Hlavní navigace

Čtěte návod na porovnání nákladů a využití kalkulací ve výrobním procesu

19. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Letní škola manažerského účetnictví pokračuje. Čtěte o stanovení kalkulačního vzorce a využití kalkulací při výrobním procesu.

V minulých statích byla pozornost zaměřena na náklady, jejich členění, popsání jejich funkce
a významu v manažerském účetnictví pro výrobní proces. Pohled na náklady, všech kdo řídí jednotlivé útvary jak po linii vertikální, tak po linii horizontální, by měl odpovídat jejich významu z hlediska jejich vynaložení. Analýza nákladů může odhalit značné rezervy v jednotlivých krocích výrobního procesu, které mohou přivést výrobní proces v důsledku nehospodárného jednání až do stádia ukončení činnosti.

Čtěte také: Vysvětlujeme náklady v manažerském účetnictví. Čtěte školu účetnictví

Známe-li náklady, lze potom stanovit výši nákladů na kalkulační jednici, tedy stanovit náklady na jednotku druhově a jakostně vymezeného výkonu. Kalkulace tedy vyjadřují propočet nákladů (předpokládané ceny), zisku nebo jiné finanční veličiny na výrobek, práci, službu, investiční akci nebo jiný naturálně vyjádřený výkon. Kalkulační vzorec je formou vyjádření struktury nákladů, popř. vztahu nákladů, zisku a ceny v kalkulaci. 

Kalkulační vzorec

 • přímý materiál
 • přímé mzdy
 • ostatní přímé náklady
 • výrobní (provozní) režie, např. odpisy strojů, spotřeba energií apod.
 • vlastní náklady výroby
 • správní režie (řízení podniku, odpisy správních budov a zařízení)
 • vlastní náklady výkonu
 • odbytové náklady (skladování, propagace, expedice)
 • úplné vlastní náklady výkonu
 • zisk (ztráta)
 • cena výkonu

Využití kalkulací je velmi mnohostranné a je informačním zdrojem pro využití v řídícím systému a nástrojem s nejširším spektrem použití:

 • Slouží jako podklad pro rozhodování o optimálním sortimentu prodávaných výkonů (rozhodnutí, zdali budeme součást vyrábět sami, nebo ji nakoupíme).
 • Ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními útvary a způsobem ocenění ovlivňovat chování pracovníků těchto útvarů.
 • Lze je využít jako nástroj hospodárnosti.
 • Jsou nástrojem pro zhodnocení variantních cenových úvah.
 • Lze je využít jako podklad pro tvorbu plánu nákladů, výnosů a zisku.
 • Jsou i nástrojem ocenění stavu a změny stavu nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků.

Kalkulace, které jsou sestaveny v podniku, tvoří kalkulační systém, jehož jednotlivé prvky se liší zobrazením vztahu plných nebo dílčích nákladů na kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, ale také dobou sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich využití.

Čtěte také: Co je to manažerské účetnictví a jak na něj? Poradíme vám

Příklad kalkulačního systému a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu zpracování a využití:

Kalkulace:  – ceny
– nákladů – výsledná
– předběžná – propočtová
– normová – plánovaná
– operativní

Propočtová kalkulace má vytvářet podklady pro předběžné posouzení efektivnosti. Tato kalkulace je sestavována současně s technickým upřesněním výrobku (výkonu) v době, kdy ještě nejsou k dispozici příslušné spotřební nebo výkonové normy. Proto je třeba kalkulaci sestavit na základě různých orientačních podkladů, například na základě informací o vlastních a cizích podobných výrobcích.

Plánovaná kalkulace se sestavuje v návaznosti na podrobnou konstrukční a technologickou přípravu výroby produktu, jejíž součástí je stanovení výchozích spotřebních a výkonových norem. Má význam za předpokladu, že bude výroba produktu zachována alespoň po dobu 1 roku. Plánovaná kalkulace se využívá jako podklad pro sestavení rozpočetní výsledovky (plán nákladů, výnosů a zisku) a je významným nástrojem řízení hospodárnosti jednicových nákladů.

