nájemného postačí standardní pravidla pro uznání nájemného u finančního leasingu nebo speciální úprava uvedená v § 24 odst. 15 nebo 16. Jedná se o mimořádný leasing v době nájmu nejméně 12 měsíců nebo 24 měsíců dle zatřídění majetku do odpisové skupiny nebo mimořádný leasing pro technologie využívané při fotovoltaice. Čtěte také: Podejte daňové přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný

Daňově neuznatelné opravné položky

Zákon nově jednoznačně v § 24 odst. 2 písm. s stanovil, že k pohledávkám nabytým bezúplatně nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky.

Prodej darovaného pozemku

Stejně jako při prodeji pozemku nabytého úplatně je nyní daňově uznatelným výdajem (nákladem) při prodeji pozemku nabytého darem nebo děděním reprodukční pořizovací cena (§ 24 odst. 2 písm. t). A to jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku. Čtěte také: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

Nové podmínky pro odpis pohledávek

Novela zpřesnila § 24 odst. 2 písm. y podmínky pro odpis pohledávek. Jsou specifikovány pohledávky, ke kterým nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky jako pohledávky nabyté bezúplatně nebo pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami.

Podmínkou daňově uznatelného odpisu pohledávek byla pohledávka, ke které šlo tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. U pohledávek nad 200 tisíc korun přitom zákon o rezervách stanovil pro tvorbu opravných položek podmínku soudního vymáhání pohledávky. Novela zákona nahradila uznatelnost odpisu pohledávky podmínkou uplatňování opravných položek vymezením titulů pohledávek, ke kterým naopak nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky. Čtěte také: Zmatky z daňového řádu. O přeplatek z přiznání podaného v lednu musejí poplatníci žádat znova

Od ledna 2011 je tedy možné odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tisíc korun, která není řešena soudně, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňových opravných položek. Stejně tak je možné odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku nižší než 200 tisíc korun, od jejíž splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, ale zároveň splňuje podmínky tvorby daňových opravných položek.

Snižuje se příspěvek FKSP

Snížil se limit tvorby základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb z 2 % na 1 %. FKSP tvoří některé neziskové organizace v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zpřesnění paušálů na dopravu

Legislativní úpravy neminuly ani § 24 odst. 2 písm. zt. Nově je nezpochybnitelné, že výdajový paušál na jedno auto není možné využít spoluvlastníky (např. manželi) v jednom období dvakrát. Je specifikován pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“. Tím jednoznačně není uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálu na dopravu a naopak. U nově pořízeného vozidla nebo vozidla vyřazeného v průběhu příslušného měsíce je možné uplatnit paušální výdaje, avšak pouze v poměrné výši z částky 5000 Kč. Čtěte také: Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

Nedaňové náklady neziskovek

Výslovně je v § 24 odst. 3 stanoveno, že se za daňově uznatelné náklady nepovažují výdaje, které jsou vynaloženy na příjmy, které nejsou předmětem daně.

Content 22 tip novy

Minimální doba finančního leasingu

Zákon v § 24 odst. 4 uvádí, že nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který je možné podle zákona o daních z příjmů odepisovat, je daňovým výdajem, jen pokud doba nájmu činí alespoň dobu odpisování uvedenou v § 30. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k zákonu lze přitom dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců (tj. na 54 nebo 114 měsíců). Jde tedy o zavedení minimální doby nájmu také pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Čtěte také: Chystají se změny v zákoníku práce. Víme, které to jsou

Dále je možné uplatnit podle § 25 odst. 1 písm. ze odstupné při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů. A to v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).