Operativní kalkulace se sestavují hlavně v položkách přímých jednicových nákladů na základě operativních norem. Mění se proto vždy, když dochází ke změnám těchto podmínek. Využívá se při zadávání úkolu výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění metodou standardních nákladů. Je to komplexní metoda řízení nákladů, popř. i výnosů. Obsahuje jak evidenci (účtování) nákladů a příslušných výnosů a kalkulaci výkonů, ale i rozpočtování režie a rozbor rozdílů mezi standardem a skutečností (tzv. odchylek). Proto má velké využití ve vnitropodnikovém odpovědnostním řízení. Vzájemným porovnáním plánované kalkulace a operativní kalkulace se kontroluje zajištěnost ročního plánu nákladů podniku. 

Výsledná kalkulace je nástrojem kontroly hospodárnosti. Význam výsledné kalkulace je větší v takových podmínkách, které jsou charakteristické dalším výrobním cyklem a zakázkovým typem výrobku, například stavební výroba, stavba lodě apod. V podmínkách hromadné a sériové výroby, která má krátký výrobní cyklus a výrobky jsou určeny pro „neznámého spotřebitele“ má výsledná kalkulace nižší vypovídací schopnost. Příkladem může být výroba obuvi, elektrospotřebiče.

Kalkulace ceny se liší od kalkulace nákladů jednak tím, že je v ní zahrnut i kalkulovaný zisk, a jednak výchozím přístupem k jejích tvorbě, který se projevuje následně i v jejím obsahu; neboť zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku uskutečněné ve formě výnosů.

Čtěte také: Jak v účetnictví na rozvahu a co lze z ní vyčíst? Naučíme vás to

Kalkulační systém

Kalkulační systém vytváří jednotlivé druhy kalkulací vymezené z hlediska jejich poslání při plnění základní funkce systému, a to řízení hospodárnosti a ekonomické efektivnosti po linii výkonů.
Kalkulační systém v užším pojetí je primárně nástrojem řízení hospodárnosti jednicových a variabilních režijních nákladů, lze ho využít i v řízení ostatních režijních nákladů. 

Zahrnuje-li kalkulační systém i prodejní cenu můžeme hodnotit: 

 • Přiměřenost zisku, nebo jinak vyjádřeného přínosu, dosaženého u jednotlivého výrobku při dané ceně a při dané výši nákladů. Pro posouzení výhodnosti výrobků je použit ukazatel rentability a to např. rentability výkonů, celkových nákladů a materiálových nákladů.
 • Přiměřenost výrobkových nákladů při dané ceně a určené úrovni zisku. Vycházíme z ceny výkonů na trhu, od které odečítáme žádoucí zisk (např. zisk odpovídající minimální rentabilitě nákladů nebo průměrný zisk za skupinu výrobků) výsledkem je informace o tom, jaká by měla být „přiměřená“ výše výrobkových nákladů.

Kalkulační systém v širším pojetí musí přispívat k zvyšování ekonomické efektivnosti, přičemž rozhodující úlohu mají rozpočtové kalkulace – jako základní podklad pro rozhodnutí a kalkulace ceny.

Účinnost kalkulačního systému je ovlivněna:

školení účto leden 23 Kučerová

 • Skutečným zobrazením nákladového úkolu a skutečně vynaložených nákladů v rozpočtových, plánových, operativních a výsledných kalkulací.
 • Funkčním propojením všech výše uvedených nákladových kalkulací nejen mezi sebou, ale i s kalkulací cenovou.

Snahou příspěvku je upozornit na důležitost porovnávání nákladů a následně využití kalkulací při výrobním procesu v okamžiku rozhodování se pro výrobu určitého druhu výrobku. Je nutno, než se rozhodneme posoudit předpokládané náklady a výnosy, rozvrhnout si případné investiční náklady na jednotlivé etapy a analyzovat, zda námi zvolená cesta je optimální, zda nehrozí případný bankrot. Zvolit si výrobní program bez toho, abychom si udělali propočtovou kalkulaci, je nákup losu v pochybné loterii. Možnost takové výhry je velmi nepatrná a může nás připravit o investiční prostředky na dlouhou dobu. Vzpomeneme-li si na naše předky, ti také nejdříve prošli svá políčka, posoudili jejich stav a rozhodli se s plnou odpovědností, jakou plodinu a kam zasadí. Obdobně i řemeslník si musel spočítat, zdali zakázka, kterou obdržel je natolik výhodná, že pokryje jeho celkové výdaje a ještě mu zůstane zisk.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).